Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dileg bilen bolýan bolsa

Men dileg etmek barada pikir edýädim köp wagtlap. Biz näçe dileg edýäris? Näçesi başa barýar? Näçesi başa baranok?
Dilemek adamy ejiziň rolynda goýýar, ony belki özünden güýçli, "Gudraty Güýçlä" tabyndygyny görkezýär! Her adamam hökmirowanlyk süresi gelýä, edil şeýlede ejizligi hem dadasy gelýä... Kyn günde ejizligiňi boýnuňa alýaň... emma başga bir jandaryň öňünde ejizligiňi boýnuňa alman, "adatdan daşary Güýjiň" öňünde ejizligiňi...

Risk

Men bärde adamlaryň birazajyk risk barada pikiri bolsun isleýärin. Meniň garaýşyma görä iki dürli risk bar.

1. Ýitgisi az - kiçi risk. Eliňdäkiniň az bölegini ýitirýärsiň.
2. Ýitgisi köp - uly risk. Eliňdäkiniň hemmesini ýitirýän ýa-da durmuşuňy düýbinden üýtgetjek ýitgi.

Risk adamlaryň ýagdaýyna we adamlaryň içindäki sreda (environment) görä üýtgeýär. Bir adam üçin kiçi risk beýleki adam üçin uly risk bolup bilýär.

Gözüňe gözüm düşdi

Sahydursyn Garajanyň köp aýdymyny halaýan. Şu wagt diňläp otyran aýdymymda
-Gözüňe gözüm düşdi
Sözüňe sözüm düşdi
Janym ýazdym seni ykbalyma
diýýä.
Onsoň meň ýene söýüşesim geldi :D
Pikirlenip başladym, şu gözüň bilen kakyşmagyň söýgüdäki roly nämekä?! "Bir bakyşda söýgi" diýen zat dillere dessan, şeýdip Leýli - Mejnun bolan az dälmiş!. Dessanlarda bolsa bir gezek görüşenlerde hapa bolup söýüşýär ekenler, muňa näme diýjek?!
Temamyz şu bolsun. "Göz bilen täsir etmek".
Pikirleriňizi ýazyberiň dostlar!

Dünýagaraýşyň okaýan ýeriňe görä üýtgemegi ýa-da "men türklere düşünemok"

Men bir zada ynanýan - adam tejribesine laýyklykda üýtgäp durýar. Ymykly, bütinleý üýtgeme bolmasa hem, az-kemden käbir häsiýetleri "wagtyň geçmegi" bilen üýgeýär.
Wagtyň geçmegi... hm... meniň pikirimçe, wagtyň geçmeginiň öz täsiri ýok, adamyň üýtgemeginiň sebäbi onuň her sekundda alýan tejribesine görä. Bir ýatdan çykmajak sapak alsaň, köp wagt geçmese hem üýtgäp bolýar.
Öňem bir grek filosofy "wse teçet, wse menýaetsya" diýen ekeni, türkmençä owadan terjime edip bilemok. (?Hemme zat akýar, hemme zat üýtgeýär?)

Montaigne-dan sözler

Adamlara iň adalatly paýlanan nigmat akyldyr, sebabi hiç kim aklyndan şykaýatçy däldir.

— Montaigne

Sistema

Sistema sözüniň manysy meni bu söz bilen tanyşan günümden bäri pikirlendirýän bolmagy mümkin. Anyk zat, sistema sözünin üstünde az pikir etmedim. Sistemany özüme görä kesgitlmeli bolsa, şeýleräk kesgitlesem ýalňyş bolmazmyka diýýärin: “ Sistema – manysy bolan ýa-da bolmadyk birnaçe elemendiň bir ara gelmegi bilen emele gelen işleýän düzgün”. Sistemany döredýän diňe elementler däl, birnäçe sistemanyň bir ara gelmegi bilen hem öz manysy bolan sistema döräp bilýär.

Okamayan halkyn yagdayi y-da okuw mohummi?

