Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sada gyz barada ýa-da ýuwaş gyz barada no2

Öňä ýuwaş gyzlar barada gürrüň edipdik, indem sadalary barada gürrüň edeli.
Ýuwaş bilen sada her wagt deň zat däl, meselem, biri ýuwaş, ýöne içinde tupan turýan, kellesinde müň dürli gyzykly pikirler bolan, gaty çylşyrymly we çuňňur adam bolup bilýä.
A sadalyk näme? Ol hem hökman ýuwaş diýmek däl. Ýagny gepleýän, ol bu hakynda, belki şadyýan, ýöne hemme zada şeýle ýeňil we ýüzleý we belki üýtgeşik we ýönekeý seredýän adam. Kellesini köp meselelerde, aşa çuň gidip, agyrdýan adam däl.

Bolsady ekyanleri görüp birzat yadyma düşdi.. Erbet pikir dal!

Bir wagtlar bir adam men taňryň sistemasyny çaga wagtym çözüpdim dýýä. Muňa sorapdyrlar nädip çözdüň, näme eken taňryň sistemasy diýip. Olam jogap berýä:" Men kijijek çaga wagtym hergün taňrydan dileg etýädim welos'pedim bolsady diýip, ýöne bir ýyllap hergün diledim emma welosipedim bolmady diýýä. Soň menem birgün gidip bir sanak welosiped ogurladym, ondan soňam hergün taňrydan meni bagyşla diýip dileg etmäge başladym diýýä".

Käbirleri üçin erbet pikirem däl ýalak...

Kakaň öýünde ýaşasaň aýlygyňy bermelimi?

Ine türkmenlerdäki däbe görä, öýleneňsoň ryzkyňy aýyrýançalar eneň-ataň bilen bolmaly. Şunyň gowy we erbet taraplary barada öňem gepleşdik. Bir uly adam hökmünde, öz maşgalaň başy hökmünde ýene biriniň gol astynda, kakaň ýagny, öýünde ýaşamak gaty kyn.

Ýaş oglan - garry zenan we ýaşuly-ýaş gyz barada

Daşary ýurtda bolanlar bir zada üns berendirler. Ýok, bir zada däl, köp zada, olaryň köp aýratynlyklaryna üns berendirler. Ýok... olaryň däl, BIZIŇ köp aýratynlyklarymyza üns berendirler.
Gepiň tümmegi, soň kelläme gelen pikir şu. Käbir ýurtlarda ýaş tapawudy 20-30 bolan "söýüşýänler" we är-aýallar bar. Öňler diňe kinolarda görýän bolsam, indi görüp "haýran galaýmaly" diýip içimi gepledýän. Siziň pikiriňizçe şeýle aragatnaşykda garmoniýa barmy?

Depressiýanyň gözbaşy

Öňler, häzirem şeýledir, statistikalary çap edýädiler, her dürli anketalary. Şolaryň netijelerine seretseň, baý ýurtlaryň, Ýewropa we Demirgazyk Amerikanyň ilatynyň köpüsiniň özlerini bagtsyz duýýandyklary ýa geljekden umytsyzdyklary belli bolýardy, elbetde dünýäniň beýleki böleklerine garaňda. Käbir statistikalara görä özlerini iň köp ösen döwletiň adamlary öldürýämiş.

Başlyk kim ýa-da başlyk bilen aragatnaşyk barada

Men şu gün ýene başlyk bilen gapyşdym, ýa-da ol gapdy, menem gapyldym :D
Aslynda käwagt özüňe siňdirmek kyn bolýa başlygyň aýdýan geplerini, edil şol wagt bir ýerlere ugradaýasym gelýä, azyndan dilde. Ýöne daş töweregime seredýän... hytaýlar lal, başlygyň guly ýaly, amerikanlar lal, başlygyň guly ýaly, "he's the boss" diýen pikir bar her kimde. Mende ýok.

O namedir? -II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

Mahabat (reklama) we Yalan

Salam gadyrly agzalar!

Zamanamyzyn firmalary öndüryan zatlaryny, harytlaryny adamlara satjak bolup "mahabat" diyilyan zady ulanyalar.

Mahabat afişalary, yada gysga filmlerinde produkciyany eydip beydip öwyaler. Mahabatyn efektiw (tasir edyan) bolmagy üçin herhili psihologiki çarelerem oylap tapylypdyr.

Darwiniň "tebigy saýlawyny" aýal-gyzlara ulansak

Ýalňyşmasam, Darwinden gözbaşyny alýan "görnüşleriň saýlawy" ýa "tebigy saýlaw" (natural selection) diýen terminler bar. Şolara görä, iň güýçliler ýol alýa tebigatda, garaz "gün güýçliňki, gowurga dişliňki".
Bu teoriýa köplenç dogry, köp halatlarda şeýle.
Edil şu teoriýa haýwanlar dünýäsinde jyns/ýoldaş saýlawlarynda hem bar.
Mundan bir wagt öň maňa bir daýza bir gyzy reklama edipdi.
-Aý ine sen ýaly oglan bolsa, işli, okuwly we ş. m., gyz elbetde begenip razy bolar.
Menem ritoriki

O namedir?

Salam hemma!!!

Men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym, yazman.

Bu goshgyda "o namedir?" diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

Alyn onda:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Syndicate content