Erbet dal pikir!

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mundan soň tmolympiady näme etmeli?

Köpden bari tmolympiad passiw. Şonyň üçin bu saýdy birzat etmeli. Şeýle duruberse kim bilýä soňa baka ýapylyp gitmegem mümkin. Kimiň nähili pikiri bar? Men pikirimçe öňki bloglary aýry bir bölüm edip goýmaly we saýdy okuw hakynda bir saýt etmeli. Mende bir pikir bardy okuw.info (okuw.com domaini alypdyrlar) diýip saýt açyp içinde undergrad, grad okuwlar hakynda(nädip girmeli, näme gerek we ş.m.) bilgi goýmaly diýip ýone web hakynda hiç zat bilmämsoň gury pikir bolup dur. Siz näme diýýäňiz?

Turkmenhalky.com

Gadirli tmolympiad agzalari,
Ilki bilen hemmanize Salam. Arada men tanishlarimin biri ( bile bir univerda okayas) turkmen halkinin dostluk saydini achdi. Adi: turkmenhalky.com
Bu sayt taze achildi we entak sonki derejesine yetmedi, yone uje tayyar... Shol sayda girip, oz oy-pikirlerinizi, maslahatlarinizi yazsaniz oran begenerdik.
Ahir sonunda bu zatlar dine men dostuma dal, eysem barimiza gerek dalmi?
;)

Gelin 2000-2500$ sowalyn

Adamlar, bilshiniz yaly, mende on garshylashylmadyk "problema" bar - pul sowmak :D

Hawa, bu $2500 juba ursan, sowmasanam bolyar, yone hasabymda bolmadyk puly hasaba goshmanjyk sowsamam bolyar diyip pikir edyan. Birem ol bayrakda belli sebapler uchin sowmak maslahat edilenson, "alsamam sowaryn" diyip pikir edyadim. Goryan welin, sowmasamam bolyar, yone sowsamam bolyar...

Tomus 2009 - Istanbul !!!

Salam agzalar.
Istanbulda okayan/yashayan/ishleyan agzalar bilen, yagny Awgust'da zatda oyune gaydyanlar bilen 4 gun dagy son Istanbul'da dushushalyn diyen maslahat bar ...Gatnashmak isleyanler barmy ?? Agshamrak, gaty gijem dal, 6 toverekleri dagy dushusharysda...Kim-nira gitmek isleyan bolsa ashakda yazybermeli, uyship nire halansa gidayeris!
Basym-basym tekliplerinizi/gelip gelmejekdiginizi yazyn gayrat edip, kop wagt yok.

P.S. Tagan, sen manty iydirjek diyipdin 2 yil on , bu tomusam iydirjek dalmay ony ? :D

Gadyr bilmezlik hakynda!

salam olimpiyatçılar,hal-ahwalınızı soramak bilen men bir blog girmek isleyan, gadyr name? we gadyr bilmezlik name? men bir rap dinledim,asia öydyan aydyanlar,rapin ady nabilsin gowy aydym durmuş hakkında bu aydımı dinlap dogrudanam biz hiç zadyn gadryny bilmeyaris öydyan diyip pikir etdim,bu rap mende bir tüysli oylanma getirdi ,bu aydımı dinlap gören bolsanyz,öz pikirlerrinizi yazsanız belkide biz internedin,bu saytın gadryny bilelin! :) MENİN BİR NAÇE SORAGYM BAR:
1)gadyr name?
2)gadyr bilmeyanler kimler?
3)nankörlük gadyr bilmezlikmi?

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Iň köp soralýan soraglar???

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

Syndicate content