Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Jedel

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men iňlis diliniň kada-kanuny boýunça bir dostum bn jedel etdim ýaňy-ýakynda. Ýöne iki taraplaýyn däl-de, bir taraply, ýagny, "eger men ýeňsem, onda sen hiç zadam etme, ýöne sen dogry bolaýsaň, 20$ seňki!" diýipdim. Ol ýeňdi. Men hem sözümi tutdym :)

Sizde-de bolýarmy şeýle ýagdaý?!

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Edebiyatchylara yuzlenme!

Gadyrly oglanlar hem-de gyzlar.Kimde kim Kerim Gurbannesowyng ya-da Gurbannazar Ezizowyn goshgularyny bilyan bolsa shu yere gayrat edip yazsyn?Shu sahypa Shahyrlarymyzyn goshgularyny kopeltmek uchin achylandyr.

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän blog açmadym welin, dogan sahypamyzda bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar:

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr

Musab bin Ümeýr hem ejesi hem-de kakasy tarapyndan Mekkäniň iň baý we abraýly masgalasyndandy. Baý bolandyklary sebäpli-de ol örän rahat bir durmusda ýaşaýardy. Orta boýly, owadan ýüzli, mylaýym edähetli we örän akylly bir adamdy.

Ýatlama güni!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Türkmenistanda "Ýatlama güni" bellenilýän bolmaly.

1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabrynda ir säher bn 9 töweregi bal ululgynaky ýer titremde janlaryny ýitiren müňlerçe pidalarymyz ýatlanylýan bolmaly.

Gör, näçe ýaşlar, ýaşulylar, zenanlar we ş.m. wepat bolandyr. Ölümiň geliş wagty, hili belli bolanok. BU babatda, pikirkmçe, pikirlendirýän şu ýatlama gününden hem oňat peýdalanmaly, tw-lerde oňat programmalar alyp barmaly we ş.m.

Tmolympiad'da Hak-Hukuk !!!

Sahypadaky "hak-hukuk" diyip gygyryan agzalara sorag beresim gelyar:

Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2

Allahyň salamy we merhemeti hemişe Allaha ynananlara we ynanjaklara bolsun!

Bismillah - bu her haýryň başydyr. Men hem şonuň bn, ýagny, Allahyň ady bn başlaýaryn!
Hem şonuň şanyna, soraljak soraglara doly, dogry, delilli we kanagatlandyryjy jogaplaryň biz tarapyndan berilmeginde bizi başarnykly etmegini Biribardan dileýärin!

Nadeyin ?

Salam gadyrly agzalar belkide bu soragy samsyk gorersiniz ,yone men su yagdaydan cykalga tapamok .Maslahatynyza matac bolamson yuzlenyan .Men aslynda cilimin ysyna bolamok .Onyn ysyna alergiyam barwe ol meni sonra gaty usgulewige eltyar.Garaz bolamok .Men bardekam masyna munemde oara cilim cekdiremok .

Obalardaky ýada şäherlerdäki gelin gyzlar we ýaş ýetginjekler pagta ýygmalymy ýada Türke Dubaýa işlemäge gitmelimi?

Şu wagtlar Türkmenistanda gyzgalaňly pagta ýygym wagty. Oba hojalygy, ekerançylyk we ylaýtada Pagta biziň 50% halkymyzyň esasy girdeýjisi.

Syndicate content