Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gyzlara sorag!!

Gyzlaryn dykkatyna!!!!!!

Oglanlarda kavagt (yada köplenç) şeyle pikir kellesinde bolyandyr: Gyzlary düşünüp bolanok... olar gaty çylşyrymly...

-Indi gyzlara sorasym gelyar.. Sizde kavagt bolyarmy şeyle pikirler? Yagny siz özünizin name isleyaninizi bilmeyan wagtynyz bolyarmy? yada öz isleglerinize düşünüp bilmeyan wagtynyz bolyarmy? bir zat isleyan wagtynyz garsydaky erkegin yerine özünizi goyup göryanizmi? Gereksiz zatlara gaty köp üns beryanliginizi hiç pikir etdinizmi?

Yylgyryp bilersiniz, emma yagday bashgacha...

Bir gun bir adam dukandan parasut aljak bolyar:
-parashutlarynyz ynamly my?
satyjy:
-elbetde.
-Birden howada achylmaysa,...
-Yzyna getirayin, harytlarymyzyn garantiyasy bar...
Men pikirimche adamyn omri gaty gymmatly, Bary yogy 60 yyl bolsa-da sen o dunyadaki baky omrin shojagaz 60 yylyn icinde kesgitlenyar...
gaty hazir bolmaly..
SİZİN pikirleriniz?!

"Seni Soyyan" goshgyjyklar

Salam Gadyrdanlar!!!
dine soygi bolup dur sonky wagtlar. menem yazjak zadym shona degishli :) taze mowzuk achman durup bilmedim. her kim ashakda menin yazan setirlerim yaly bilyan goshgydyr, setirlerini shu yere yazaysa diyyan.

mana gelen biri:
"Seni Soyyan" sozuni sana menden bashga hich kim aytmasyn!
Dine mana sakla leblerini, seni menden bashga hich kim opmesin!
Ne bolardy her soyen soyulse eger, bu dunyade yshkdan gozel name bar?!
Gel gujagyma gir, hich kimin chozmane guyji yetmesin!!!

Test

Belki bu testi öňden bilýänleriňiz bardyr .

Aşakdakylary hasaplaň . Berilen amallary mümkün boldugyndan
çalt hasaplajak boluň .
Emma birinjini hasaplamadan ikinjini ,ikinjini hasaplamadan üçinjini hasaplamana geçmäň ! Sizden haýyşt yzygiderliligi bozmadan hasaplaň .Birini hasaplamadan beylekisini hasaplamaň Jogaplary ýazmaň we aklyňyzdan hasaplaň .
Testiň hilesi ya - da bolgusuz tarapy yok. Test haýrangaldyryjy sonuç çykarýar ...
Hasaplap bolýançaňyz aşaklygyna dogry geçiň

Musulmanlaryn passiwligi barada

Men tazelikde uniwersitetdaki bir gurama agza boldum, guramanyn ady Muslim Students Association (MSA). Men bu gurama olumika diydim, sebabi ilki gelen badyma uniwersitedin web sahypasynda shony tapypdym, emma MSAnyn sahypasy kopden bari update edilmandi.
Ol yerde kontaktlashar yaly dineje bir professoryn, Pakistanly Ismat Shah diyyan professoryn emailini tapypdym. Ona 1-2 gezek yazyp, jogap alyp bilman, goybolsun edipdim.

Sesli pikirler.(т.е.Мысли вслух)

Öň birini zyndana atypdyrlar.Zyndandan çykanynda muny soramaga dostlary gelipdir. Olam dälirän ýaly olary tanamam oturanmyşyn.. soň dostlary oňa "A-how pylany, bizi tanamadyňmy, biz seniň dostlaryň" diýipdirler. Olam töwerekdäki daşlary alyp olary daşlamaga başlapdyr. Dostlaram derrew bula dogrudanam däliräpdirow diýip ökjäni göterýäler.. Olam yzlaryndan kowalap barşyna "Hany dostumdyňyzla, indem gaçýaňyz menden!!" diýipdir. Hakyky dosta dost bolmak bize-de miesser etsindä.

Pul toplamak uchin... ayal gerek

Pul toplamak uchin name gerekka? Gowy aylykly ishmi? Bashga name?
Pul toplamak uchin, gowy aylykly ishdenem on, AYAL gerek, ya in bolmanda mashgala gerek! :D
Menin in sonky gelen netijam. Men pulumy tygshytly ulanmagy basharyan, sebabi illerden dilasim gelenok. YONE eger pulum koprak bolsa, onda sowup gutaryan, tekiz toplap bilemok.
Bir yerik gitsem, bir zat satyn alsam, ya kabir adamlary bir yerik chay ichmage chagyrsam. Hm... ayallar bolsa, has tygshytly. Oylenip dynmaly oydyan

Üýtgedip gurmaklyk ýa-da progressiň paradoksly ýollary barada

Bir zat, bir sistema her wagt özgerýä, özgermeýän sistemada progress bolanok, köplenç regress bolýa.

Okasynyz gelse okan!

''Dushunmek - sessiz konushmak
Konushmak - sesli dushunmek''

Kimin aydanyny bilemok. Yalanchy boljak bir yerden eshitdim

Söygülinden haysy halatda ayrylshmaly?

Salam gadyrly agzalar.

Men sizden söygülinden ayrylshmak barada sorajak:

Bilshiniz yaly yürek bilen akyl birbirine ters düshüp bilyar kawagt. "Söygi" fenomeninde muna kan gabat gelyas. Söyan adam akylly hereket etmeyar, her tüysli "Don Kihot"lyk edip bilyar. Söyyan gyzyn/oglanyn kemçiliklerini görsede, olara kan üns berenok, "ay geçerlay, düzelerlay" diyyar. "Gülün tikeni"de kan batyar son, agyrsada söygini dowam etdirjek bolyan.

Sizin pikrinizche, söygülin bilen haysy halatda ayrylshmaly?

Syndicate content