Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Möwlana J.R

Halyfyň Leýlany görmegi
Halyf Leýlä diýdi ki: “Mejnuny mejnun eden, halyny perişan kylyp, özünden gideren senmisiň?
Sen beýleki gözellerden üýtgeşik däl ekeniň.” Leýli: “Çünki sen Mejnun dälsiň” diýip, jogap berdi.
Oýa bolan has beter ukudadyr. Onuň oýalygy ukusyndan agyrdyr.

410. Janymyz Hak bilen oýa bolmasa, oýalyk biziň üçin iki dagyň arasyndaky geçit ýalydyr.
Janyň her gün arzuw-hyýalyň taýagynyň aşagynda galmakdan, zyýandan, peýdadan, elden gidermekden, ýitirmekden gorkusyna

Emosiyalaryn, yagny duygularyn gerekligi barada

Her ishde bir "driving force", yagny "itiji guych" bolmaly, shol bolmayan ish ya yoranok, ya-da gaty hayal gidyar. Durmushda aktiwliklerin kopusinin itiji guyji duygular we emosiyalar bolya.
Shu sayt dine emosiyaly yazgylaryn ustunde guruldy, "ichi gujukli sozler" diyip sonky dowur tankytlanylyan stil shu saytyn gozbashy boldy. Belki godek, belki yaralayiji, belki gowne yarayn sozler... Yone shol yazylyan zatlar adamlaryn kopusini biparh goymayardy, hazirki wagtda kabir temalara biparhlyk bilen garalyar, okalmaga-da yaltanyar...

Pulyn bahasy

Pulyn bahasy name? Nache diymek dogry bolmaz, yone pulyn wajyplygy we bahasy name?
Hem hemme zat, hemem hich zatmyka?!

Türkmenistanda dek gezmegiň kynlygy barada

Men özüm şu ýerde moral temada ençeme ýazgy ýazdym. Ýöne indi ýazmakçy däl. Sebäbi şol ýazanlarymyň käbirini ýerine ýetirmek özüme hem kyn düşýä.
Esasanam Türkmenistana gidemde... Türkmenistana gidip $100 öwürtseňem uly pul ýaly bolup dur, onsoň bolsa dek gezmek kynlaşýa. Edil şol wagt kelläme şeýle pikir gelýä: "dünýädäki $ millionerler we milliarderleriň ýagdaýy kyndyr. Olara şonça puly bilen dek gezmek gaty kyndyr, dek gezmegi başarýanlara diňe telpek goýýan"... Meşhur we baý adamlar hakykatdanam kyn ýagdaýda...

Yagşy Adam

Salamalik dostlar,doganlar!!
men ynha otyrdym Mahrijemal bir zady aydyp geçdi weli bir blog açayin diydim.sizden hem garaşyan yazgylarynyza...
Yagşy adam bolmagyn kriterleri yada bolmasa turkmencelesek sypatlary,nahili yagşy adam bolup bilner,yagşy adamyn etmeli işleri yada etmeli dal işleri hakda bir oylanma etsek.Pikirlerinizi yazyp bilersiniz.
Her kişi bir zat yazsa şondan peydalanarys diyip pikir edyan...
hazirden hemme kişa sagbolsun aydyan...
Yagşy Adam bolmak dilegi bilen...

Dostuň bahasy barmy?

Essalawmaleýkim gadyrdan agzalar!
Men öňki stilimde bir temajyk açaýyn diýýän gitmänkäm. Bu hem tomus2007ä bagly bir tarapdan.
Men Amerika gelmänkäm, Orsýetde 5 ýyk okadym. Tanyşam gözlemedim, dostam. Hemme kynçylyklary, eger bar bolsa, özüm geçjek boldum. Kursdaş jan ýaly dostlarym bardy Dima(Dmitriý) ýaly, ýöne sany azdy. Türkmen agalar bardy, emma olar daşda ýaşansoňlar seýrek görüşýädik.
Men Moskwanyň sowuk günlerinde gripläp ýatamda-da ýagdaýymy soraýanam ýokdy. Özüňi şol wagt gereksiz duýýaň :D

Mashgala barada pikirler

Mashgala name? Onun orny name?
Shu zatlar barada kop sebapler netijesinde pikirlendim. Ay hemme wagtam pikirlenyadim.
Shu gunem suruji shahadatnamamy almaga gidemde meni mashynda akiden aga bilen gurleshdik, mashgala barada hem.
Mashgalanyn sheyle mohumligi adamlaryn shahsy durmushyna we dowlede bolan tasiri uchindir. Has achyk aytsak, bir adamyn durmushynda in kop tasir alyan zatlarynyn biri mashgaladyr, mana galsa, in kop tasir alyan zadydyr. Shondan hasiyedin kop bolegini alyar.

Erkekleriň işi we aýallaryň işi

Bizde, türkmençilikde köpden bäri şeýle bölünişik bar. Beýleki ýurtlarda hem şeýle bölünişik bolupdyr taryhda, ýagny aýallaryň işi hasaplanylýan zatlar bolupdyr, erkekleriň işi hasaplanylýan zatlar bolupdyr. Emma köp ýurtlarda soňky bir asyrda üýtgeşmeler bolup, häzir beýle zat ýok diýen ýaly.
Siziň pikiriňizçe, şeýle zat bolsa gowumy? Şeýle bölünişik? Ýa biz 100% deň funskiýaly jandarlar==>bölünişik bolmaly dälmi?
Bölünişik galmaly bolsa, onda haýsy zatlar aýalyň işi bolmaly, haýsylar erkegiňki?

Proýekt ADAM

Her adamyň öz durmuşynda bir topar planlary, proýektleri bolýamyka diýýän. Proýektleriň köpüsünde şol adamyň özi baş rolda bolýa, ýagny şonuň edýän hereketlerine görä proýekt başa barýar, ýa-da baranok. Emma ol planlaryň köpüsünde ol adamyň özüne bagly bolmaýan zatlaram bar.

Şu sahypanyň maňa beren peýdalary barada

Men şu gün özümçe pikirlendim "şu tmolympiad diýen sahypa şunça wagt aýyryp, jan edim näme gördüm? Biderek wagty boş geçirdimmi?".
Aslynda gowy sorag, her kim özüçe şu soragy berse gowy, internet barada, TW barada, kompýuter oýunlary barada...
Onsoň bir gazanan gowy zatlarymy özümçe kelläme getirdim. Sizem pikirleriňizi goşuberiň!
Meňkiler:
1. Dost gazandym! Dostluk meniň üçin gaty beýik zat! Özümiň "dostum" diýip biljek adamlary gazandym. Olaryň köpüsi aga, köpüsi ini, ýaş boýunça. Umuman DOST!

Syndicate content