Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Moonwalker(Süleýman) aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köpden bäri sahypada söhbbetdeşlik gurnalmady öýdýän, iň soň Sylap aga(diplomat) bn bolupdy ýalňyşmaýan bolsam.

Şu söhbetdeşlik pikiri Süleýman aganyň ýaş toýuny gutlamda kellä geldi, onsoň rugsat soradym şol blogda we rugsat bermegi bn hem aýratyn blog halynda özi barada söhbetdeş bolaýlyň diýen niýet bn açdym.

Ilki men Süleýman aga barada öz bilýänlerimi ýazaýyn gysgaça, soň sizem sorag(lar) sorap öwrenip bilersiňiz!

Moonwalker (Süleýman) aga, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir hepde öň ulyrak agzalarymyzdan moonwalker, ýagny, Süleman aganyň doglan günidi. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gijirägem bolsa, gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Süleýmen aga, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Türkmenistandaky täzelikler?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene bir zat: öňem bu babatda mowzuk ýa-da mowzuklar açylan bolmagy mümkin, ýöne täzedenem bir ýazaýalyň, öwrenäýeliň diýen niýet bn täze mowzuk halynda açmak ilsedim, enşallah, höküwmet heläk edäýmez-le :)

Internetdäki türkmen sahypalary!

Hormatly Dostlar, Oglanlar we gyzlar! Eger garşy bolmasaňyz şu ýere her kim öz bilýän türkmen sahypasyny ýazaýsa nahili bolar!

Windows Vista

Windows Vistanyn seti nadip sazlanylyar? Nadip kompyuterler biri-birini gorer yaly etmeli?

Bärik näçe agza(kimleri) getirdiňiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz?!

Kellä bir sorag geldi-laý:"Şu sahypa näçe agza(kimleri) getirdiňiz?!" diýip.
Gowy ýatlama (nostalgiýa) hökmünde ýazyp bileris diýen niýet bn.
Sizi biljek däl welin, men-ä öňki tanyşlarymyň hemmesini diýen ýaly mahabatlandyryp maildir mesaj we tel arkaly bildiripdim, gerekli maglumatlara öz içine alan käbir linkler bn birlikde.

Gelenler boldy, iň meşhurraklary:

1- Gadyr aga;
2- Style;
3- vVV;
4- Rüstem Sabyrogly;
5- mr_gurdow;
6- pyragy,
7- kakysh;
8- medman;

Mübärek Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!

Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ediljek ybadatlaryň gazandyrýan sogaplarynyň beýleki wagtlardakylara görä esse-esse köp bolmagy;
3. Ylahy rehmetiň bütin älemi gurşap almagy;
4. Allahyň bagyşlama mukdarynyň köpelmegi;

Agzalar bn baglanshykly wakalar...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kella "shu sahypan agzadyr myhmanlary bn bu sahypa bn baglanyshykly bolup gecen wakalaryny paylashalyn!" diyen pikir geldi.

Men Tm gidemde gorushipdim kabirleri bn. Olaryn suratlaryny hem goyup, wakalary aydaysam diyyan az-owlak. Bugunlerde sahypan gyzygy adatdan dasharyrak welin, belki, az-owlak gozganaysyn diydim :)

Men ashakda bashlamakcy, sizem sheyle waka we surat bar bolsa goyaysanyz!

Sag bolun!

Jemagat (partiya) gerekmi?

Kop wagtdan bari kellami agyrdyan mesele ,bilmedim bu barada on blog acyldymy yada yok ,bu mesele barada kop kisi bilen pikir paylasdym , her kim bir pikirde , yone kopusinden "howa" jogabyny esitdim.
Bilsimiz yaly yurdumyz taze nesile , bir elinden tutup , icinde yatan cukurundan cykarjak "erkeklere" matac.

Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men soňky wagtlar käbir zat bilen gyzyklanýaryn:

1- Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!
2- Daşary ýurtdan bir şereket bilen şärikleşip, şereket açmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! Şol daşary ýurtly biznes eýesiniň wiza ýagdaýy nähili bolmaly?!
3- Ýokardakylar bolaýan ýagdaýynda, döwletimize aýda/ýylda näçe mukdarda salgyt tölemeli?!
4- Bular üçin döwletmiziň haýsy jogapkär guramasyna/şahsyýetine ýüz tutmaly?!

Syndicate content