Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ahmet Kotil we men ýa-da meniň iň zalym mugallymym bilen täzeden duşuşyk [türkçe]

Ine şu ýerde Baýramaly türkmen-türk mekdebinde işlän mugallymym bilen täzelikdäki gürrüňlerimi ýazmakçy.
Ady Ahmet Kotil. Baýramalyda okanlar üçin ady ýetikdir. Bilmeýänler üçin, bolsa, meniň başdan geçirmelerimi okamagy maslahat berýän. Gözlegde "Ahmet Kotil" diýip gözläň, meniň ýatlamalary taparsyňyz.
Gaty gyzykly boldy!
Belki käbirleri köp zady netije çykararlar, ýöne gürrüňimiz türkçe boldy, sebäbi ol türk.

Ekstrowert ýa introwert bolmak: gowy we erbet taraplary

Mugallymçylykda, psihologiýada, menejmentde we beýleki wajyp ugurlarda şu iki termine köp gabat gelinýär. Bilmeýänler üçin wikiden link
http://en.wikipedia.org/wiki/Extraversion_and_introversion
http://giftedkids.about.com/od/glossary/g/extrovert.htm ýene bir taryplama
Türkmenler köplenç mentalitet boýunça ekstrowerte ýakyn. Siziň pikiriňizçe haýsysy gowy? Siz introwertmi/ekstrowertmi we ekstrowert/introwert bolasyňyz gelýärmi?
Gyzykly tema boljak öýdýän

Hachan toy etmeli

Aristotel erkekler 37 yashynda oylense, gyzlar 17 yashynda toy etse gowy bolardy diyipdir. Hazirem on tarapdarlary bar. Toy edyanlen yashynda nache kop tapawut bolsa shonchada mashgala berk bolyarmysh.

Alladan umyt bar ýa-da Onuň kazylygyna ŞÜKÜR

Men soňky döwür näme barada ýazjagymy kän bilemokdym. Ýöne ine bir gowy tema.
Kim dowzaha girer, kim jennede girer, kim şehit, kim adam öldürýän, kim özüni öldürýän...
Tema gaty gyzykly, soňky döwür gaty gabat gelýän temam.

Maşgalada erkek aýalyndan köp gazanmalymy?

Siziň pikiriňizçe?
Sebäpleri?
Käbir adamlar "söýgi" ýaly duýgulary göz öňünde tutup, munyň wajyp däldigini aýdýalar, käbir gyzlar üçin bolsa, bu wajyp.
PS Oglanlaram öz pikirlerini "pylçabermelidir"

iki türkmeniň öz aralarynda başga dilde gepleşmegi

Şuny kän halamok, dogrymy aýtsam, birahat bolýan. Gyzlaryň şeýdýänini görsem, oglanlar bilen şeýle gepleşýänini görsem, jynym atlanýar.
Adam ene diline hormat goýýan bolsa, şony ulanjak bolmalymyka diýen pikirim bar, bilemok nä dereje dogry pikir. Bu bir şahsy pikir, şahsylygyna hem galar. Ýöne eger sen daşary ýurtda, daşary ýurtlylaryň arasynda bolmasaň, onda başga dil ulanmaga hajat göremok.
Başga dilde geple, eger
1. başga ýurtdan adamlaryň araasynda bolsaň we olary birahat etmejek bolsaň
2. başga ýurtly adam bilen gepleşýän bolsaň

Öz awtobiografiýaňy durmuş tutjagyňa gürrüň bermelimi?

Ýene bir gün meniň bärdäki dostlarym sorady
-Sen näme üçin şol "türkmen" diýip ýer depip dursyň?
-Aý meniň kellämde bir ideal bar, şoňa elbetde türkmen gyzlary has ýakyn!
-Näme häsiýetleri bar ol idealyň?
-Aý ine akylly gyz, şeýle şeýle, söýüşmedik, däpler we ş. m.
-Nähili söýüşmedik?
-Aý swidaniýa zada çykmadyk
-O nähili nähili?
-Şeýleräk
-Hmm... ohow, seň özüňem swidaniýa gitmediňmi şu wagta çenli?
-Gep men barada dälä
-Dursana, soragdan gaçma!
-Gitdim
-Onda näme ýüzüň bilen beýle şert goýýaň?

Gyz şeýle diýse ynanmalymy?

Eger beýik adamlary diňleseňiz, elbetde her ugruň öz beýigi bar, olar size "halaýan işiňi etmeli" diýerler. Adam nämäni halaýa? Her kim her zady: biri ylmy işi, biri sporty, biri "Mortal Kombat" oýnamagy we ş. m.
Ýöne gynansagam(?) bu ugurlaryň hemmesi ýaşaýyş üçin ýetäýjek maddy minimumy berip bilenok, bolmasa köpler Sokrat ýaly güne çoýup ýataýasy geler... Ýok, edil Sokrat ýaly boljak bolsaň, onda maddy zatlar geregemä däl...

Yewropa Şahyrlaryndan

GÖR ve GÜL

"Sen yaly yşk güli name edyar
İrden yaganda yagyşlar?"
Diyip sorady gülden mazar.
"Sen guyy yaly agzyna girenson
Name eder adamlar?"
Diyip sorady görden gül hem.

"Ey mazar, hoş ysly bala döner
İçime gaçan damjalar,
düşündinmi indi?"
"Ey gamgyn güljagaz,
Perişde bolup gökde uçar,
İçime giren adamlar."
Diyip jogap berdi güle mazar.

Victor Hugo

Durmuş guraňda akyla uýmalymy ýa duýgylara?

Bile öý tutýan oglanlarymyzyň baram sallah. Olar gaty köp doga-dileg edýäler öýlenmek üçin, haýyrly öýlenmek üçin. Çynymy aýtsam, men olar ýaly köp dileg edemok öýdýän.
Gep onda däl, bu temada kellämden geçen şeýleräk gürrüňlerde.
-Biziň bilen ELIda bir Dubaýly, BAEli bir owadan gyz bar. Şonuň aşygy men
-Bolýa, ýöne muny eýýäm näçe gezek aýtdyň maňa? Hana ol gün Pakistan asylly Sania diýen gyza aşykdyňla?!
-Sania meniň o dünýe bu dünýe doganymdyr! Men oňa hantama däl!
-Ol näme üçin ýagdaý üýtgedi?
-Aýtjak däl

Syndicate content