Dasardan tazelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Toýa edýän, ýöne çagyramok :)

Indi Mergen men aýtmazdan öň aýdansoň, bärde umuman bir-iki sany bildirişi makul bildim.

1. Nesip bolsa, şu Iýulda öýlenmekçi. Ahyr sallahlyga hem "hoş" diýjegow menä :) Özümem birhili duýýan şu ýagdaýy, ýöne bu ätmeli ädim.
2. Tmolympiad karýeramyň soňy ýetdi öýdýän.

Birinji barada. Toý nesip bolsa iki tapgyrda, Änewde gyz toý, obada oglan toý bolmaly. Ýöne men bu bildiriş bilen bütin tmolympiady çagyrsam seredip bilmerin. Şoň üçin, aladasyny edip, seredip biljek adamlarymy we adam sanyny email bilen (!!!) çagyrmakçy.

“Tanyşmak mümkinmi?”

Türkmenistanda telefon mugt bolany üçinmi namemi ýüregi gysan käbir kişiler göni telefonda nätanyş nomerlere jaň edip oýnaýalar. hiç tanamaýan birilerine jaň etmekden jübilerine pul girenok, şonuň peýdasam ýok.. Türkiýä gelenim bäri gabat gelen zadym bolsa, bärde de şeýle oýnalýa eken.. hatda men ilki başda käbir turkmen oglanlar oýnayalar öýdýädim welin, turklerde hem şeýle işsizler bar eken..

Amerikan ekonomikasy we geljek barada bir agyz kelam

salam dostlar/uyalar

subprime mortgage krizisi bilen bashlan financial/economic krizisin orta cykarjak netijeleri barada pikir alyshsak.
soraglar ashakda

1-Siziň pikiriňizce döwrumizin super power`i Amerika super powerligini yitiryarmi we ekonomikasy nira baryar?

2-öňümizdaki yillarda haysi yurtlar has hem guyclener we politic/economic tarapdan haysi yurtlar öňe saylanar?

3-Ata watanymyz Turkmenistanymyzyn ekonomikasyna krizisin tasiri nahili derejede?

shu ashakdaky yazga da goz aylap gorun.gyzyklyja eken.

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


Hachan siz bagtlydygynyzy duyyarsynyz?

Salam hormatly agzalar!
Shu gun dang bilen aynalary achyshdyryp, Kopetdagdan gaydyan ajayip howadan dem alanymda, yakymly yelin shuglasyny duyanymda, mawy asmanyng pakligini we arassalygyny duyanymda, ozuming nahili bagtlydygymy duydum! Yanymda agzybir mashgalam, saglyk-amanlyk, bereketli sachak, parahatlyk... Bu zatlaryng ahlisine men eye! Gor nahili bagt!

türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

Nemkrut'dan Rap Ylahy - Hz. Muhammet

Türkmenlerin ilkinji rap ylahysyny Nemkrut çykardy.

Aydymyn ady "Hz. Muhammet (saw)", dinlalin, lezzet alalyn ;-)

Ine link: Nemkrut - Hz.Muhammet (S.A.W)

Respect Nemkrut!!!

::medeniyetler gapma garşylyklary barada ::

Salam mahriban agzalar.. ! Saglyk amanlykmy?

Paris bn London arasyndaky mengzeshlikler ve tapawutlar

Slm Gadyrly Agzalar ve Myhmanlar.
Gechenlerde New York bn London diyip mowzuk achypdym indi bolsa shuny achmaga karar berdim. Mumkinchilik boldy Paris'e gidip geldim ve indi shol yerde goren kabir zatlarymy siz bn paylashayyn diydim.

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

Syndicate content