Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Öýlenmek we üstesine ikinji aýalam edinmek barada

Şu wagt gürrüň edip geldim. Türk dostlar maňa näme üçin öýlenmeýänimi sorap heläk etdiler, özleri-hä, gyz bolsa, bir günem eglejek dälmişler. Esasanam men "2 çagaň bolsa, gulluga äkidenoklar" diýemsoň üstüme çozdular.
Meniň esasy argumentim, alýan pulumyň ýetmezligidi. Ýetmezem dälde, maşgala gysylar diýýän pikirim. Ýöne bir görsem, menden az alyp, ulyrak maşgala ekleýänlerem bar ekeni. Esasy zat kanagat edip bilmek ekeni :)

Özüm barada=)

Reschik ýazýar:

Ay menem shumahal gulup tasdan yarylyadym 10-juk M-ýewiçe...edil shumahal saytda aktif ishleyan ilerde BATYR bolma hyyaly bolan JONNUN baradamyka diyyan:)

15 telpek halal bolsun.

Özüm barada bilmeýänimi öwrendim.

Bu ýerde:

1.Hiç hili özümi reklama etmek,tanatmak maksadym ýokdy,tersine köperiň biziň aktiwligimize şeýle niýet bilen edilýän ýaly düşünýändigine, munuň bolsa ajy hakykatdygyna Siziň ünsiňizi çekmekdi.

Paralich bolan oglanyn beren gurruni [bolan waka]

Menin kakam iki gezek insult boldy. Ondan son harakter uytgeyar, saglygam eyyam granicada bolya. Yone shukur, ayagam, elem ishleya. Shonda-da bildirya bir tarapynyn ayagynyn, elinin kan onat ishlemeyandigi, horalanlygy, dilinin chalt ishlemeyandigi we garahjan bolandygy.
Onson shu gezek oye gidemde dasharyk chyksam, bir yash oglan gelipdir, shon bilen gurrun edip otyr ekeni. Gormegey oglan, yanynda hem bir oglanjyga bar ekeni. Ay men ishli alnasap yordum, salam salamdan bashga zat bolmady.

Chaga dogurmak we yash gyzlar

Onki ejelera dogurypdyrlar, chagalary bolmasa gynanyp her zada yuz urupdyrlar. Hazirkilerin kopusi chaga islap islemeyandikleri belli dal.
Yone yene shukur, Turkmenistanda edil beyle dal yagday. Chaga isleyaler. Yone sany az bolsun diyyaler. 1-2 chagadan kop islanoklar. Munyn esasy sebabi maddy yagday dalde, gyzlaryn we belki hem oglanlaryn kop islemezligi. Onlerem turkmen bay bolmandyr, yone obalarda shol garyp yagdayina hem chaga dogurypdyrlar.

Zünnun Müsri (Müsürli)

Zünnün döwründe belli şahyslaryň biri,derwiş...

Köňülde jaý gurmak we ony ýykmak barada

Men bir ýerde gaty gowy meňzetmäni eşitdim:
"Bir jaýy gurmak kyndyr, emma ony ýykmak aňsatdyr. Jaýy gurmak üçin köp wagt we azap gerek, ýykmak üçin 2-3 sany dinamit ýa bomba ýetýä, ýer bilen bir edýä jaýy. Edil şeýle hem adamyň ýüreginde, köňlünde jaý gurmak kyn, köp wagt we iş etmeli, ýöne göwni ýykmak aňsat".

filosofiyadan bir bolek...

Dunyade ın kop yigrenyan zadynyz name? shol yigrenyan zadynyzy kavagt halayanyzmy?

Yada tersine, in kop halayan zadynyzy kavagt yigrenyaniniz bolyarmy?

"Gowy" namedir, "erbet" namedir? .... nama gora uytgeyar?

Geçmiş we gelejek barada

Eger bir gün size on ýaşly "özüň"iz duşsa näme diýerdiňiz?

Nämeler gürrüň bererdiňiz oňa?

Ulalmaga howluk gaty gowy zatlar boljak diýermidiňiz?

Ýada....

Gyzlaryň oňuşmak we sabyr häsiýetleri barada

Ine goňşy temada hem ýazyşym ýaly, meniň pikirimçe oňuşmak, razy bolup ýaşamak we sabyr diýen zatlar gyzlarda has kän bolmaly.
Eger men biriniň öýüne göçüp, bir öz diýenliniň gol astynda ýaşamaly bolan bolsam, bir öýüň kanunlaryna görä ýaşamaly bolan bolsam, dälirärdim! Men muny başarmazdym, öýdäki käbir zatlar meniň diýenime görä bolmaly bolardy.

Ýeke özüň ýaşamak we bile öý tutmak

Ýeke özüň ýaşasaň dünýä dar gelýä, hemme zat içgysgynç. Depressiýa başlajak bolýa käwagtlar. 2 sany şeýtan birbada işleýä üstüňde :D
Ondan bizar bolup biri bilen bile öý tutsaň welin, käbir zatlara razy bolmaly bolýa. Hemme zat seniň isleýşiň ýaly bolanok, öýde azajygam bolsa gysylýaň.
Ýöne şularyň ikisem gowy tejribe! Esasanam ikinjisi, belki adamlar bilen bile ýaşamany öwredýä!

Syndicate content