Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Stereotiplere görä hereket etmek

Şu wagt ýatmaga gitmekçidim, ýöne bar keýpi pozdular.
Stereotiplere görä köp gezek hereket etmek gowulyga eltenok. Men özümiň gödekligimi boýnuma aldym, dogrydyr. "Saga 40 gezek "däli" diýseň, däli bolýa" diýýäler. Maňa 1000 gezegem "gödek" diýendirler, öň dälem bolsam, gödek bolandyryn.

Ideal

menin ozum idealist,"ideal adam" barada kop pikirlendim.Gelin shu tayda uyshup "ideal erkegin" we "ideal gyzyn" profiliny chyzalyn.Her kim oz pikirini aytsyn,bir-bir hasiyetlerini sanasyn,oz areamyzda diskusiyya edip in sonunda ine ideal erkek/gyz sheyle bolmaly diyip spisok chykaryp bilsek...bilyan ideal bolup bolmayar,yone nama ymtylmalydygyny bir bileli.sizden komege garashyan.
ozum bashlayin.ideal erkek:
1.dogruchyl
2.mert
3.dogumly
4.dobryi(shun turkmenchesini bilemok)
5.sogukganly
6.ishennir
7.namysjan
8.blagorodnyi
9.kommunikabelnyi
10.hich hachan unyvat etmeyan we

Gaýynlar bilen ýaşamak

Şu ýerde gyz agza köp, belki pikirlerini ýazar şu temada.
Meniň bir zat ünsümi çekdi. Terbiýeli, edepli we hatda dindar gyzlaryňam köpüsi gaýynlary bilen ýaşamagy kyn görýäler. Esasanam Aşgabatly bolup, oba göçüp gitmegi kyn görýäler. Bu zat beýleki medeniýetler üçin norma hem bolsa, meniň obaly, sowhoznik kelläme kän oturanok.

Tehnologiya vs Nostalgiya

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda, tehnologiyan çalt ütgap gelişmegi bilen, durmuşymyzdan "yiten" gowy zatlar hakda yazmakçy.

Elbetde men tehnologiya garşy dal; yöne tehnologiya, adamzadyn duygularyny arka planda tutyarmyka diyyan. Adamlary robotlaşdyryar, yada goyunlaşdyryar...

Mysal üçin ön, söygüliler birbirine golyazma hatlar yazp, üstüne duhijik sepip, içine gülün yapragyny goyup, poçta bilen owadanja konvertda iberyardiler.

Ýaryşlara gatnaşmagyň peýdasy barada

Şu ýerde men biziň passiwligimizi tankytlasym gelýä. Ýaryş ýa özüňi görkezmek, öz talantyňy görkezmek ýaly mümkinçilik bolsa, talanty bar bolubam gatnaşmazlyk ýalňyş! Eger goşgy ýazyp bilýän bolsaňyz, görkeziň şony! Belki geljekde şony okanlar tanyşlaryna habar berer we iş mümkinçiligi bolar!

Gurbannazar Ezizow

Salam hormatly agzalar!

Bu blogda size Gurbannazar Ezizowyn bir goshgusyny yazjak. Bu goshgyda, bar zady onatlyga yormalydygymyz yazylgy. Pessimist bolmaly dal, negativ taydan pikir etmeli dal, her wat umytly bolmaly diyip maslahat berilyar:

<<<

Onarsan bar zady onatlyga yor,
Belki-de yordugyn yerine düsher.
Ikibashdan, gündogardan gün dogar,
Ikibashdan, günbatardan gün yashar.

Ikibashdan, yigreniler, söyüler,
Kimse yere gider, kim dörar yerden.
Ikibashdan, bizin köne duygular,
Köne yaralar dek achylar birden.

Köne duygularmyz shatlyk mysaly,

Soygi yada...

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar.
Shutayda sizin bir zat barada pikirinizi bilesim gelyar.
Bilyan bolsanyz soygi her hili bolyar.bir gyzy arkasyndan gorup ashyk bolup,owrulende bolsa gachyp gidesin gelen wagty hem bolyar:(

Öwünmek

Salam hormatly agzalar!

Men bu yazgyny "özüni öwmek" hakynda açdym. Dash töweregim özüni öwyan adamdan doly, "ay men beyle etdim, sheyle etdim" diyp özi hakda aydyp roman yazyanlar yaman kan.

Sholara bir zat diyesim gelyar welin, olaryn düshünmejegini, sebabi özlerini yaman söyyandiklerini we öz-özüne dil yetirtmejekdigini bilyan.

Bir narkoman barada [bolan waka]

Mowzugyň tipini saýlamak kyn düşdi welin, "türkmençilik" diýleni saýlaýdym :) Aý indi narkomanlyk türkmençiligiň içine giren ýaly bolup durhow! :)
Şu täzelikde turkmenistan.ru'da narkotikleriň ýok edilişi barada we şu ugurdaky işler barada köp ýazylýa. Şolary okap obamyzda bolup geçen bir waka ýada düşdi. Asyl ol wakanyň şaýady özüm däl, obadaşlar gürrüň berdi. Menem agzymy açyp diňledim. Biziň obanyň taryhynda beýle waka entek bolmandy...

Orazanyň effektleri

Size nähili täsirleri bolýa?
Menä iýip ýatmaga öwrenişýän :) Başda ilki agzaçarlara sabyrsyzlyk bilen garaşýan, ýöne öwrenişilýä. Amerikadaky orazanyň bir erbet ýeri, agzaçara gider ýaly meniň öz dostlaryma ýok. Ýöne çagyrýalar tanyşlar, şoňa gidýän.
Birem bir hili, şu aýda öz hereketlerimi has gowy etjek bolýan, bilemok nä dereje başardýar... Hereketleriň analizini edýän :)
Sizde nähili täsir goýýa oraza?

Syndicate content