Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hindi Mitologiyasyna göra Erkek we Ayal

AYAL
Huday Tagalla yapragyn yenilligini,maralyn bakyşyny,gün yşygynyh guwanjyny,dumanyn gözyaşyny aldy;Yelin kararsyzlygyny towşanyn ürkekligini goşup,olaryn üstüne balyn süyjisini,lagyl-jöwherin gatylygyny ,gaplanyn yyrtyjylygyny,odun gyzgynyny ayazyn sowugyny,gargan köp we yersiz gepleyşini,gumryn söygüsini garyp,hemmesini eredip ayal yaratdy we yaradan ayalyny erkege sowgat etdi

ERKEK

Biri bilen bir öýde ýaşamak adamy sabyrly edýär

Men goňşymyň şapbyldap iýişi barada aýdypdym. Edil häzir 5 minudyň içinde on gezek ýaly pallady(düşünýänsiňizä?). Özem her pallanynda maňa eşdilýä... nerwimi oýnap durda :D
Osursa-da eşidilýä, horlasa-da eşidilýä. Sebäbi bärinin stenalary ses saklanok tekiz. Ol çaga bolsa ses çykaryp ýatyr...
Men öz otagymda onuň pallaýyşyny eşidýändä...
Maňa sabyrly bolmagy öwredýä şu zatlar. Öňemä 5 ýyl obşejitýede ýaşadym oglanlar bilen, indem bärde...

Gündelik durmuşym.

Guljemalyň ýazan "planlanan durmush" atly blogda 1,2,3, ... ,30 ýyl soňky durmuşy gürrüňleşdik.
Gündelik durmuşyňyz nähili ?
Ýaşaýyş şertleriňe görä belli bir wagt soň durmuşyň aýlanşygy bir hilli bolýa (monotone diýjek boldym). Täze hezillik ýada güýmenje tapýaň, aradan epesli gün geçýä, ol eýýäm durmuşyň bir bölegi bolýa. Bir gün şondan irendigiňi bilip galýäň, ýene-de täze bir zatlar gözleýäň.
Bu gözleg hem bir hilli durmuşyň bir bölegi. Öň hem biri aýdypdyr "ýeke üýtgemeýän üytgemekdir".

Hormat goymak

Hormat goymak barada oylanyp gördünizmi .Siz nahili kişilere ,gylyk hasiyetli kişilere hormatgoyyaniz .
Köp kişiler ependin donyna hormatgoyyan eken .
Bu dogrymykan yogsada men yalnyşyamykam

Çagaňyza haýsy at goýmakçy ýa-da halaýan atlaryňyz

Geliň şu ýerde halaýan atlarymyzy ýazalyň. Diýeli 3-4 sany bäbegiňiz bar, näme at goýasyňyz gelýä?

Paýhasly sözler

Hakyky dostlyk saglykdan tapawutsyzdyr, onuň gadryny haçanda eliňizden giden wagty bilersiňiz.

— Golti

Öz başarmaýan işiň barada geplemelimi?

Akgül goňşy temada "özi türkmen balak geýmeýän oglan gyzlara türkmen köýnek geýdirjek bolmalymy?" diýdi. Hm... edil şu soraga "hawa" diýesim gelýä, sebäbinem şol temada ýazdym.
Ýöne başga pikir meni erkime goýanok. Öz başarmaýan, öz etmeýän zadymy başgalardan talap etmäge meniň hakym barmyka? ÝOK! Men özüm türkmençiligem doly berjaý edemok, menem öz nebsimiň guly(100% bolmasa hem, käbir ýagdaýlarda).

Baky mesele: nesilleriň arasyndaky düşünişmezlikler

Maňa tanyş medeniýetleriň hemmesinde şu problema bar. Ýaşulylar bilen ýaş nesliň arasyndaky düşünişmezlik elmydama bolupdyr.
Sebäbi näme? Aý sebäbi ýaş, tejribe we berlen terbiýe bolaýmasa. Maşgalalar köplenç çagany "çaga" diýip özbaşyna göýberýäler. Haçan ulalyp, "sakgal-murt çykanda", "kelle agyrdyp" başlanlarynda derrew özüçe adam etjek bolýa maşgalalar...
Çaga terbiýesi barada köp aýdypdyk öňem. Bu gezek gaýtalamaýyn. Ýöne biz indi şeýleräk ele alaly meseläni. Şu problemany çözmegiň başga nähili metody bar?

Esasy zat adamlaryn gownune degmezlik dal, gownune almazlyk.

Danalar kamil muminin waspyny edende adamyn gownune degmezlik hasiyetini mysal getiryarler. Elbetde adamyn gownune degmezlik gaty gowy hasiyet, yone 18 asyrda yashap gechen bir alym asyl kamil muminin waspy gownune almazlykdyr diyyar. Alymyn ady yadima dushenok, yone gaty dogry bellapdir. Sebabi gownune almayan adam gowunsiz diymek bolyar. Mumin bolsa gowunsiz gerek! Gownune almayan adam bashgalarynynam gownune degmezmika diyyarin.

100 manadyň bolmasyn, 100 dostuň bolsun!

"Ne imeý sto rubleý, imeý sto druzeý"
Rus nakly
Men şu okuw ýylynyň başynda Sarwar diýen özbek oglan bilen tanyşdym. Özi New Jerseyde ýaşaýanam bolsa, oturyp diňe bir gezejigem gepleşen bolsak, kontakt ýitmedi. Sebäbi ol aram-aram telefon edip, öýüne myhmançylyga çagyrýardy.
Ol oglanyň "green cardy" bar ekeni, maşgalasy bilen göçüp gelen ekeni. Ol näçe myhmançylyga çagyrsa hem, meniň işim bolup, laboratoriýada işläp, professorym göýbermän, onsoň maşynymyň ýoklugy sebäpli, men gitmedim.

Syndicate content