Yasalyn!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dynç günleri gyzykly geçirmek

Salamwaleýkim gadyrly tmolympiýadyň okyjylary we ýazyjylary! :-) Gyzyklanyp okaryn diýseňiz dynç günlerini gyzykly geçirmek barada ýazasym geldi. :)

Köp adamlar dynç günlerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, şol güne ýetenlerinden soňam köplenç iki zat bilen meşgul bolýarlar, ýagny uky bilen telewizoryň öňünde ýatmak ýa-da oturmak. Ýok! Geliň üýtgeşiklik girizeliň :)

Ýagdaýa görä kiçiräjik (bir günlik) gezelenç etmek, ýagny, başga şäherlere ýa-da etraplara, taryhy ýerleri bilen, ýaşaýjylary bilen tanyşmak.

baryñ aydyñ agajanH-a derdimi.....

2 gun bari teswirler.com yapyk.
bu yazgymy agajanH okasa, jogap bersin....
okamasa-da oña yetiriñ derdimi....

teswirler bolmasa demim gysya.
demimi gysmasynlar!
gysmasynlar.
gysmasyn.
gysma.

8-nji mart gutlagy ýa-da gelin-gyzlar hakda dörän setirler...

Şu sahypaň ähli gelin-gyz agzalaryny we myhmanlaryny BAHAR BAÝRAMY bilen gutlaýaryn we jan saglyk, rowaçlyk, ruhubelentlik, belent mertebelik, gözelligiň bolsa, elmydama ýaran bolmagyny arzuw edýärin!

Garaşsyzlygynyň 18 ýyllygy gutly bolsun.

Eziz ilim ertir ýagny 27. Oktýabr Türkmenistan döwletimiziň düýbüniň tutulmagyna 85ýyl, garaşsyzlygyny almasyna bolsa 18 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasibetli siziň hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baýramlaryňyz gutly bolsun.Goý ýaşyl baýdagymyz elmydama al asmanda pasyrdasyn. Ýeneki ýyllara ýurt parahatçylygynda Garaşsyzlygymyzy gutlamak hemmämize nesip etsin.
Ýaşasyn Garaşsyz we Bitarap Türkmenistan

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

ÇATRYKLAR

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…

Suriye Oğuz Türkmenleri

Suriye Türkmenleri :

Suriye, toprakları üzerinden çeşitli medeniyet ve kültürlerin geçtiği ve pek çok istilaların, hadiselerin meydana geldiği, eski ve kritik bir mevkiye sahiptir. Ülkeye ilk yerleşenler Hazret-i Nuh’un oğlu Şam’dan türeyen ve Sami dilini konuşan Samilerdir. Müslümanların Suriye’ye hakim olmasına kadar bölge Amoritler, Fenikeliler, İbraniler, Hititler, Persler, Makedonyalı İskender, Roma ve Bizans imparatorlukları idaresinde kaldı.

Сирия туркменлери

Сирия"де яşаян гавим гардаş Туркменели

сирия девлети баğıмсıзлıк сонрасıнда бурадаки Турк топлулукларıнı асимиле етмек -Араплаşтıрмак- истемиşсе де бу истеğинде баşарıлı оламамışтıр. Сирияде яşаян Туркменлерин ресми еğитим дили Арапçаьдıр. Сирияде Туркçе газете, дерги, китап ве Туркçе еğитим ясакланмışтıр.

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
http://www.tmolympiad.org/?q=node/1309

03 MAY 2009 PIKNIK

3 MAY 2009-LONDON , PHILIP LANEDE BRITISH*TURKMENLERIN DYNC ALIS GUNI BOLJAK (PIKNIK).

HEMME TANYS-DOSTLARY CAGYRYAS. DYNC ALYSLYKDA HODUR HYZMATLAR WE SPORTLAR BOLJAK!!

MASGALALARAM GATNASYP BILER! KAROCHI HEMMELERE, OK!!!

BU HAKYNDA MAGLUMATLAR YAKYNDA!!!!!!

Syndicate content