Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Trofimenko Prize" we "Brennie E. Hackley, Jr. Award" atly bayraklary alaydym oydyan

Hawa dostlar, yene-de bir begenchli gunlerin biri. Bizin uniwersitedimizin, U. of Delaware, himiya fakultedinin beryan in beyik bayragy - Skinner bayragyny alaydym oydyan. Entak resmileshdirilen habar chykmady, yone aydyshlaryna gora sheyle. Bayrak elbetde sertifikadyn yany pullyja gelyar, bilshime gora 2000-2500$ aralygynda bolmaly.

Habar doly resmi bolanson internetdaki habarlaryn linklerini yelmarin, nesip bolsa :)

Indi dalirap bellemage gideyin :D

EDIT: Bagyshlan, bu bayragyn netijeleri entek belli dal, alanym Trofimenko Prize atly bayrak ekeni. "Bary-yogy" $500 :D

AJYKYAN!!!

Sallah Student oglanlar cynyngyzy aydyng $u wagt hemmangiz hem ajykyangyza, yalan dal gerek, yogsada ing songky sapar hachan doydungyz. Mena dogryjamy aytsam 12 yasymdan bari ajykyanay. Halys boldym. Nahili ajykyanymy okap gorung eger sizem ajyksangyz okap bolyp mangada telpek bering
Men bir garyp student
Okuwyma gijikyän,
Gijegenim hic welin
Uzynly gun ajykýan

$ol bir nahar MAKARON
Adyn E$istem lejikyän
Yaňja doyan bolsamam
Nahar gorsem ajykýan.

Ugryn tapsam bolýalaý
İcimdäki möjekleň
Et bermeseng doýanok
Gök-sök iyseng “Ajykyan”

Dinge " Altyn Asyr" kanalynyny gorup ya$ayan TERELKEsi yok adamyng pikiri hakynda

Salam agzalar we myhmanlar. Biz shu yerde turkmenistanyng medeniyetine, sosyal durmy$yna mediyanyng tasiri hakynda gaty kan gepleshdik. Ynha duyn agsham otyrdym welin obada TERELKE antenalary yok adamlar oylerinde name goryalerka diyip pikir etdim. Cyndanam dinge Altyn Asyr kanalyny goryan adam nahili pikir ederdika durmy$ hakynda. $eyle adamynyng icki pikirlerini men $eyle beyan etdim. Siz nahii pikirde
Bagtly durmyş hakda göreş göryärin
Ekrandan bu dünýä sereden çagym
Nejis allar bilen söweş goryärin
Ekrandan bu dünýä sereden çagym

Obamadan sapak almaly

Turkmenistanyn kop ugurda encheme yurtlardan we yagdaylardan sapak almaly. Men Obamanyn siyasadyny doly yzarlamok we kabir yerlerde ylalashamok, emma onun achyk, goni we edermen gurleyshini halayan. Ine yene bir halan zadymy shu gun youtube'de gordum:
http://www.youtube.com/watch?v=0pqzNJYzh7I&feature=featured
The YouTube Interview with President Obama

Popstarlaryng durmyshyndan

ynha shu wagt kabir zatlary eshitdim
turkmenistanda Tikgi, Mahri Gocowa sasyk, yarym-yalangach eshikler biln tans edip telefona yayrapdyr we telewideniya cykmagy gadagan edilipdir, na derejede dogrydygyny bilemok welin Lacyn Mamedowa hem olipdir
siz bizing aydymcylarymyz hakynda nameler bilyangiz, we meng shu eshidenlem dogrymy bilyan bamy??

Direli$ing sowe$jisi

gore$mek, adamzat ucin gore$mek, millet yada jemgyyet ucin goreshmek, yashamak, hyjuwly yashamak nahili utgeshk duyguka. Yone edil hazir da$ary yurtda $ol hyjuwlar bilen okuwyny gutaran ya$lar hem Turkmenistana barsa ya $ol kerebing icine du$en moye owrulyar, yada atsyz gahryman bolyp yitip gityar, sheyle dalmi eysem?
elinde kitaby saralan sahap,
setirleng ashagy yazyp chyzylan,
kone palto, kone kastyum we jalbar,
tamizlap utuklap ayap geyilen

yuzinde ne al bar nede bir yalan,
durmyshda saplanan yilgyryshy bar,
belki yash bolsada onyng aklyna,
birjede gelmandi gara gozli yar.

Parizh/Fransiya barada

Shu shahere hem aylanyp gaytdyk. Shaherin adyny Fransuzlaryn ozleri aydanda
sonky harpyny okanoklar we r harpynyn bolsa g menzesh chykaryarlar.
Yagny, 'Pagi' menzesh bir zat diyyarler. Men Parizha gitmakam Wenadaky kabir tanyslaryma soramda
kopusi: 'Parizh owadan shaherdir. Yone edil shonun yaly hem ulydyr we shol sebapli hem Wena yaly
akkuratniy/arassa daldir' diyip aydypdy. Ine sholar dogry aydypdyrlar. Shaher uly, 11 million adam
yasayar (Wena < 2 million).Elbetde 2 millionlyk shaheri kontrol etmek bilen 11 milliony kontrol etmek den dal.

Turkmen dilinde Mesihi TV programma satelitde efire chykdy!

DiRİ SÖZLER

Bir saat gündüz ve bir saat akşam saatlerinde olmak üzere 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren türkmence dilinde olan yeni programımıza başlıyoruz.
Diri Sözler adlı programımızda İsa Mesih’in sözünden vaazlar veriliyor ve tabiki bu güzel program türkmence ilahilerle süsleniyor.

18 Ocak Pazartesi günü yayın saatleri:
Türkiye saati ile sabah saat 6:00-7:00 arası
Türkmenistan saati ile sabah saat 9:00-10:00 arası

Türkiye saati ile akşam saat 17:00-18:00 arası
Türkmenistan saati ile akşam saat 20:00-21:00 arası

XXI asyryň haçly ýörişleri

Belki siziň hem habaryňyz bardyr, Amerikan goşunynyň ulanýan ýaraglarynda injilden aýatlara salgylandyrylan kodlar tapyldy. Ýaraglaryň öndürijisi Trijicon firmasy hem bu ýagdaýy kabul etdi, we "kanuna garşy däl" diýdi.

Ýaraglarda ýazylan kodlara mysal:

JN8:12 - John 8-nji bölüm, 12-nji aýat.
Ol aýatde şeýle diýilýär: İsa Mesih olara şeýle diýdi "Men dünýäniň nury, meniň ýolumdan ýöränler asla garaňkyda galmazlar".

Syndicate content