Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kiçijik çaganyň ynamy...baradaky hekaýa

Kiçijik çaganyň ynamy
(makalanyň alynan çeşmesi:www_turkmennhh_org)

[size=16]Kiçijik gyzjagaz öz otagyna girdi we gizläp goýan ýerinden bankajygy çykardy. Ol bankaň içindäki ýygnan teňňeleriniň ählisini dökdi-de sanamaga durdy. Olary ýuwaşjadan emaýlyja sanady. “Üç gezek sanamaly, olar anyk dogry bolmaly. Men ýalňyşmaly däldirin” diýip içini gepletdi. Ol gyzjagazy ady Tessdi.

Ýatlama güni!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Türkmenistanda "Ýatlama güni" bellenilýän bolmaly.

1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabrynda ir säher bn 9 töweregi bal ululgynaky ýer titremde janlaryny ýitiren müňlerçe pidalarymyz ýatlanylýan bolmaly.

Gör, näçe ýaşlar, ýaşulylar, zenanlar we ş.m. wepat bolandyr. Ölümiň geliş wagty, hili belli bolanok. BU babatda, pikirkmçe, pikirlendirýän şu ýatlama gününden hem oňat peýdalanmaly, tw-lerde oňat programmalar alyp barmaly we ş.m.

TMden begendiriji tazelikler

TMde sonky wagtda begendiriji wakalar bolup gecdi. Bular esasy bilim we bank sektorynda boldy.
Bilim
- TMde Gubkin adyndaky nebit-gaz institynyn filialynyn acylmagy
- Asgabatda MGU nyn filialynyn acilmagyna yasuly tarapyndan badalga berilmegi
- Dasoguzda Turkmen dowlet oba hojalyk institutynyn kabir bolumlerinin acilmagi
- Asgabatda Ruhnama uniwersitetini gurmak baradaky buyruk. Bu uniwersitete dasary yurtlardan kadrlar getirmek maksat edinilyar.
- TMde Turkmen-German uniwersitetini gurmak barada yasuly tarapyndan Deutche Banka berlen teklip

Türmeden boşaltmak barada

Ine ýene bir Gadyr gijesi geçdi(?). We indi adat bolan habar gelip gowuşdy Türkmenistandan - pylança müň adam türmeden boşaldylypdyr, bagyşlanypdyr.
Şu ýagdaý nä derejede dogry ýa ýalňyş? Elbetde her kim öz pikirini ýazsa.

Bir tarapdan, bagyşlamak bir aly-jenaplyk, bagyşlamagy we rehim etmegi başaran uly adam, din tarapdan alsaň, "bagyşlanan bagyşlanar, rehim edene rehim ediler". Ýagny bagyşlamak we ýene bir şans, ýene bir mümkinçilik bermegiň gaty gowy täsiri bolup biler.

Türkmenistanda Youtube!

TÜRKMENİSTAN'DA YOUTUBE GADAĞAN EDİLİPDİR DİYYARLER,DOĞRIMIKA? GADAĞAN EDİLEN BOLSA SİZ NAHİLİ GARAYARSINIZ HORMATLI ''OKA ,ÖWREN,DÖRET'' YAŞLARI!

Menin pikirim boyunça gatı bir yerlikli karar dal.Sebap diyseniz obada yaşayan men mısal üçin;
--Ağşam bolyar edere zat yok,
--Bilyard oynayın diysen şahere gitmeli,
---TV diysen olam yokdan govı,
---Köça çıksan garankı,gücüklerden yana dostuna da gidip bolanok,

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

26 Sentýabrda geçiriljek Halk Maslahaty barada pikirleriňiz

Bilşiňiz ýaly 26 sentýabrda Türkmenistanda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary duşuşygy geçiriljekdir.

Olimpiadacylaryn dykgatyna

Oglanlar turkmen-turk mekdeplerinde olimpiadalara gatnasyp bayrakly orunlara mynasyp bolan oglanlarymyzyn burcuny doretmegi maksat edinyaris.
bu yerdaki esasy maksat, okuwcylary bilim olimpiadalaryna gatnasmaga howeslendirmek bolup duryar.
Dowlet olimpiadalarynda we halkara olimpiadalarda (taslama degisli dal) yer alan oglanlar Murat Kol beye(murat_kol@yahoo.com) su asakdaky maglumatlary yollamaly.
1. Haysy dowlet mekdebinden gelendikleri
2. Haysy TTM girendikleri
3. Haysy TTMden ucurym bolandygy
4. Haysy universitetde okayandygy, ucurym bolandygy
5. nirede haysy karde isleyandigi

el_mariachi öylenyar !!!

Dün türkmenistandaky oglanlara jan etdim.şonda annan klasdaşlary üyşüp oturan ekenler.1-2 sanagy bilen gepleşdim.oglanlardan biri mana şul ayyn 27'ne anna öylenyar diydi. mena ynanman gayta gayta soradym yöne eşiden zadym hakykat ekeni.
barde köp agza annany tananson size habar berayin diydim.
onda name yaşlaram bagtly bolsynlar. görjekleri gowy bolsyn.

Aşgabatda Uruş !!!

Salam agzalar.

Düyn sms geldi, Aşgabatda uruş turdy, Hitrowkada.

Specnaz zawody basyp alan terroristler bilen uruşyarmyş.

Köçeler yapylypmyş, adamlar ölüpmiş.

ANYK BILYAN BARMY

Syndicate content