Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

New York bn London arasyndaky menzeshlikler ve tapawutlar

Martyn sonunda New Yorka gidip geldim ve indi sho tayda goren kabir uytgeshikleri ve menzeshlikleri yazayin diydim. Ilki bn New York hakinda bashlayin. Yollar diysen planli proyektli chizilan nirdedigini tapmak gaty ansat. Meselem; on 5th avenue 34th street diysen derrew tapip bolyar. Gaty gin tutyan meydani bar.Public bus yada train hich hili ullanar yali dal. Haysi tarapa gidyandigini bilmesen ters tarapa gidiberyan shol yerde metroda ishleyan adamlar yok baram bolsa tapylanok. Kocheler arassa bolsada yerin ashagina giryan velin hakikatdan yerin ashagindadigini bildiryar.

internetde halamayan zatlarynyz..

Yadyma düşyanlerden,
- messengerde zatda uly harp bilen yazsalar bolamok
- türkmen bolup türkmençe yazanlarynda "y" harpynyn yerine "ı" harp yazsalar halamok

NOWRUZ GELDI ILIME

Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda,
Ebrler owaz urup, dag kylar duman peýda,
Bijanlar jana gelip, açarlar dahan peýda,
Gögermedik giýalar, gögerip rowan peýda,
Ederler haýwanatga hem sud-u zyýan peýda,
Ýer ýüzüne ýaýylyp, ýörirler nahan peýda,
Wabeste dahan guşlar, kylarlar zyban peýda.

Geldi nowruzym
Dolsun howuzym
Tirsege galsyn
Külli Oguzym

Toylar tutulsyn
Atlar çapylsyn
Juwan yaşlaryn
Başy çatylsyn.

Bolun şadyyan
Gülün şadyyan
Toydur-bayramdyr
Bizi yaşadyan

University Graduate Fellow Award'y aldym

Bilýän, eýýäm ýadadandyryn :D Ýöne täzeje tema açsam ýene belki gowja telpek toplap bolar?!

University Outstanding Graduate Fellow diýen baýragy aldym. Bu eýýäm fakultetleriň arasynda bolan baýrak öýdýän, ýagny bütin uniwersitet baýragy. Ýok, gynansagam pul berenoklar :D, ýöne fellowşip berýäler, a oň mukdary häzirki aýlygymdan kän däl.
Ýöne esasy tarapy pul däl, esasy... dogry, resume (CV) goýmak!

Turkmen TV

Hormatly agzalar, Turkmen TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.

Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor - Degişme (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin, Döwranyň başdan geçirenleri, Aşyr Aganyň Hötjetligi, Mal da Udal (Ýartygulak), Aldar Köse)

BAHAR BAÝRAMYÑYZ MÜBÄREK BOLSUN!

Tmolimpiýadyñ agzalary we myhmanlary bolan gözel gyzlarymyz! Siziñ ähliñizi şol sanda mährem enelerimizi we gelin-gyzlarymyzy bahar baýramy bilen gutlaýaryn!
Ajaýyp bahar paslynyñ gelmegi bilen bütin zemin janlanýar, al-elwan öwüsýär.
Beklide, gelin-gyzlaryñ şeýle ajaýyplyga, gözellige deñelýänligi üçin, baharyñ ilk başynda bu baýramyñ bellenilmegi makul görülendir. Baharyñ haýsy gününde bellenerse-de tapawudy ýok, çünki bu paslyñ ähli gününi hem enelere, gelin-gyzlara bagş edilen baýram diýlip yglan edilsede azmyka diýýän.

Elizabeth Dyer Teaching Award'y aldym

Şu gün begendiriji habar. Teaching Assistant hökmünde Elizabeth Dyer Teaching Award diýen baýragy aldym. $250 pul berdiler welin, puldan has gymmatly bolan baýragyň özi.
Ilki bilenä, professorlaryň we okuwçylaryň meniň gowy mugallymdygyma ynanýandygyny görkezýäler, ikinjidenem, men indi bu baýragy alanlygymy CV'mde (resume) ýazyp bilerin. Şuň ýaly baýraklar gaty wajyp.

Höwri köp bolsun!

Atamyrat Doglan Günin Bilen..

Atamyrat seni tegelek 20 yaşyn bn gutlayan, uzak,saglykly,hayyrly ömür arzuw etyan, yene-de tegelek 100 yaşa-Göroglyn yaşyny yaşa

ps: Ata aga-da sana telefondan jan edipdir, aldyryp bilmandir, olam seni doglan günin bn tüys yürekden gutlaya, mana yatladanam şoldy aslynda

56 ýaşyndaky aýal maşgala 24 günuň içinde Atlantik okeany ýüzüp geçdi.

Bu habary eşiden bolmagyňyz ahmal, men ony okap haýran galdym. Amerikaly Jennifer Figge Atlantik okeany 24 günüň içinde ýüzüp geçdi. Öz syýahatyna 2009-njy ýylyn 12 ýanwarynda günbatar Afrikanyň Cape Verde adalardan başlap, 1,610 kilometerlik ýoly aşan soň, 5 fewralda Trinidad topragyna ýüzüp geldi. Gündizleri okeanda ýüzüp, gijeleri bolsa gämä çykyp dynç alýardy.

Edep ahlak we namys

Otyryp pikirlenip görýän welin túrkmen yigidine gerek zatlang úçúsi edep, ahlak we namysmyka diýýän. Elebetde bu úç duýgy hemme halka hem gerekdir welin biziň nusgawy edebiýatymyzda we ene atamyzdan alan terbiýämizde has hem şu úç duýguny kemala getirýän faktorlaryng kändigini görýän. Siz name piker etýaňiz bular hakynda? Diňe biziň Túrkmen medeniýetimizde şeylemika ýada ähli medenýetlerde hem şeylemika?
EDEP AHLAK WE NAMYS HAKDA NESIHAT
-Edep näme diyip sorayaň oglym.
Jogabyn agtarma uly kitapdan,
Edebiň ulusy eneňe hormat,

Syndicate content