Sorag

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Üýtgeşik häsiýetler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şu wagda deňiç köp sanly mowzuklar açyldy. Köp zatlar ara alynyp maslahatlaşyldy.

Indi bolsa, ýene şolarda agzalyp geçilen bir ýagdaý barada öňki goýlan maglumatlardan hem peýdalanyp, giňişräk pikirlerimizi paýlaşaýsak diýýän?!

Bilýänje ähli häsiýetlerimiz, ahlaky aýratynlyklarymyzyň atlaryny we gysgaça düşündirişlerini ýazyp, agzadyr myhmanlar bn paýlaşaýsak!

Sag boluň!

Agtyklarymyza näme gürrüň berers?

Ýaňy okuwdan gelip naharlanyp durdum welin birden kelläme şu pikir geldi:
Biz agtyklarymyza näme gürrüň berers? Meselem meň atam Çary nos(lakamy :D Sakarçägede tanamaýan ýokdur.Käwagt bir ýanyna gürleşmäge gidýaň welin öňüne küştüni alyp enemede : “ Agtyklaň gelipdir how çaý uzat” diýerde oýny bilen bolar.Köplenç bolsa aw hakynda gürrüň eder. Guşga gidipdik welin şeýle bolupdy.Saýada gidipdik welin beýle bolupdyk.Balyk awyna gitdik şunça balyk tutupdyk.

Michael Jackson Yslam dinine geçdi! (mi)?

İňlisleriň "The Sun" gazetiniň habaryna görä, dünýä belli amerikan aýdymçy Michael Jackson Yslam dinine geçipdir. Habara görä, Michael Jackson öýüne bir ymam çagyryp, kelemäni okap musulman bolupdyr, we adyny Mikaýyl diýip üýtgedipdir.
Michael Jacksonyň yslam dini saýlamagyna ýakyn dostlary, aýdym sözi ýazyjysy Dawud Wharnsby Ali (David Wharnsby) we prodýuser İdris Phillips (Phillip Bubal) sebäp bolupdyrlar.
Jackson Yslamy saýlanyndan soň, ony ilki bilen Yusuf İslam (Cat Stevens) gutlapdyr

Şahyrlarymyzyň, aýdym sözi edip ulanylan goşgylary.

Şeýle gowy şahyrlarymyz we olaryň köp sanly gowy goşgylary bar emma täze çykýan aýdymlaryň sözlerinde hiç hili many ýok, munuň sebäbi goşga saz dälde, taýýar(ogrlyk) saza söz düzýändikleri bolaýmasa!
Kompozitorlarymyz saz ogrlamak dälde, goşgylara saz düzmäge synanşsalar gowja netijeler çykarmyka diýýän. Gowy netijeler çykýaram, men häzir aşakda bilýänjelerimi, sözleri bilen ýazjak! siz bilýänleriňizi ýazyp duruň!

"Jemşit" atly agza barada pikirleriňiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, şu ýerde "täzelikde" agza bolan Jemşit diýip 1 agza bar. Şonuň açýan mowzuklary we ýazýan ýazgylary dini taýdan kabul edilip bolmajak ýagdaýda agyr we şu ýerdäki agzalaryň hemmesiniň diýen ýaly ynanýan mukaddes zatlarynyň üstünden gülüji bolýar, umuman. Onuň degişli mowzuk we ýazgylaryna link berip, ýene 1 gezek ýüregiňizi bulamak islämok.

Yash mukdary

Salam!

Her kimin oz ongunde goyan maksatlary bar, ine sho hili hem yash maksadynyz bardyr. Kimdir biriniz 60-70 yashy gormek isleyansiniz, kimdir biriniz bolsa 100 yashdan hem gechmek isleyansiniz... Ine shu yerde meni gyzyklandyran sorag "Siz nache yasha chenli yashasam diyyaniz??? we name sebapden sho yasha yetmek isleyaniz???"

Adamkärçilik we Din

Gadyrly agzalar size bir soragym bar.
Durmuşda käbir ýagdaýlarda adamkärçilik we din gapma garşy gelyär.Meselem:
1.Jan ýaljak klasdaşyñ öylenýar.Sen toýa hökman gidäýmeli.Ýone toýa barañdan soñ stolda araklyja çüýşeleñ ýaldirapjyk durjagyny bilyäñ.Pygamberimiziñ bir hadysy bar:”Üstünde içgi bolan saçaga oturmañ”
2.Dinimiz gyz oglan gatnaşygyny çürtkesik gadagan edýar.Siz bolsa gyza kömek etmeli bolyañyz.Gyzyñ sizden başga alajy ýok.Ol gyz bile bolmak size halal däl.
Soragym şu:

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda blogyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň çar tarapynda musulmanlaryň arasynda, şol bir sanda Türkmenistanda hem. Elbetde, täsirini beýleki ynançdakylar hem alar, ýagny, programmalara çagyrylyp, soýulan gurbanlaryň etlerinden paýlaryny alyp we ş.m.

Garyndashlyk gowy zatmy ya indiwidualizmin gowy taraplary

Garyndashlyk gowy zatmy ya yok?! Hemme zadyn bolshy yaly, munynam iki tarapy bar: gowy we erbet taraplary.
Emma edil shu dowurde, garyndashlyk gowumy ya indiwidualizm. Yashap yorkan bir gun garyndashyn peyda bolya, ozuni hamala sen borchly yaly alyp barya. Namemish, chagakan sychan bokuny ayranmysh, ya goterenmish ya yene bir zat. Ya-da garyndashmysh. Name etmeli? Elbetde komek etmeli. Alyanyn name?! 1 soz aytsan artyk, iki soz aytsan kem yagday. Aytsana torsaylyp "ay oz garyndashyna shey diydi, peydasy yok" we sh. m., aytmasan bolsa olaryn ugruna kowmaly.

Düýn - bugün - ertir

Salam hormatly agzalar we gadyrly mhmanlar!

Baýramyň bir blogyndaky ýazgysyny görüp, şu blogy açmagy müwessa bildim. Öňden bärem piki edip ýördüm-le, aslynda! Şu wagt karar berdim.

Blogyň adyndan hem belli bolşy ýaly, mowzuk wagtda, taryh, häzirki wagt we geljek zamana barada.

Baýramyň şol ýazgysyndan bir bölek alyp, soňam dowam etdiribereýin aşakda.

Sizem bu babatda öz pikirleriňizi ýazaýsaňyz!

Sag boluň!

Syndicate content