Saglyk

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ŞÜKÜRLILIK.

* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger öýden çykan mahalyň bir bela duş gelmek, tussag edilmek we ezýet çekmek ýaly gorkyň ýok bolsa, 3 mlrd. adamdan gowy ýagdaýdasyň.

* Eger diňe iýjegiň, geýjegiň, öz jaýyň we ýatmaga ýeriň bar bolsa, dünýäniň ilatynyň 75 prosentinden has baýsyň.

Uky tutanok(yadaw yöne beyin yatmaga rugsat berenok)..

Salam gadyrdanlar Hemmanizi geçen taze yyl bayramy bilen gutlap taze yylyn düşümliligini arzuw edyarin.Goy ookuwlarynyz,işleriniz garaz name isleyan bolsanyz isleyşiniz yaly size peyda getirsin hözirini görün.

ÇATRYKLAR

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…

56 ýaşyndaky aýal maşgala 24 günuň içinde Atlantik okeany ýüzüp geçdi.

Bu habary eşiden bolmagyňyz ahmal, men ony okap haýran galdym. Amerikaly Jennifer Figge Atlantik okeany 24 günüň içinde ýüzüp geçdi. Öz syýahatyna 2009-njy ýylyn 12 ýanwarynda günbatar Afrikanyň Cape Verde adalardan başlap, 1,610 kilometerlik ýoly aşan soň, 5 fewralda Trinidad topragyna ýüzüp geldi. Gündizleri okeanda ýüzüp, gijeleri bolsa gämä çykyp dynç alýardy.

Gundelik iyyan zadymyz....

Salam agzalra , nahili yagdaylar? egzamin zat eyle beyle , zatlar gowumy? he he
men bu blokda gundelik iyyan zadymyz , hakda gurrrung etjek bolyan , Gunde name iyyas , name gaytalap kop iyyas , namani halap iyyangiz , namani halaman iyyangiz
chynym shu wagt ajygyp bashladym :D

Irden turup ylgamak barada

Herhili ylgap gördümow - irden, agşam, ýeke özüm, iki bolup etc.

Hemişe bir bahana bilen taşlanýar. Bir problema çykýar, "wagt tapylanok", saglykda, işde kynçylyklar bolýar.

Ýekeje çözümi şu pelsepe boldy - "Ylgamaga başlamak, ýa-da taşlamak diýilýän zat ýok. Diňe durmyş bar. Irden turyp hezil edip ylgamak bar, ýa-da hezil edip ýatmak bar"

Şu pikir bilen ylgasaň bar problema çözülýär. Ylgasym gelende ylgaýan, ýatasym gelende ýatýan. Stresem ýok, başlamagam ýok, "kim näme diýerkä" diýen pikirlerem ýok. Keýpine ylgaýan...

Fantomas bolmak ya-da saçyny syrdyrmak

Salam hemmanize!
şu gunler ekzamenler helak edya welin, kella-da herhiljek pikir gelya..
sizden soragym saç syrdyrmak peydalymydyr, peydaly bolsa nahili derejede peydaly?
in sonky gezek saçynyzy hacan syrdyrdynyz?

Uky meselesi

salam agzalar:D saglykmy hemmangiz , jan saglyk , chaga chuga sag amanlykmy? gap chanak zat gowumy:D
ay shu uky diyip bir zat bar yaman koseyaray:( men pikirimche dinge mende daldir bu mesele , hemmamizde bardyr diyip pikir etyan:) , hich duzgune salyp bilmedimay
nadip shony duzgune salmaly? belki birek birege komek ederis

Gaharyng gelse name etmeli?

salam agzalar:D
bu nameka diyyar diymang , ay kawagt yaman kellang agyryar yada gaharyng gelyar , name etmeli? gaharyng gelse ? name etmeli ufff kelle yaryldy:(
geling gaharyngyz gelende name etyangiz?yazalyng

"SUW DAMJASY,ALTYN DANESİ"

Salam agzalar!
Suw,adamzat durmuşynda in mohum zatlaryn biri bolup duryar.
Her yurtda,her saherde gundelik ulanylyan agyz suwy hokman uytgaymeli.Yagny suwun duzumi her yerde den bolmaz.
Meselem;Turkiyanyn İzmir saherinde suwda %15-35 Arsenik elementi bar.Agyz suwy hokmunde hichili ulanylanok.Uly saher bolmagyna garamazdan oylere gelyan suw dine arassacylyk ucin ulanylyar.Agyz suwy satyn alynyar.
Gynansakda Turkmenistanda-da suw arkaly yayrayan yokanc keseller hali sindi eshdilyar.

Syndicate content