Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Çöldaki sagat menzetmesi..

Quote:

Çölde yörap baryarkanyz, yerde bir sagat tapdynyz diyeyli. Siz şonda sagadyn öz-özüne gumlardan we daşlardan özleşe-özleşe emele geldi diyip pikir edersinizmi yada sagat ussasy tarapyndan yokary zehin bilen yasalyp sonra hem çöle gaçyryldy?

Hawa, bu aydylana hemmamiz elbetde "ussa yasap gaçyrdy" diyip jogaplarys. Yöne asyl mesele; şu wakany jandarlar bilen menzedilip, sonra hem "diymek jandarlary Huday yasapdyr." diylende başlayar.

Müslüman olarak İsa Peygamber'i, Rab olarak gördüğüm İsa'dan daha çok sevdim...

Salam gadyrly Tmolympiad agzalary.Ilki bn goyjak yazgym Turk dilinde bolany uchin bagyshlan, terjime etmage yagdayym ve wagtym yok...Men shugun internetden gazyet okap otyrkam bir sohbetdeshlige dush geldim, bu sohbetdeshlik sonky vagtlar din barada gidyan jedellerin sonunda chykan we chykjak kop soraga jogap bolar diyip pikir edyan...Hemmanizden uns berip okamagynyzy hayysht edyan, egerde Turkche bilmeyan bar bolsa , aramyzdan biri terjime edip goyup biler...Sohbetdeshlik gechirilen kishin suratam bar, yone nadip goymalydygyny bilemok...
Sag bolun...

Obalardaky ýada şäherlerdäki gelin gyzlar we ýaş ýetginjekler pagta ýygmalymy ýada Türke Dubaýa işlemäge gitmelimi?

Şu wagtlar Türkmenistanda gyzgalaňly pagta ýygym wagty. Oba hojalygy, ekerançylyk we ylaýtada Pagta biziň 50% halkymyzyň esasy girdeýjisi.

Suratdaky name? (bilene 5 telpek)

Salam gadyrly agzalar.

TAZE SORAGa geçmek üçin basyn > > >

Kolejdekak bizden uly klaslaryn biri stengazetasyna bir surat asypdy, "Bu suratda name bar?" diyip. "Suratdaky zady aydana gowja pul beriljekdir!" diyip yazylypdy. Hiçkim namedigini bilmedi. Jogaby yazylanda bolsa herkim gülüp öldi. Pul berere adam galmady kororche :-)

Ine size sorag: Suratdaky zat name?

Bilene 5 telpek :-)

Önki suratyn linki: http://img139.imageshack.us/img139/1622/sasasaps0.gif

Size "3 ýyldan ölýäň" diýseler näderdiňiz?

Bu gün öýde duran uniwersitediň UD daily diýen gazetjagazyna göz geçirdim nahar başynda. Bir owadan, ýylgyryp duran gyzyň 2 surady bar ekeni bir sahypada, biriniň aşagynda "ýaryş Mişeliň hatyrasyna gurnalar" diýip dur ekeni.
Ýaş we owadanja gyz. Näme bolduka?
Alyp okadym, melonama diýýämi, garaz deri ragyna uçrapdyr ekeni 2005-nji ýylda, şu tomusam ölüpdir. Ölende 22 ýaşynda ekeni. Onsoň ony ýatlap ejesiniň, gyz jigisiniň, joralarynyň we ýeneleriň aýdanlary bar. Öljegini bilensoň, rak barlygyny bilensoň...

Her gapyda müň aglap, Soň gapyda ýylgyrsam

Kagyz ýarym möçberde kyn gürrüňini etmge synanyşýan. Düşünmek agyr, düşündirmek ondanam çetin. Ýöne bolmanda özüm düşünmegimim üçinem düşündirjek bolmagym gerek. Iki arada, okyjym, sen kösenersiň. Bolmasa, ýadan ýeriňde taşlarsyň diýen umydym ýene maňa azajyk teselli berýr.

Bir talantyň bahasy (gadry)

Bir talantyň bahasy näçekä? Talant diýenimizde, baş "T" harp bilen Talant. Dünýä tanymal talant.
Özlerimiziň köpimiz daşary ýurtlarda gezip ýörüs, niredendigimiz häli-şindi soralýar. Jogap elbetde "Türkmenistan". Ýöne köp kişiniň Türkmenistan barada tekiz pikiri ýok. Biziň dünýä belli talantymyz bolsa...
Biziň Şewçenkomyz bolsa (Şewa).
Biziň Şekspirimiz bolsa (Magtymguly bardy welin, häzir ýokda).
Biziň bir sany beýik suratçymyz, skulptorymyz, i.e. heýkeltaraşymyz bolsa.
Biziň bir dünýä belli kompozitorymyz bolsa.

"Ýokarsy murt, aşagy sakgal"

Durmuşda balansy saklamak bolýamyka?! Sorag käbiriňize geň gelýändir, ýöne ine siz başga ýurtda bolsaňyz, karýera edesiňiz gelýän bolsa, onda meň aýdýanlaryma düşünersiňiz.
Bir tarapdana iş bar, aladalary bar. Der döküp işläp, özüňi gaýgyrmasaňa, soňy depressiýa, kresloda oturyp ýasan garnyň, 200 metr ylgasaň her tarapyň agyryp duran "sportiw" bedeniň, sansyz şahsy soraglaryň, doly razy bolmadyk maşgalaň.

adam öz mataç zatlaryny özi döredyar

önrak bir zat okadym ol yerde şeyle söz bardy:'aslynda adam öz mataç zatlaryny özi döretyar, bularyn içinde gereklilerem bar welin kabirleri gaty gereksiz' mysal üçinem gereklilere maşyn,eşik gereksizlere-de kabir naharlary,kabir tehnologiki enjamlar we şm-ler yazypdyr. bular babatda siz nahili pikir edyaniz.

Syndicate content