Filosofiýa

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Umsumligin sesi (ruhumyzdaky goz yashlarymyz)

Birgun bir dostym Turkiyeden geldi. Hal-yagdayini soradym, Turkiye barada soradym. Ol hem Turkiye barada aydyp berdi. Yone sheyle diyenine geng galdym:"Shol yerde men turkmen diyilende kopusi birhili garayan ekeni. Shol yere baran turkmenlerin arasynda yaman zatlar edyanler, aldakcylar...bar. Sholaryn derdinden turkmenleri yaman goryarler. Indiki gezek gidenimde ozume Orta Aziyadan bashga bir milleti diyjek." Men sheyle yagdaya oran gynandym. Sheyle bir seretyan: yapon ya yewreyler bir halk bolup yashayarlar, yeri gelende bir-birine komek edyarler.

KALENDAR

HEMMELERE SALAM! kellame şeyle pikir geldi.gelin gündelik kalendar düzelin.içinde günün sözi,ayaty,hadysy,esasy wakalar,sizin üçin ayratyn manyly günler,doglan günleri we sizin pikirinize göra yene başga peydaly zatlar barada yazalyn.bu pikir iskender palanyn(bir takvime sahip olmak)atly yazgysyny okap otyrkam geldi.şo yazgyny aşakda türkçe aslynda goyjak terjime etmane yaltandym:)biraz tasirli yazgy.name diyyaniz. aslynda muny sahypanyn bir burçunda ayratyn edip hem goyup bileris.

Stambulda Magtymguly Pyraga Bagyşlanyp Konferensiya Geçiriljek.

Salam hormatly agzalar. Bu ayyn 24ne sagat 11:00 da İstanbul Ünversitesinin Edebyat fak.salonunda beyik şahyrymyz Magtymguly Pyraga bagyşlanyp konferensiya geçirilyar. Stambulda bolanlaryn (yada gelip biljeklerin) hemmesinin bu konferensiya gelmelerini hayyş edyaris.
Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul( Tramvay laleli duragynyn yany...)

Quote:

Salam oglanlar we gyzlar!

Ýaşaýyş we Ölüm

okuwa gidip barýan. awtobusyň aýnasyndan daşary seredip. köçeden geçýän maşynlary, adamlary synlap. herkim öz hysyrdysy bilen. işe gidip barýany haýsy, okuwa ugrany haýsy.
ähli adamlar näme üçin ýaşaýalar dünýäde? men näme üçin ýaşaýan? dünýä gelipdirs ynsan bolup. näme üçin? näme üçin biz ot, haýwan, agaç ýa başga bir zat bolup ýaradylmandyrs? kellämi şeýle pikirler basdy. bularyň ählisiniň sebäbi bardy. men ölümi özüme şeýle ýakyn duýýadym 2 hepdeden bäri. dünýädäki ähli zatlardan gaçasym gelýädi. meň

Harvard kursi online - Justice

MIT OCW hemmaniz bilyansiniz. Indi Harvard hem oz kurs materyallarini online goyup bashlady, shu birinjilerden.

Justice
http://www.justiceharvard.org/

Videolar gyzykly, wagtynyz bolsa gorun.

Sapagyn doly ady Moral reasoning oydyan we yalnyshmasam harvardda core/hemme kishi hokman almaly sapagy bolmaly.

Unsi ozune cekmage calismak keseli...

salam talyp yashlar we doganlar!

Ahyrym wagtlayinca hem bolsa ata watana dolandyk we durmu$a barde dowam etmek nesip etdi.
gelenime entek kan wagt bolmady yone unsimi ceken kabir zatlari payla$magy makul bildim.

i$ yerimin gapdalyndan gecyan koceden hergun ya$ oglanlar(kopusi), esasan hem ag$amara ma$ynyng magnitafonunun sesini polno acip iki yanga gatnap yurege du$yarler.

oyumin golayindaki mekdepde okayan ya$lary sinlayarin ka yarim we edep-erkam, durmu$a bolan garayi$, gisgaca panyata yaman pes.
bezenip beslenip birek birege gorunjek bolmak keseli diysen yayran.

Durmush

Gysganç baýyň puşmany
Köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. Olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. Indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. Öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. Öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
Öý öýesiniň üstüne gelip igenmegine çydam edip bilmedik görgüli, ahyry iki balasyny hem alyp, mesjidiň howlusyndaky harabalyga ýerleşipdi.

Köne Kommunistlerin Altyn Nesli

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda döwletimizi 70 yyllap dolandyran we 1991-den son yitirim bolan kommunistler we olaryn dowamy hakda yazmakçy. Bilşiniz yaly kommunizmin bize öwreden yekeje zady bar: hemmamiz dendirs, dine başdakylar bizden beyikdir.

1991-nji yylda Türkmenistan döwletimiz garaşsyz bolanda syysatçy kadrlaryn barysy köne kommunizm sistemasyndaky adamlardy. Döwletin garaşsyz bolmagy bilen kommunistlerem demokrat (bolmaly) boldular. Kommunizmyn totalitar anly adamlary döwletimizi dolandyrmaga dowam etdiler...

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

ÇATRYKLAR

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…

Syndicate content