Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Statistika barada (matematiklerin pikiri has hem gyzykly!)

Yalnyshmasan bir inglis aydypdyr:
"There are lies, damn lies and statistics"
"Est' loj', naglaya loj' i statistika"
Turkmenchesini nadip aytjagymam bilemok. Sheylerak bolarmyka
"Yalan bar, zyrrajym yalan bar(ya-da yalanyn anry bashy bar diysenem bor) we statistika bar"
Shu pikire nahili seredyaniz? Name many chykarsan bolya? :D
Name-de bolsa kop adamyn gownune yarana menzeya, sebabi dunyanin kop yurtlarynda entagem kop ulanylyan aforizmlerin biri.

“Hasaply dost uzaga gider”

Köp adam “Hasaply dost uzaga gider” diýýäler şuň bilen razymy siz müň manadyna çenli hasaplaşýan adamlaň dostlugyna? Dost bolup hasaplaşyp ýörmek dogrymyka? Ýa-da dost bilen hiç hili hasap-hesip diýilýän zat bolmaly dälmi? Näçe bersede alsaňam hasap ýöretmeýän adamlaň dostlugy has berkmikä? Ýa-da ertirki gün dawa-jenjel bolup pul arada durmaz ýaly bu gün hasaplaşanyň gowymy? Siziň pikiriňiz.

Soygi barmy?

"Soygi bar. Yok bolsa-da oylap tapmaga degyan zat! Sebabi soygisiz durmush kop zatlaryny yitiryar, ichgysdy bolyar" diymani gaty halayadym uniwersitetde okayarkam. Shol dowurler beyleki talyp dostlarymyz barada hemme zat barada pikir alyshyadyk...
Yokardaky sozler sitata bolup biler, yagny belki men bir yerlerden on eshidendirin. Yone shol sozler dogrumyka?
Logiki, rasional pikirlensen, dash-toweregine seretsen we beyleki adamlaryn durmushyny ANALIZ etsen soygi yok diymek has yakyn! Yone kawagtlar BAGTLY(bagt nameka?) mashgalalary gorende "ay shulara biri-birlerini soyyandir" diyyan ichinden. Elbetde, oz yoldashyny halasan, sulhyn alsa, gowy gorsen ona yetesi name bar? Gaty az zat bar...

Butt-kissing is What We Ought to Learn not Economics

Bir Türkmen dostymyzyn yazan essayi

Put down Adam Smith’s Wealth of a Nation, get rid of your copies of Sun Tzu’s Art of War, what you really need to succeed in this world is a good guide to butt-kissing. So let’s start by defining butt-kissing, the oxford dictionary defines the concept as pretending to like everything about someone you want something from. The word has many equivalent expressions such as ass-kissing, sucking up, toadying has to be a widespread thing, it just has to. It is the only way of becoming something from nothing.
Only way of rising from absolute gutter to becoming something like Trump.

Kim ir garrayar?

Erkeklermi ya-da zenanlarmy ir garrayar? Ya ikisininem garrama chaglary bir menzeshmi?
Men-a erkekler ir garrayarmyka diyyan. Sebabi eklench gaygisi , chaga terbiyeleme gaygisi ( Elbetde zenanlar hem bu zatlaryn aladasyny edyar.), onson ayalin inirdisi. D:

Jemgiýetimizi Nämeler Ýykar ?

Dillerniň ujundan köp ýalan sözläp,

Kalbynda sen kimin bolasy geler.”

Akyş Saparyň bir albomunda goşgy hökümde “…Dillerniň ujundan köp ýalan sözläp, / Kalbynda sen kimin bolasy geler,” diýen setirler geçýär. Edebiýatdan mahrum bolanym üçin, bu setirleriň kime degişlidigini bilemok. Emma muny Pyragy diýenem bolsa, günümüzdäki bir şahyr hem diýen bolsa, nähili dogry sözdügini aýdyp oturmagyň zeruryýeti ýok.

Munyň iki ýyl öň bir wakadan soň göz ýetirdim. Bu wakadan öňem 1-2 ýagdaýa şaýat bolupdym. We bu wakalar gynansak-da aramyzda dar gursakly, dar düşünjeli adamlaryň sany-çägi ýokduguna subutnamadyr.

Owunmekmi, men-menlikmi ya guwanmakmy... ya goriplikmi?

Hawa dostlar, men shu yere az girip bashladym, yone kawagtjyklar gabatlashan kynchylyklarym barada oylanma yazip durjak.
Shu gun bir zada dush geldim. Bu mesela onem sheyle kop dush gelyadim, emma aydamokdym, sebabi... chekinyadim. Yone shu gun chyzykdan gechildi, pikir etdim men dal shu herekedi edyan utansyn.
Bilshiniz yali owunmek we men-menlik onat hasaplananok bizde, sheyle bolsa dogry bolyandyr, garshy dal. Emma bir yagday bar, bu yagday bizin kopumizde bar oydyan. Sebabi bardakilerde olimpiyadachylar kop.
Garaz yagday sheyle. Men on Orystede okayarkam "nirede okayan?" diyip 5 yilin ichinde GATY KOP GEZEK soradylar, her hili adamlar, taze tanyshyanlarym, internetde forumdakylar we sh.m. Gysgacha MGU diyyardim. Olaram gymmat bolmaly, nacherak bar bahasy zat diyip sorayalar. Menem yok, men tolamok diyyardim. Garaz gyzyklanyp OZLERI SORAP shu olimpiyadanyn usti bilen girenimi aytdyryalar, sonam bashda molodes diyyaler. Azajyk wagtyn gechmegi bilen ya tazeden sorayalar, ya yene bir yagday bolup "ha olimpiyadachy diyip owunupdin" diyyaler. Ya bolmasa "owunme towuk" yali samsyk "nakyllary" aydyalar(shonun nakyldygyna ynanamok. Ozuni owenin tanapy chuyruk, ine nakyl, ol owunme towuk bolsa aforizmdir). Garaz ozuni owenin yali edip goyyalar.

"Dogumly" sozine nahili dusunyaniz?

Turkmenlerin arasynda sheylerak bir soz barda. Ay gurleship oturan bolsalar pylanyna cagalary dogumly ozi yaly zat diyyaler. Siz shol sozun manysyna nahili dushunyaniz. Dogumly bolmak ucin name etmeli ya dogumlylyk ganynda bolmalymy, ya tire yzarlayarmy? Shu wagta oz pikirim yok. shonun ucin sizden sorayan. Nahili dushunmeli shol sozun manysyna?

Men menlik

Nadip shu keselden dynsa bolya?
Hich dynyp bilemok, ozume gownun yetse gowam bolsa kawagt asha gownun yetya...
Shu zerarly kynchylygam chekyan. Bu bir yaltachylyk bilen men-menligin garyndysy:
Menin bahalarym onatdy bir sapakdan, in gowylardandy grupbada(mumkin in gowy). Yone shu gun final examinde biderek etdim(olam bahanyn 30% toweregi, beyleki 70% toweregi beyleki ekzamenlerden...). AY garaz, kop okaman ozume gownum yetip bulashdymmykam diyyan...

Adamyn gowusy we erbedi

Adamyn gowusy kim shu soraga hemmamiz jogap tapalyn. 2-nji soragymam adamyn erbedi kim? Harakterleri, ozuni alyp barshy we s.m zatlary hakda gurrun edeli

Syndicate content