Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Habardar etmelimi ýa ýok?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynda we öňräk başymdan geçen iki-üç wakany size gürrüň berip, bu babatda siziň pikirleriňizi öwrenmek isleýärin. Ynha, waka:

1- Bir dostumyň toýy bardy we toýuna gidipdi. Onuň toýuna bärdäki käbir dostlarymyz gidip bilenokdylar okuwlary sebäpli. Aslynda, şol dostum bn bärdäki dostlarym gyltyzrak tanyşdylar, şeýle bir ýakynam däl. Olara şonuň üçinem aýtmandym dostumyzyň toýy barada. Soň bir saý-sebäp bilen habar hökmünde aýtdym welin, olar bilen aramyzda şeýle gürrüň geçdi:

Mümkinçiliklerimiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men Türkmenistandakam we Türkiýedekäm kän bir mümkinçiligim ýokdy özüme gerekli zatlary almaga, aslynda, mätäç däl diýseňem boljak welin, ýene-de alasym gelip duran zatlardy-da. Meselem, kompýuter, oňatja (fotoapparat, wideo, mp3 we ş.m.) telefon, walkman, fotoapparat we ş.m. zatlar.

Köwüş, köýnek, jalbar, kurtka we ş.m. zatlary-ha alýan haryt däldim men, entägem şeýle-laý

Söz(teoriki) we amal(praktika) taýdan wakalaryň tapawutlary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu sahypada agza bolan agzalaryň aglabasynyň talyplygy belli bolýar ýazgylardan.

Sahypada köp mowzuk boýunça teoriýa(söz) taýdan, şükür, örän köp peýdaly zatlar ýazyldy, ýazylýar we, enşallah, ýazylar hem. Ýöne şol zatlary teoriki taýdan aýdylany möçberde praktikada, ýagny, hakyky durmuşda amala aşyryp bolarmyka?! Ynha, meselem, Magtymguly Pyragynyň ýyllar boýy teoriýa taýdan arzuwlap gezen "Türkmenleriň bitewüligi"niň amal taýdan Türkmenbaşynyň (täsiri bn hem) amala aşyrylmagy ýaly.

Yslam dinine görä Allaha imanyň esaslary.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?!
Soňky wagtlar sahypada dini ýazgylaryň sany köpeldi, bilşiňiz ýaly!
Dini esaslara bolan şübheler hem dörändir azda-kände käbirlerimizde?!
Şeýledir diýen pikir bn, käbir dini maglumatlary Türkmen dilinde şu ýere goýmakçy.

Kimiň bu babatda näme soragy bar bolsa, şu ýerde sorabersin!
Elim degdiginde ýa özüm jogaplaryn, ýa-da oňat bilýän beýleki agzalar jogaplarlar, enşallah!

Dokuzy düzüw näme diýmek?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak" sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. Sizem bu babatda bilýänleriňizi meň/biziň bn paýlaşaýsaňyz!

Men aşakda ýazmakçy!

Sag boluň!

Uslybyň ähmiýeti barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene diplomadyň açan bloglaryndaky bolan gyzgalaňly jedelleri ýada salyp, soňam Monte-Kristo-nyň açan blogyny, aýratynam, poahf atly agzamyzyň ýazan altyndan gymmatly ýazgysyny okap, şu blogy açaýyn diýen pikir aklyma geldi we açdym :)

Ilki bn dini mowzuklarda iki üýtgeşik diniň agzalary arasyndaky ýazgylaryň hörpiniň nähili bolmalydygy barada poahf-yň ýazgysyny bärigem goýmak isleýärin:

"Diplomat"a Sorag ???

Sorag: YSLAM DINININ KEMÇILIGI NAME?

Hormatly DIPLOMAT;

Sen barde bize hristianlyk barada yazyan, Injilden ayatlar goyyan, bir zatlar öwretjek bolup der dökyan, minnetdar.

YÖNE sen bilmeli bir zadyn bar, hakyky Musulman adam hiçhaçan Hristian (yada başga) dinini kabul etmeyar!

SEBABI:

1- Musulmanlar edil Hristian we Iudeylerin ynanyan Hudayyna ynanyarlar;

2- Musulmanlar Hristian we Iudeylerin kabul edyan Pygamberlerine (Adam, Ibrahim, Yusup, Süleyman, Dawut, Musa, Isa ...) ynanyar we bularyn barysyny dogrulayan Muhammet Pygambere ynanyarlar;

3- Musulmanlar Töwrat we Injilde buyrulan ahlaky kada kanunlaryn barysyny berjay edyar.

Mahriban gyzlar we oglanlar men size bir bolan wakany gurrun berjek,hemem shonun chozgudini tapyn.......

Bu wakan haysy yerde bolup gechenini bilemok,oza Turkmenistanda bolup gechdi shony bilyan!!!!

Hakyky* Studentin Sypatlary

Salam gadyrly agzalar!

Hudaya şükür hemmamiz (köpümiz) student, yagny talyp.

Talyplaryn yaşayşy (edil tasin haywanlanky yaly) yaman "birhili" bolyar.

Kabir studentler(in kakasy) bay bolyar, kabirleri garyp.
Kabirleri işlemeli bolyar, kabirleri keypçilik edyar.
Kabiri bezdelnik, tuniyadec, yalta, ... bolyar.
Kabiri filosof yada romantik yaly, agajyn üstünde yada suwyn gyrasynda oturyp oylanyar.

Umuman herhili student bar bu dünyade.

Siz özüniz haysy studentlardan?

Doganyn/dilegin güyji...

gepi uzadyp, owadanlap otyrjak dal.

Doga-dilege garşy garayyşynyz nahili?
Sizin durmuşynyzda doganyn-dilegin nahili orny bar?
Köp doga-dileg edyanizmi?
Doganyn-dilegin tasirine, güyjüne ynanyanyzmy?
Size nahili tasirleri boldy?
Doga-dileg dineje özüni aldamakmy?
Sizin durmuşynyzda doga-dielg barada nahili başdan geçirmeler boldy?
gürrün berayseniz.

Syndicate content