Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doganyn/dilegin güyji...

gepi uzadyp, owadanlap otyrjak dal.

Doga-dilege garşy garayyşynyz nahili?
Sizin durmuşynyzda doganyn-dilegin nahili orny bar?
Köp doga-dileg edyanizmi?
Doganyn-dilegin tasirine, güyjüne ynanyanyzmy?
Size nahili tasirleri boldy?
Doga-dileg dineje özüni aldamakmy?
Sizin durmuşynyzda doga-dielg barada nahili başdan geçirmeler boldy?
gürrün berayseniz.

"The one" ýa-da "ýeke-täk" ýar

Aý bu döwür ýaz bolansoň, romantika galýar damarlarda, hatda menem şu temalara has kän girýän. Men pikir edýän, öýlenýänler öýlenmezinden öň şu saýlan ýarlarynyň birje we ýeke-täk taý gelýän ýardygyna göz ýetirýälermikä?!
Öýlenen ýa durmuşa çykan bar bolsa, tejribäňiz bilen paýlaşsaňyzlaň.
Her kimde kriteriýalar bar, bizde-de bar. Emma ine şol kriteriýalara görä birini saýladyňam diýeli. Onsoň öýlenmezden öň 100% şoňa öýlenesiň gelýäne ynanýaňmyka?!
:)

Saýlanma nostalgiýa ýa-da... geçen günleri küýsemek barada

Men bir ýaşuly(aý ýaşuly diýýän welin, bary-ýogy 5-6 ýaş uly) biri bilen gürleşdim täzelikde. Ol maňa şeýleräk tezisini öňe sürdi
-Nirede bolsaňam öňkini ýatlaýaň, küýseýäň we nostalgiýadan gaçyp bolanok. Ýöne obýektiw seretseň, bir küýsäre üýtgeşik gowy zadam ýok, öňki günleriň artykmaç gowam däl, şonda-da küýseýäň... Aldanmaly däl şoňa.

Bir bakyş we ýylgyryş

Bilýän, "söýgi-möýgi" temada ýazgy we blog gaty kän, ýöne nätjek... biz ýaş, daşarda ýaz... başga näme bolsun?! :D
Euro 2008 başlaýança azyndan :)
Garaz nemedä, şu gaty owadan gyzlara gyzyl kart bermeli we ýüzüni ýapdyrmaly. Şolar bir seredip, soňam güläýseler, ýa ýylgyraýsalar, men özümden gitjek bolýan. Ýüregim, içimde böküp gidýä bir sekundam bolsa, üstüňden bir zat ýörän ýaly. Hm... bilmedim...
:D

Ýewropeid çagalar

Eý ýaman owadanja we gelşiklije bolýalar, şeýle dälmi? :)
youtube'y görseňem, hakyky durmuşda görseňem... Bularda, Amerikada, indiwidualizm bolansoň, kän daş töweregi bilen kontakty bolanok çagalaryň we bizdäki käbir zatlary görenoklar tä mekdebe zada gidip başlaýançalar. Köpüsi şeýle bir päk bolýalar :D
Bizde, obada, şu geplemäge başlanyndan biri sögünmegi öwredýär :D Biziňkilerem gowja welin... olar şeýle bir gelşikli :)

Pula Näme Satyn Alyp Bolmaýar?


Pula:

süýji ukyny däl-de, ýatylýan otag üçin garnitury; akyly däl-de, kitaplary; işdäni däl-de, iýmiti; owadanlygy däl-de, şaý-sepleri; maşgala ojagyny däl-de, yaşaýyş jaýyny; saglygy däl-de, dermanlary; bagty däl-de, birinji derejeli zerur bolmadyk zatlary; halas boluşy däl-de, kumüş hajy; göklerde däl-de, dünýäde eri SATYN ALÝARLAR…

Isa Mesih seniň ýürek taryňy kakýar we pula satyn alyp bilmejek zatlaryňy saňa sylag bermek isleýär!

Geng adamzat!

Salam tmolympiad!

Oz obany gorkezmage utanarsynmy?

Shu yerdakilerin aglabasy bashga yurtlarda, men bilshime gora, yagny Turkmenistanyn oz ichinde dal.
Indi herimizde bolan zatdyr, mende bir dal, gaty kop gezek boldy, oz yurdumyz barada soralya. Gurrun beryan, elbetde dashary yurtlylara oz obany, yurduny ya shaherini owup, adamlary owup bal kolune batyryan. Azyndan men sheydyadim koplench, hazirem owyanle has kan. Onson bularynam gyllygy akya we... "hany surat barmy gorelile?" diyya. Boldumy sheyle yagday sizde?

Şükür!

Salam tmolympiad'yn agzalary we myhmanlary!

Şu hekaýajygy meniñ iñ gowy görýän joram gürrüñ berdi..jorama hem bu adamlary hakyky durmuşda görüp tanaýan adamyñ gürrüñ beren hekaýasy..men düynki gün ondan gaty görüpdim. Düşünşdim soñ. Sagbolsun, maña görä sabyrly we giñ adam bolany üçin..
Maña, bize şu halymyza Alla şükür etmäge yene bir mysal bolup biljek hekaýa.

“Iki garryja el bilen hereketler bilen bir zatlar bir birlerine düşündirip barýan ekenler...

Pikir etmek işiň bolanda

Iş herhili bolup bilýär, fiziki zähmet, pikirlenmeli, akterçylyk we ş. m. Ýöne şu pikir etmek işiň bolanda köp zady öwrenýär ekeniň. Her alan kagyzyňy, edýän işiňi soraglamak üýtgeşik zat. Her zada kritiki seretjek bolmak...

Syndicate content