Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gynancly habar

Gynansakda şu saýtyň "diplomat" atly agzasy "ölüpdir" diýen habar geldi. Ölmeziniň iň soňunda "Alla birdir, Muhammet onuň resulydyr" diýip pyşyrdapmyşyn. Gowyja pikirlenseňiz özüňiz düşünersiňiz. Bu bolýan zatlara näme ýazýaňyz?

Akyl we zehin

Akyl we zehin adamda nädip döreýärkä ? Hemme adamyńam kellesi we beynisi şol bir zatlardan emele gelen , hatda haywanlaryńkam şol bir etden we süńkden dineje şekili üýtgeşik diýäýmesek . Adamzat haýwandan we böýleki jandarlardan akyly bilen tapawutlanýar diýip bolar . Adamlaram biri birinden tapawudy bolsa zehini we ukyby bilen bolsa gerek Kiçi wagytlaryma yza dolanyp seretýän welin mekdep döwürlerinde käbir okuwçylar matematikadan yagny takyk ylymlardan gowy bilýärdiler köpisi bolsa edebiyatdyr, sungatdan gowy baş alyp çykýardylar .

Kebelek täsiri. ( Butterfly effect )

Köpimiz bu kinony görendiris we belkem görüp düşünip hem bilen däldirs .Menem görüp düşünip bilmedikleriň içindedim.ÿatsam tursam kelläme gelmezdi bir kelebegiň dünÿamize edip biljek täsiri barada .Bir ÿerde “ Merkezi aziyadaki bir kebelegiň ganat ÿaÿyp uçmasy netijesinde Amerikada ÿada Kanadada (her bir ÿerde) apy tupan turup biler ” yazgysyna gabat gelenimde bolsa pikirleriň içine çümüp gidenimi bilmän galypdyryn we şu pikirler kellämde aÿlanmana başlady :Her bir täze dogan çaganyň häsiÿetiniň (karakter) we terbiyesiniň emele gelmeginde

Menin durmusha garayshym ya maksatlar we durmush

Menin bardakiler bilen aragatnashygym gowy. Men boldugycha her kim bilen dost, achyk we gowy niyetli boljak bolyan. Sarkazmy we degishmanam yatdan chykaramok ;)
Shon uchin kawagt, esasan hindi oglanlar, kynchylygy ya problemalary bolsa men bilen paylashyalar. Men olardan 3-4 yash kichem bolsam, bilyanjamden maslahat beryan.

Adamyn hasiyetleri

Hol gun bir dostum bilen dushunishmezlik boldy. Iki uc gunlap gurleshman gezdim. Son seredip otursam gaty yonekeyje zat eken. Icimden `shujagaz zat uchin name uchin gepleshman gezdimkam` diyyarin. Onem bir alym : Bir gaminin ichinde 9 sany gowy adam bolsa 1 sany erbet adam bolsa shol gamini batyryp bolarmy diyyar. Sonra bolsa, 9 sany gowy dalde 9 sany erbet adam bolsa 1 sany gowy adam bolsa hem gamini batyrmak bolmaz diyyar. Belkide 1 sany gowy adam 9 sany erbedi hem gowy adam eder.

(G)Özümiz

"Gözüm ýagşysyn görsün!

Ýaman özün görkezer!..

Bir danadan sorapdyrlar:

Dünýä nireden başlaýar?

Iki garagyňdan — diýip, dana jogap beripdir.

Janly-jandara, ynsan-u-haýwana Allatagala göz beripdir. Göz görmeli! Gözüň borjy görmek, emma nämäni görýärsiň, nähili görýärsiň? — Ine, şu taýda dünýäniň, durmuşyň iň uly pelsepesi ýatyr.

Biri süýde siňe seredip gan görýär, ýene biri gana siňe seredip süýt görýär!"
(Ruhnama, I Kitap, s.185)
Adatcha bolyan zat...

Özüni yigrenmek (mana kömek edin!)

men-a kate ölmegimi isleyan..
dünyani şeyle bir yigrenyan şeyle bir yigrenyan, bolar yaly dal..
name üçin? sebabi özümi yigrenji diyip hasap edyan..
gysgaça özümi yigrenyan.
bagyşlan yüreginizi bulanym üçin:

men özüm özümi yigrenji sayyp, özümi ejiz hasap edip, aslynda mekirlik edyanmi?? yagny ansat yoldan özümin samsyklygymy, yaltadygymy, günalidigimi gizlejek bolyanmy, tutyş özümi yigrenip, "ölmek isleyan" diymek bilen.. :)

bagtlylygyn suraty

hany türkler''mutluluğun resmi''diyyalera tm-çede bagtlylygyn suraty bolyamy namemi?doly bilemok...
menem diyjek bolyanym egerde size bagtlylygyn suratyny tarypla diyseler name aydardynyz...

Gürleşmek

Adam gürlande sada, düşünikli dilde orta ses bilen gürlemeli, senin gepin gürrünin ya da sesin beylekilerin gulagyny desmeli dal... Adatca türkmenlerimiz sadalygy halayar... yone muna garamazdan PAŞYRDAMANY belentlik hasaplayanımızam bar.

YİGİT SADA GEREK TÜRKANA YAGŞY

diyipir atalarymyz...

Gelin owadan, arassa, mylakatly gürleşmani başaralyn!

Ýaşaýyşyň DEMO-wersiýasy

täze kompýuter oýunlary çykýar.
onsaň reklama üçin ol oýunyň DEMO-WERSIÝASY ýaýradylýar.
ýagny, belli bir wagtyň içinde (mysal üçin 24 sagat) şol oýunyň demo-görnüşini mugt oýnap bolýar.
soňam oýunuň 24 sagady dolýar we «oýny doly oýnamak üçin satyn al!» diýen ýazga meňzeş ýazgy çykýar.

men ýaşaýşymyzy başga bir hakyky ýaşaýyşyň demo-wersiýasyna meňzedýärin. sebäbi 60-70 ýyl diri bir zat üçin gaty az wagt. edil oýunyň 24 sagady ýaly. biz bolsa baky ýaşasymyz gelär.

Syndicate content