Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!"

Musulmanlaryn dilinden düşmeyan bir gep bar:
"Injilin birnaçe görnüşi bar, emma Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!.."
Yalnyşmayan bolsam, şu sözler Gurhanyn içinde hem yazylan.

Yany gonşy blog'a göz aylapdym; şeylede "diplomat"* bilen "yarym kilo" söhbet edipdir, kellame köp pikirler geldi.

Aýalyň üçin kartoşka dograrsyňmy?

Şu wagt bir tanyşlaryň biri bilen gürrüň edip otyrdyk. Onsoň meni aşa gödemlilikde aýyplan ýaly boldular. Sebäbi olar aýallary bilen işden soň nahar üçin kartoşka dogramaga taýynmyşyn, a men kes-kelläm garşy.
Siz näderdiňiz?

Köp gülmek-içiňdäki hasraty giderip bilermi?!

Dertsiz adam ýok. Durmuşda haýsy adamy tutyp sorasaň, özüne ýetesije problemalary bardyr…Durmuş-bu okuw…Her bir adamyň agyr/ýeňil synaglara sezewar edilip güýçliniň we ejiziň, merdiň we namardyň…aýyl-saýyl edilýän okuwy, ýetmiş köz bolup ýetmiş buz bolunýan iň soňunda hak adam bolunýan okuw. Durmuş okuwynyň kada-kanunlary anyk bellenilgi kitaby bar, dos-dogry ýol bilen ýöremegiňe öňderlik edip biljek mugallymlary bar.

Amerikadaky hezil durmuş barada

Her kim biziň ýurdymyzda özüçe dünýäni göz öňüne getirýär. Muňa elbetde kinolaram täsir edýär, TW we beýleki habar beriş serişdelerem. Şolara seretseň, Amerikada ýaşamak hezil ýaly. "Home alone"="Odin doma"="Öýde ýeke" ýaly kinodaky ýaly çagalar uly we baý öýlerde, şokoladlarda ýüzüp ýaşaýalar. Her kimiň puly kän we ş. m.

Nikalap "ikinjini" almak barada

Edil şu temany men "mümkinçilikler" bölüminde goýýan, oglanlara "mümkinçiliklerini" duýurasym gelýär :D
Musulmançylykda 4e çenli "mümkinçilikler" bar. Ýöne türki halklarda köp aýallylyk hiç haçanam ýaýraň bolmansoň, biziňkiler bir aýally bolupdyrlar.

Emma meň Türkmenistandan soňky eşiden habarlaryma görä, obalarda-da indi nikalap "ikinjini" almak çykypmyşyn. Bilýäniňiz bar bolsa ýazsaňyzlaň. Meň owadan gaýdanyma ep-esli boldy welin, hiç ynanyp bilemok. Globalizasiýa ýetipdiroow...

Yash chatynjalaryn bir-birinden ayrilmagyna sebap bolyan 8 dushmanlyk.

Hormatly agzalar gunumuzin uly meselelerinin biri hem taze gurulan mashgalalaryn kabirinin gaty tiz yagdayda dargamasydyr. Menin ozum sheyle yagdaya dushen 2-3 mashgala tanayan. Yone hemmesi hem sheyle yagdayin bolanlygyna pushman, dogrusy yalnyshlaryna dushunipdirler yone azajyk gijirak dushunipdirler. Yene-de ‘hichden gich yagshy’ diyileni..
Sizin durmushynyzda sheyle yagdaylaryn bolmazlygyna azajyk hem bolsa peydasy yeter diyip shulary yazmagy yuregime duwdum.. Okarsynyz we oz pikirlerinizi hemme kishinin dushunip biljegi bir dilde beyan edersiniz diyip umyt edyarin...

Dostlar/Joralar

Durmuşda her hili kynçylyklara gabat gelinýär, dűrli apatlardan geçip gidýäs, şol kyn döwűrde-de goldaw beräyjek adam ýanymyzda bolsa, kynçylygam ýeňiljek bolup görűnäýýär! Köplenç bu goldaw berýän adam hem biziň “joramyz ýa dostumyz” bolaýýar, Garaňkylykda ýyldyz deý bize ýagtylyk beräýjek dost ýa jora hem aňsat aňsat tapylaýanokdyr, ýöne käbirimiziň bagtymyz çűwűp beýle gowy dost/jora-da ugradylaýýaram.Meň bu blokda diňeje size duşan dostlar we joralar hakda gűrrűn edesim gelýär.

Haçan düzeler?

Haçan düzeler?
Haçan obadaky oglanlar düzeler, iň bir ýönekeý zatlara pikir etmäge başlarlar?
Haçan okuwçylar düzeler, iň bir azajygam bolsa, okap başlarlar?
Haçan dünýä düzeler, günde uruş bolman, günde gykylyk bolman?
Haçan ekonomika düzeler, ahow bu dollarlaram saman boljakmyş?!
Haçan Türkmenistan düzeler, biz başga ýurtlarda entäp ýörmeli bolman, şol ýerde arkaýyn iş taparys?
Haçan men düzeler, hemme kişiniň we zadyň düzelmegine garaşmaryn?!

duysh-hush-olum

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

Dil owadanlamak gerekmi, name uchin gerek?

adamlar taryh boyuncha dili aragatnashygyng esasy ulgamy edip ulandyrlar we ulanarlar, dilden bashga hem beden dili, yuzleri we ruhy hallarynyn bedene yangsymagy yaly yollar bilen aragatnashygy gurdylar. DIL diyilyan ulgamy osdurmegi basharan adamlar bolsa hemishe halk ichinden saylandy we hormada mynasyp goruldi. obaly jahylyndan tut, alymyna, mashgala ichinden tut- dowlet dolandyrylyshygyna chenli hemme liderlik wezipleri koplench DIL ulgamunda okdelere mynasyp goruldi.

Syndicate content