Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kwadrat ýa-da has erbedi kub daýzalar barada

Bir gün bärde 1-2 sany tanyş türk oglan bilen gürrüň etdik welin, biri çydaman ýaryldy. Biz rasism, milletparazlyk ýaly gürrüňlere giripdik, sebäbi bir oglan "hytaýlaryň arasynda owadan gyz ýok" diýdi, üstüne koreýlerem goşdy :D Onsoň ýaponlarda az-kem bardygyny aýtdy. Menem muň milletparazlykdygyny we umumylaşdyrmakdygyny aýtdym welin, beýlekisi ýaryldy:

Türkmenistanyň döwlet gimni barada

Aslynda muny ses berişlik edesim gelýärdi welin, Atamyrat aganyň açan täze ses berişligine wagt kän geçmänsoň päsgel beresim gelenok.
Emma meň pikirimçe wagt geler we biziň gimnimiz üýtgär. Sebäp köp. Birinjisi ol döwre görä gimndi, bir adam guranmyş, olam öldi. Ikinjidenem, dogrusyndan gelsek, sözleri bir üýtgeşik çuňňur manylam däl. Başga ýurt dillerine terjime et diýseler, utanaryn menä dogrymy aýtsam.

Ses berişlikde şeýle wariantlary goýmakçydym:
1. Magtymguly "Türkmeniň"
2. Seýdi "Dönmenem begler"
3. Zelili "Watanym Seni"

Jennet name zat? Name göz önünize gelyar?

Salam, yene-de gyzykly (iç-gysgynç) tema.
Jennet name zat? Name göz önünize gelyar?
Omar Hayyam bir goşgysynda:
"Jennet, Jennet diyyanleri, şerap bilen peri;
bir elimde şerap, a bir elimde bolsa peri bar;
Diymek men Dünyade Jenneti yaşap yöran ekenimda?"
yaly zat aydypdyr öydyan.
Yazanlarynyz dinin düşündirişleri bolup biler, emma men asyl sizin name göz-önünize getiryandiginizi bilesim gelyar?
Siz öldüniz, we yene oyandynyz, sonra jennete düşdüniz.
Jennetde nameler etmekçi? Nameler görmek isleyaniz??
Içinizdaki şeytany çykarynda hany..
:)

Garyndashlyk gowy zatmy ya indiwidualizmin gowy taraplary

Garyndashlyk gowy zatmy ya yok?! Hemme zadyn bolshy yaly, munynam iki tarapy bar: gowy we erbet taraplary.
Emma edil shu dowurde, garyndashlyk gowumy ya indiwidualizm. Yashap yorkan bir gun garyndashyn peyda bolya, ozuni hamala sen borchly yaly alyp barya. Namemish, chagakan sychan bokuny ayranmysh, ya goterenmish ya yene bir zat. Ya-da garyndashmysh. Name etmeli? Elbetde komek etmeli. Alyanyn name?! 1 soz aytsan artyk, iki soz aytsan kem yagday. Aytsana torsaylyp "ay oz garyndashyna shey diydi, peydasy yok" we sh. m., aytmasan bolsa olaryn ugruna kowmaly.

"Men ony/seni tanayan" barada

Shu dine turkmenlerde bolyamy biljek dal, emma bizde has kan bolyany hakykat. Bizin mentalitedimiz we yashayish filosofiyamyzda indiwidualizm az dalde, topbak bolmak has kan. Netijesi name, bir topar sana kan bir baglanyshykly dal adamlarynam pikiri gelip yetyar.

Prezident: "Çykýan makalalar çuňňur däl"

Ýene köp wagtdan bäri turkmenistan.ru girmän, bir göz aýladym, gije (daňdan?) 3 bolsa-da, bir göreýin diýdim. Ine aşakdaky habara gözüm düşdi:
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13930&type=event&sort=date_desc
Ýagny Gurbanmuhammedow Türkmen mediasynyň işiniň pesligini aýdýa we... ministre muny düzeltmegi buýurýa.
1. Ministr näme gazetlerde näme çykýanyny düzeldip bilýärmi? Bilýän bolsa, nädip?!
2. Siziň pikiriňizçe, türkmen mediýasy, gazet-jurnallar we ş. m. gowy işleýämi? Nädip düzeldip bolar?

Dini na derejede yaşayarys?

Salam hormatly jigitler we eziz gyzlar.
yene kabirlerimiz üçin "iç-gysgynç", "biderek" tema açdym, bagyşlan. :)

Köpümiz musulman , soraglar yüze çykyar.
Karl Marks: "Din halkyn tiryegidir" yaly bir zat diyipdir.
yene biri: "din adamlaryn özlerini gowy duyduryan zatlar sebapli, özlerini günali duymaklarydyr." diyipdir.
Emma aslynda bolsa dünya halklarynyn çenek bilen 70-80% dine ynanyar öydyan.

Din sizin üçin name zat?
Siz dini na derejede yaşayarsynyz??

Iňirdemek, zeýrenmek, panika girmek barada

Adamlaryň şu häsiýedini bilýäňizmi? Men gaharym gelse, gelen wagty gelen ýerinde göni aýdýan. Süýräp ýörmäge nerwim çatanok, kelläm agyrýa. Men wagtyň köp bölegini şähdaçyk, şadyýan geçirmegi halaýan.
Ýöne dünýä giň, dünýä geň. Her hili adam bar. Käbirisi başagaý. Her wagtam ylgap ýörler bir zada ýetişmeýän ýaly. Käbirisi arkaýyn, hiç gyssanmaýalar, men ýaly. Käbirisi gidiren her köpügi üçin hasap edip, ýatyp bilenoklar, käbiri gidiren puluny çalt ýatdan çykarýa, ýene men ýaly.

UNUT!!!

UNUT!

Unut seni ursalar hem söwseler hem unut söýseler hem unut.Unut saña aýdylan ähli ajyly sözleri.Unut saña atylan ähli töhmetleri,unut.Yatdan çykarma bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullaryna diýilipdi.Bil bularyñ ählisini Allanyñ söýen gullary hem eşidipdi.
Diñe erbet sözleri däl saña diýilen gowy sözleri hem unut.Bizi asmana göterýñn öwgüli sözleri,ganymyzy joşduran ataşly sözleri hem unut.Unut hakykat üçin yitiren,utulan wagtlaryñy.

Syndicate content