Biz shu yerde amerikanlaryn samsyklygy barada linkleri goyduk. Ine ashakda turklerin kop okayshy barada bir klip
http://www.youtube.com/watch?v=TzLdq1vqlNc

Sheyle klipleri tapmak kyn dal her dowletdenem. Yone sorag sheyle: okamak sheyle zerurmy? Bilmek sheyle bir mohummi? Owrenmek gerekmi? Klipde yash oglan "men ugrum takyk bilimler bolanson taryh yali zatlardan habarym yok" diyya. Shu pikir dogrumy? Yagny "men oz ugrumy biljek, bashga zatdan bolsa habarymam bolmasyn, bashymam chykmasyn mana bildirenok" diyen pikir dogrumy?

Duygy&Ynanç (gyzykly oylanma)

Men size hazir adamyng ozunu alyp barshyny nahili kontrol etyandigi barada gyzykly,tasin pikirler aytjak. Yone sizden pikirinizi yeke mening yazan zatlaryma bermeginizi haysh etyan ,pikir etmeginize pasgel berip biljek zatlar bolmasyn.
Adama bagsh edilen ing uly gymmatlyklaryng biri pikir etme ukyby we azatlygy bolsa gerek.
Adamlaryng islendik herekedi etmegine iki sany zat sebap bolyar,bulara men duygy we ynanch diyip at berejek.Duygy we ynanch hakda onki bilyanlerinizi yatdan chykaryng, men hazir duygy we ynanch sozi diyip nama aytjak bolyanymy dushindireyin.
Duygy adamda bir zada,herekede,waka we shmn. isleg,ya da bulara bolan yigrenme doredyan nabelli guych.Bu adamyng tebigatynda bolan hasyet.Obangda owadan gyz bar,bir gezek sana gulup seretdi...Shondan bari hem sen shol gyz hakda pikir etyan,sebabi shol hakda pikir edesing gelyar...5-6 sagat nahar iymeseng ajykyan,nahar iyesing gelyar....Oz welayadyndan biri dunyade boksda chempion boldy. Ichinde begenche doreyar,butun bedenine yililik chayilyar,sheyle habarlaryng yene bolmagyny isleyang....Ministering orunbasary bolyp ishleyarsing.Ministeri yerinden ayiryalar seni minister etyaler. Yene de begenyang,yene de ulalmak isleyang...Bu mysallar adamyn bellli belli duygylary, adaty shertlerde(constant condition),mundan bahsga da duygylar bar elbetde.

Name etmeli...

Hemmamiz yaş bir döwletin rayatlary.Köpümiz daşary yurtda okayar(tapawudy yok). Döwlete öz professiansynda kamilleşen kadrlar gerek.Her temada...Yuridika,medisina,tehnologiya...indi daşary yurtlar bn aragatnaşyk yygylanyar.Söwda-satuwy ösdürmeli,beyleki döwletler bn syyasy-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaly,halkara sport-medeni carelere gatnasyp watanymyzy tanatmaly we ş.m. Şu nukday nazardan bize ylym-an taydan ösen adamlar gerek.Şeyle adamlar yurdumyzda yeterlik derejede barmy sizin pikrinizce?yöne hökman bolaymaly.diyjek bolyanym:biz bu ugurda göreşmeli.hemmamizin şu pursata muna köööp mumkinciligimiz bar.men göryan, köp oglanlar ya okuwlaryny taşlap başga pişeler bn meşgullanyp yörendir, ya köp sapaklaryny geçip bilman gynanyp yörendir, ya-da işleyandir.

Tasirli gurlemek.

shu semestr biz effective communication gechyas.onsan menem aram-aram owadan gurlemek barada pikirlenmeli bolyan.has takygy adamlara gurlap tasir etmek barada.
men kabir adamlary gorup hayran galyan.sheyle bir suyji dilli,yokardan berilen yaly.adamlary gorup keypin gowlanyp gidyar.menem hachan gorsen okunjek bolup yorendirin,onarmasamam.:))
oz tejribame gora aytsam,in esasy zat tejribemika diyyan.shol bir zady bir nache gezek gaytalap jan edip birine gurrun bersen,her gezek has gowy tasir galdyryan bolmaly.sesin bady,heni,yuzun vyrajeniyesi hem mohum yone bularam tejribe b/n gelyar...bilyan bolsanyz taryhyn in beyik oratorlaryn biri Demosthenes chagaka gowy gurlap bilmeyan ekeni,sakawlayan ekeni.onsan sakawlamagyny ayirjak bolup her zat edyamishin,kop wagtlap agzyna mayda dash alyp gezenmishin...

Syndicate content