Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Garaşsyzlyk üçin gan döküldimi?

Bir tanyşym şey diyipdi: "Türkmen halky watanyn garaşsyzlygy üçin gan dökmedi, ana şon üçinem watançy (patriot) adam yaman az. Halkyn aglaba bölümi "watany dalde garnyny" pikir edyar, şon üçinem para almakdan, ogurlamakdan, aldamakdan, umuman öz watanyny talamakdan utananoklar..."

Düynem bir dostum: "Türkmen halkyna "hakyky gahryman" gerek, halkyn tarapyny tutsun, halk üçin yaşasyn. Ana şo gahrymanyn gören kynçylyklaryny, belkem öldürülmegini gören halk, mysal alyp watançy bolup biler." diyip pikrini aytdy.

Agyry namedir?

We bir ayal:
"Bize agyryn namedigini aydyp ber" diydi.

We ol jogap berdi:
"agyrynyz, düşünjelerinizi gizleyan gabygyn döwülmegidir. Bir miwan tohumy öz yüregini güne açsyn diyip, nenen öz gabygyny döwmeli bolsa, sizem öz agyrynyzy bilmelisiniz. We eger yüreginizi, durmuşynyzyn her gününde duş gelyan mugjyzalaryny synlamak üçin açsanyz, agyrynyzyn begenjiniz dek gowy zatdygyny görersiniz.

We pasyllaryn dünyan üstünden geçmegini kabul edişiniz yaly, yüreğinizdaki pasyllary kabul etmelisiniz. We gynançlyk gyşyny öz penjeranizden yylgyryp synlarsynyz.

Aýal maşgala diýeniň ýa-da Gunça eşek

Neme, ekzamen geçdi, nesip bolsa, daş bolandyr.
Şol bada youtube'de şu klibi tapdym
http://www.youtube.com/watch?v=euo-3neEfU0

Çopan we onuñ agajy barada hekaýa

Men okap haladym, belki siziñem göwnüñizden turar. :)

Ýaşuly çopan sürüsini otly meýdana çykaryp, özi şol ýerde bir alma agajynyñ aşagynda dem dynjyny alar eken. eger miweleriñ bişen möwsümi bolsa, agajyna ýuzlenip şeyle diyer eken: “hany goreli balam, bu gojaña bir alma ber indi”.
Şol bada onuñ öñüne bir alma gaçan. Özem iñ owadany, in süýji bişeni. Ýaşuly çopan ýanyndaky çakgysyny çykaryp, almany böleklere bölüp gatyk we çöregi bilen iýenden soñ, kakasyndan galan Gurhanyny okamaga başlar eken.

Goşgulary söýýänleriň burçy 5

mende ol tema gaty yuwash achylyar, shonun uchin indi bu yer
de dowam edayelin eger kyn bolmasa!
alyn onda, yalnyshmasam Kerim agamdan yatlama

Yatlamadan
Görmekçidim bagtymy
Gyş günüdi.Guşlykdy
Gyşda söyging wagtymy
Ah yaşlykdy yaşlykdy

Ne gyş guyzi bilyar ol
Ne gündizi bilyar ol
Dinge gyzy bilyar ol
Giden göwni hoşlykdy

Saldyng başa na gün gyz
Nira baryan sagin gyz
Bagül gabak,bagül gyz
Göz ümledi daş çykdy

Ene gyngyr bakmady
Myhman diyip çaklady
-Yumurtganyz yokmydy
-Wah,ketegmiz boş çykdy

Çyn aşykdym hoçjettim

gozyetim.com - gazetler we jurnallar bilen işleşmek

gozyetim.com diyip yakynda taze sayt açypdyk belki köpünizin habary bardyr,

Quote:

gözýetim.com-da öz makalalaryňyzy, goşgydyr, hekayalaryňyzy, ylmy işleriňizi, kariňiz ya-da ugryňyz hakynda peýdaly maglumatlary we mundan başgada daşary-ýurt dillerindäki halan eserleriňizi türkmen dilimize terjime etmek şerti bilen okaýyjylamyz bilen paýlaşyp bilersiňiz.

baş maksadymyz, internet ýaly bilim ummanynda türkmen dilindäki maglumatlara azajygam bolsa goşant goşmak.

şansmy - nesip mi.._

şans barada kim nahili pikir etyä???
menä biz musulmanlaň nesip bolsa, inşallah sözüniň - başga dinlerdaki terjimesi ýalak diýip pikir etyän! sebäbi alla ynanmayan birine nesip bolsa bolar ýada işşallasy bolar diysen ol alla ynanmaýany üçin ýok ol beýle däl şansyň bar bolsa bolar diýaýýa gönimel!
mana biri taze ýyl çekilişenden çeýrek bilet hediýe etti welin ilki başda bize çykaýasy ýokla diýip jöbime goydum, indem taze ýyl ýakynlaşdykça pikir edip başladym birden maňa çykaýarmyka diýip...:))

Aministiyalar we turmeden chykanlar barada

Men bilshime gora, bizin yurtda "oturan" gaty kop. Her kimin bir garyndashy, gonshusy ya tanyshy oturandyr diyip chaklayan. Onson oturanlaryn beyle kop bolmagy hem gowy dal, yone aministiyalar gowy zatmy? Peyda barmy?
Men yakynda bir zat okadym. 1953-nji yilda, Stalin olende, politiki(siyasy) tussaglardan bashga bar adamlary aministiya eden ekenler. We netijesi name? Netijesi aministiya edilenlerin 90% turma dolanyp barypdyrlar. Sebap hokmunde ish tapyp bilmandiklerini, jemgyetde bir orun tapyp bilmandiklerini gorkezipdirler.

Kritika(tankyda) açyk bolmaklyk barada

Essalawmaleýkler!
Ilki bilen, ýetip gelýän täze ýylyňyz bilen gutlaýan!
Soň şu tankyt we oňa açyklyk barada ýazasym gelýä. Bärde pikirler tankyda açyk, ýöne şahyslar däl. Ýöne adamlar argument, tankyt edere delil tapmasa, iň ýakyn we aňsat çykalga, şahsy tankyda geçýäler. Näme üçin türkmenlerde tankyt ýok diýen ýaly?!

"Hakkini helal et" we shony edip bilmek barada

Men shu yagday barada kopden bari pikir edyan. "Hakkini helal edin" turkmenchesi "bagyshla" bolyan bolaymasa, edil doly manyny bermese-de. Ya belki "menin gunami ot".

Syndicate content