Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Milletçilik" düşünjesi ýa-da Tire parazlyk keseli ! ! !

Milli düşünje diýildigi näme ?
Tire parazlyk belasy, taryhy wakalary
beýan etmäge nähili zyýan ýetirýär?

Ýomut, Gökleñ täsip edip özünden,
Çekse goşun, öñi, ardy bilinmez,
Teke, Salyr, Saryk ýöriş etse ýokardan,
Ýagynyñ namardy, merdi bilinmez.»
"Magtymguly"

Türkmen halky başda bitewi bir millet bolup, soñra dürli geografiýa, ykdysady we siýasy sebäplere görä dürli taýpalara bölnüpdir .Irki döwür taryhymyzda ýokarda agzalan tire-taýpalaryñ birsine-de duş gelnenok, biz bitewy Oguz ýa-da Türkmen diýilip taryhda yz galdyrypdyrys.

YETİP GELYAN GURBAN BAYRAMİNİZ VE TAZE YİLİNİZ GUTLİ BOLSUN!!!

BAYRAMLARİNİZ MUBAREK BOLSUN!HEMMANİZE OKUWUNYZDA ÜSTÜNLÜK ARZUW EDYAN!!!ENSALLAH TAZE YİL HEMMAMİZE GOWULYK GETİRER DİYİP UMYT ETYAN!!!

Gülmek Ömürden

Bush

Ahmadinejad

Kim bilmeşek.

1) Bir gyz bir oglany gowy görýä ýöne oglan gyzy gowy gorenok. Soň gyz özüni gowy görer ýaly oglana bir zat sowgat berýä şondan soň oglanam gyzy gowy görýä. Ol näme sowgatka?
2) Bir maşgalaň 4 sany gyzy bar gyzlarynyň kiçisinden başga hemmesi durmuşa çykasy gelýä. Soň ene-atasy bulaň haýsyny öňürti çykarjagyny bilenok şonuň üçinem gyzlaň öňünde şert goýýa. Ol şert şeýle: kimiň çaýy çalt gaýnasa şolam birinji bolup durmuşa çykar. Olaň hemmesiniň çeýnegindäki suwyň möçberi deň aşagynam deň ýakýalar ýöne iň kiçi gyzynyň çaýy birinji bolup gaýnaýa. Näme üçin?

Onki yazgilar name ucin pozuldi?

Su yerde yorelgelerden cykman cekinman yazibermeli diydik. Bu yerdede bellik goydik.

Siyasat barada yazilanlari ayirip cikdik. Bu yerde siyasada basda girilenden seyle etmelidik welin sonra ulalyp gitdi.

Hawa, pozilanlarin elimizde bir gocurmesi bar. Kim islese azap edip yazanlarini ozlerine iberjek, basga yerde/forumda goyup bilerler. 3 gunden sonra doly pozaris.

Yorelgelerin dasynda cikmaga "goz" yumanlygymyz ucin otunc sorayarys.

tmolympiad.org

Windows Vista-da turkmence goldaw

tm_informatikleri toparyndan Guwanc Rozybayew yazyar.
http://tech.groups.yahoo.com/group/tm_informatikleri/message/2544

Quote:

oglanlar
vista final gurup gordum
keyboard TU(turkmen/Turkmenistan) bizde ulanylyan elipbiyde yazyp bolyar
Locale TU(Turkmenistan) gun/ay/yyl -> Gara$syzlyk 27 2006 we currency -> manat (m.) diyip cykyar
Turkmen elepbiyindaki harplary gormek uchin default non-unicode settings leri uytgetmek gerek dal, no problem diyaymeli.
yakynda Vista uchin MUI(Multilingual User Interface) tayyarlap download uchin MS site nda yerle$dirse hayran galybam oturmaly.
MS e sagbolsun diyesim gelyar.

durmysynyzda in gorkunc waka

Sizin durmusynyzdain gorkunc waka gicjikkaniz hacan bolupdy.Menin in gorkunc wakam men kickekam syagnlar diyen birileri bardy.solardan seyle bir gorkyadymAy adamy kiceltmek yalam bolyar welin kicikan ol zatlary bilemokdym sonyn ucinem solary gorsem gygyryp baslayadym.Bir gezek oyde otyrkak olar gapyny kakypdylar menem ylgan bolup baryp gapyny acyp gygyryp baslapdyryn solam men kickekam in gorkyan zadym bolup gady.

Adamyn tersine gaytmak

Adamyn tersine gaytmak. adamyn tersine gaytmak shol tersine gaytyan adamlara name diyesiniz gelyar? Olar sheyle bir icyakmaga okde bolyarlar :) Shol dogram bolsa hemme kishem dogry diysede beter sholaryn iclerini yakjak bolupmy namemi sholaryn hemmesinin tersine gaydyarlar. Shonda sheyle bir icin yanyar, siz sholara name diymek isleyaniz? sholar yaly adamlara dushdunyzmy? Adamyn tersine gaydyanlar gaty gormesin!!! :) Yamanlap aydamok yone sorap goryan.

Ejize ganym

Ejize ganym diyip name dushunyarsiniz? Ejize ganymlary Turkmenistanda nahili yagdayda goryarler yigrenyalermi, gowy goryalermi, ya hic zat ednoklarmy? Mena in halamayan adamlarym sholar yaly adamlar. Mekdepde koplenc dush gelsen bolyar olar yaly adamlara.

Turkmenistan.com gerek bolsa 120.000 $ ber?

Turkmenistan.com we turkmen.net ýaly adreslerin satylýandygy ýada öz wagtynda satylandygyny eýýäm köpler bilýän bolsa gerek. Käbir adamlar bu domain atlaryny ulanmak üçin käbirleri bolsa alyp satmak üçin satyn alýarlar.

Turkmenistan.com we turkmen.net ýaly adreslerin satylýandygy ýada öz wagtynda satylandygyny eýýäm köpler bilýän bolsa gerek. Käbir adamlar bu domain atlaryny ulanmak üçin käbirleri bolsa alyp satmak üçin satyn alýarlar.

Şeýlelikde häzirki wagtda turkmenistan.com satlyk we arzanlapdyr. Bir ildeşimiz ony ýaponlardan aljak bolup olara hat ýazypdyr. Ýaponlar hem oňa şeýle jogap beripdirler. Illere gymmat ýöne saňa gerek bolsa 120000$-a bereris. Has düşnükli dil bilen aýtmaly bolsa ýüz ýigrimi müň amerikan dollary. Ol ildeşimiz hem oňa şeýle jogap beripdir. Eger Transhazar gaz turbasy proekti başa barsa türkmenler pul toplap şol domain ady sizden alar bolmasa şu wagt türkmenlerde beýle pul ýok diýipdir. Gülmek gerek ýöne hekaýaň manysy başga ýerde.

Syndicate content