Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýuwaş gyz barada

Ýuwaş gyz gowumyka?! Ýa "betje" bolany gowumy?
Bilmedim... ýuwaş gyz bilen gürleşdim welin, özi türkmen, nähili sada we päkdigine göz ýetirdim. Ýöne beýleki tarapdanam... bir hili hiç temada pikiri ýok ýaly, özem içgysgynç ýaly... Ýa çekinýämikä olar? Ýa utanjaňmyka?
Şonuň ýaly gyzlar gowumyka öýlenmäge?!
PS Pikirleriňizi ýazyberiň dostlar!

Öýleneňde öz taryhyňy doly gürrüň bermelimi?

Şu gün hindi we amerikan dostlarym "öýleneňdäki baglary 100% açyk we dürüstlikde gurmaly. Şonuň üçin, öýlenen gyzyňa özüň barada hemme zady aýtmaly, näçe we haýsy gyzlar bilen söýüşeniňe çenli! Özüňden talap etmeýän zadyňy, olardanam talap etmek nädogry. Özüň söýüşen bolsaň, "gyz söýüşmedik bolsun" diýip talap etmäge moral hakyň ýok!" diýdiler.
Bir tarapdan dogry hem bolsa, türkmençilikde hijem edilmeýän zatlar şolar. Biziň ýagdaýymyz dogrumy ýa şularyň aýdýanlary?

Bir agyzdan ses bermek barada

Şunyň ýaly biderek, samsyk we ýasama zat dünýäde azmyka diýýän.
Eger öňüňde seçere dürli wariantlar bolsa, bir topar adamyň diňe bir warianty bir agyzdan saýlamagy termodinamika garşydyr! :D Bu tebigatyň kanunyna garşy zat!
Edil 3 adam bir agyzdan bir netijä gelen bolsalar, oňa gep ýok. Ýöne ýüzlerçe, müňlerçe we has erbedi millionlarça adam "bir agyzdan netijä gelseler", onda şol netijäniň bahasy 1 köpük diýmekdir, netijä şol adamlar "getirilendirler"!

Yagşylyk Et(sek)

Eger de sen üç adama yagşylyk etsen ... indiki gün şol üç adamyn herbiri yene üç adama yagşylyk etse ... indiki gün şol 27 adamyn herbiri yene üç adama yagşylyk etse ... üç hepde son, yagşylyk gören we eden şol adamlaryn sany 4,782,969 bolar.

Eger-de bize edilen her yagşylyk üçin, üç yagşylyk etsek, gowy boljak ekeni :-)

HANY ONDA YAGŞYLYK EDELIN-DA!

Tanaman Öylenmek

Ynamdar birine (birilerine) ynanyp, tanamayan gyzyna öylenmek dogrymy?

Men öz pikrimçe gyzy doly tanamk gerek, harakterinin myjjygyny çykarmaly da...

salammm!!!!

Salammmm!
Gowja yer eken!!! Yone wagt oldurmage. Gidip yatyn ya sapak okan, sheylemi indi studentler?!!??!
Wagtyny oldurmegem hezilll :)

Türkmen Çöregi

Şu tomus TM gitmedim, sebabi "tomus okuwy"na galypdym. Düyn türkmen oglanlardan biri TMden geldi. Marlboro pakedyndan daş etyan bir türkmen nany çykardy, daş edip iydik şo daş yaly nany. Yöne lezzetine söz yok. Bolyan yerimde nanlar akja we yumuşak, yöne garaja we gatyja türkmen nanyça yok!

Gyz bilen oglan arasinda dostluk bolup bilermi?

Gyz bilen oglan arasinda dostlugun bolup bilmejegini nygtayanlar bolar diyanlerden kan gorunyar anketlerde dogruluk payi nacheraktir size gore

Özüňizi nä dereje halaýaňyz ýa-da halamaýan sypatlaryňyz

Öň Atamyrat aga agzalar özlerini söýýämi ýa ýigrenýämi diýen temada ses berişlik etdi.
Gelinen umumy netije, azyndan meň gelen netijäm, her kim özüne belli bir zatlar üçin we sebäpler üçin halaýaram, ýigrenýärem.
Siz özüňizde haýsydyr bir häsiýedi "ters" görüp ýigrenýäňizmi?!
Meniň 2-3 sany şeýle häsiýedim bar welin, sypmak başardanok. Kyn iş... :(

"Fatalizm" ýa-da kysmat, maňlaý ýazgysy barada

Gadyr aganyň haýyşy boýunça. Özi açarmyka diýip garaşdym welin, hiç açanok. Ine şu ýerde şu gyzykly tema barada gepleşeliň!

Syndicate content