Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

Suratdaky name? (bilene 5 telpek)

Salam gadyrly agzalar.

TAZE SORAGa geçmek üçin basyn > > >

Kolejdekak bizden uly klaslaryn biri stengazetasyna bir surat asypdy, "Bu suratda name bar?" diyip. "Suratdaky zady aydana gowja pul beriljekdir!" diyip yazylypdy. Hiçkim namedigini bilmedi. Jogaby yazylanda bolsa herkim gülüp öldi. Pul berere adam galmady kororche :-)

Ine size sorag: Suratdaky zat name?

Bilene 5 telpek :-)

Önki suratyn linki: http://img139.imageshack.us/img139/1622/sasasaps0.gif

OFFSHORE statusly kompaniya registrasiya etmek barada

Salawmaleýkim
Hormatly türkmen raýatlary

Meniň göz ýetirişime görä bu ýerdäki köp oglanlar UK, US we TR-den. Emma dünýäniň ähli künjeklerinden girip çykýarlar bu saýta türkmenler, bilişime görä köpüsi ýazmagada gorkýarlar.
Ýakyn wagtlarda Türkmenistana gelýän daşary yurtly şereketleriň uly bir göteriminiň OFFSHORE statusly şereketlerdigi üns çekýär, haryt bolsa Rossiýa ýada Ukraina harydy.

Erkek bilen Gyz arasynda dostlyk bolup bilermi ýada soňy diňe....

Erkek bilen gyz arasynda dostlyk bolup bilermi, ýada bu wakalaryň soňy pajygaly ýagdaýlara getirýärmi.(Boyfriend & Girlfriend)
Ýada bu dostlykly gatnaşyk nahili araçäkde saklanylmaly.
Hormatly oglanlar we gyzlar öz durmuşyňyzdaky dostlykly wakalardan gyzykly pursatlar we maslahatlaryňyzy almak umydy bilen

Ses berlişikler barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu ses berlişik barada 1-2 zat ýazmakçydym hem-de bu babatda siziň pikirdir teklipleriňizi, hatda, goldawlaryňyzy hem haýyş etjekdim.

Şu wagda deňiç goýlan ses berlişikleri (poll) aşakdaky linkden görüp bilersiňiz:
http://www.tmolympiad.org/?q=poll

Häzirkisi bolsa baş sahypada, oňa ses berip bilersiňiz!

Ses berlişige bärden köp agza gatnaşanoklar. Iň köp gatnaşylanynyň sany 100-e ýetenokmyka diýýän. Seredip göreýin, hany: Ýok, ýekejesi geçýän ekeni, olam:

Aşgabatda Uruş !!!

Salam agzalar.

Düyn sms geldi, Aşgabatda uruş turdy, Hitrowkada.

Specnaz zawody basyp alan terroristler bilen uruşyarmyş.

Köçeler yapylypmyş, adamlar ölüpmiş.

ANYK BILYAN BARMY

Medenyet

Salam hormatly ildesler!
Mergen dostumuzyn "arassacylyk" barada acan blogundan sonra , menem sona gosant hokmunde, medenyet barada bir azajyk sohbet etmani makul bildim.
Umuman medenyet diyenmizde , gozegmize name gelyar?
Medenyet , medenyetli bolmak , medenyet owrenilyan zatmy?
Sona degisli hemme zat.
Siz medenyet diyip nama dusinyaniz?
Ilki men bu barada oz pikirmi yazjak sizdenem gosantlara , we elbetde gerek yerinde duzedislere garasyan!

Türkmenistandaky ilçihanalyklar (embassies)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy men tm-däki şereketler boýunça UK-yň goşandy barmyka diýip, gözleg geçirýärkäm, UK (Beýik Britaniýa - United Kingdom)-yň Aşgabat ilçihanasynyň sahypasyna duş geldim, onda-da türkmen dilinde. Onsoň, Türkmenistandaky ähli ilçihanalyklaryň web salgysyny bir ýerde jemlemek pikiri döredi mende. Şeýle bolsa, onda şol ilçihanalyklaryň aktiw bolan ähli pudaklary boýunça Türkmenistana nähili peýdaly bolýandygy barada sitatalar arkaly ýazgylar goýup, bildirip hem-de öwrenip bileris!

Türkmenistandaky ýerli we daşary ýurt şereketleriniň/firmalarynyň sanawy we maglumatlary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynlarda Gazagystanda işleýän bir dostumdan e-hat alypdym mowzuk barada. Onsoň özünden rugsat sorap, bärigem goýmagy müwessa bildim. Ynha-da, netijesini görýärsiňiz:)

Onuň özüne-de köp mahabatlandyrdym bärini linkler arkaly welin, gelenok öýdýän, belki, agzadyram. Gyssap sorap görmeli öýdýän :)

Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik edip bilersiňiz, enşallah!

Sag boluň!

Syndicate content