Erbet dal pikir!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Uruşly kinolar

Şu ýere prikollary goýalyla.
Şuny gördüm, şulary kiçi wagtym görenime özüm haýran. Narkomanskiý kinolaý :D


http://www.youtube.com/watch?v=3NI6iu7e91Y

Name? Nirede? Hachan?

Men orslaryn "Chto? Gde? Kogda?" yaly oyunlarynyn analogyny bashga yurtlarda gormedim. Shol we birem "Svoya igra" diylen iki oyuny gaty halayadym. Yone elbetde statusy boyuncha "Chto? Gde? Kogda?" has beyik we bu yagday adalatly.
Bulardan bashga durli dowurlerde "Brain ring"="Breyn ring" yaly oyunlary bardy orslaryn. Men shulara menzedip turkmenlerin yasan bir oynuny gordum, azart yok, ses yok, gyzygam yok. Name uchin sheyle oyny bizin TWmiz yasap bilenok?
Ay ogurlyk bizinkiler uchin del zat dal, pikiri ogurlap oyun yasaymaly ekenler diyyan mena :)

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

1-nji aprel

Salam Hormatly hemmeler!

shu gun hemmamizin bilishimizche onki yaly aydanynda 1-nji aprel. bilshimize gora bu gun aldanylyan gun. ine yany joram bilen gurleship otyrkak ol "tema ach kim nahili aldanypdyr yazsynlar" diydi. ine bize hem sizin nahili aldanyshynyz, oz aldayshynyzy bilmek gaty gyzykly geldi. we nahili maslahat berip bilyaniz ishgar joram bilen ishdaki oglanlary name diyip aldap oynasak bolar?

Habarlaşmagyň ýollary

Bu döwür habarlaşmagyň dürli ýollary elýeterli(edil Türkmenistanda bolman biler), haýsysyny ulanmagy halaýaňyz?
Meň üçin şeýleräk:
1. Internet birinji ýerde
Internet gaty amatly, gaty arzan. Birem içinde beýleki metodlary özüne alýar:
a. email - hat ýazmagyň analogy. Ýöne kagyz ruçka, garalama, biderek poçerk, pul we wagt problemasy ýok. Iberdiň, gitdi. Minusy -... aňsatlygy. Öňki döwür haty beýle aňsatlyk bilen ibermänsoňlar, oň bir uly ähmiýeti bolupdyr, ýazanlarynda bir etikasy we estetikasy bolupdyr. Häzirki emailler gury, romantika ölen.

Bolsady ekyanleri görüp birzat yadyma düşdi.. Erbet pikir dal!

Bir wagtlar bir adam men taňryň sistemasyny çaga wagtym çözüpdim dýýä. Muňa sorapdyrlar nädip çözdüň, näme eken taňryň sistemasy diýip. Olam jogap berýä:" Men kijijek çaga wagtym hergün taňrydan dileg etýädim welos'pedim bolsady diýip, ýöne bir ýyllap hergün diledim emma welosipedim bolmady diýýä. Soň menem birgün gidip bir sanak welosiped ogurladym, ondan soňam hergün taňrydan meni bagyşla diýip dileg etmäge başladym diýýä".

Käbirleri üçin erbet pikirem däl ýalak...

O namedir? -II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir?

Salam hemma!!!

Men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym, yazman.

Bu goshgyda "o namedir?" diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

Alyn onda:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Ýyl boýy gören gowy kinolaryňyz

Şu ýerde iň halanlaryňyzy ýazyň we gysgaça sebäbini ýazyň.
Kime ekşn/triller/detektiw ýaraýan bolsa, "Gone baby, gone" diýen kinony görüň. Edil soňuna çenli gyzykly, super kino ekeni.

Jogap

http://youtube.com/watch?v=U3RLI6efPGw
ine hakyky musulman menin pikirimçe şeyle bolmaly. oto musulmanlar terorist yone adam olduryarler diyen adamlardan wallahi doydum....

Syndicate content