Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Isa Mesihiň dogulmagy mynasybetli gutlaglar!!

Salam gadyrly ildeşler!

Taze Turkmen Manadynyng hummetli mi?

men taze turkmen manadynyng hummeti barasynda dushunuyorum.shuwagt 1$= 2,82 taze turkmen manattan bank alyar.5000 manat=1 taze manat'a. bizde shuanda en uly pul 10.000 manat= 2$ denk gelyar.yone taze puldan 500 manatta chykardylar.oda shuwagtky pulymyzdan 2500000 manada denk gelyar.onyng ichin pulymyzyn hummeti taze pyla gechemizde dushmeyar mi? bu barada sizing pikiriniz name?

Doglan günüñ bilen, Gulnara !!!

Salam! şu gün Gülnaryñ doglan güni! (Gulnara nick'li agzamyz)

Gülnar, yaşyň uzyn bolsun we Allajan sana bagtly, sagdyn ömür nesip etsin! Maksat- myradyña yhlasyñ bilen tiz wagtda yetmegiñi arzuw edyan!

Gelin, onda ony gutlalyñ!

P.S. TM'da ejesi hem gutlayar jan saglyk we bagt dilap! :)

Prezident: "Çykýan makalalar çuňňur däl"

Ýene köp wagtdan bäri turkmenistan.ru girmän, bir göz aýladym, gije (daňdan?) 3 bolsa-da, bir göreýin diýdim. Ine aşakdaky habara gözüm düşdi:
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13930&type=event&sort=date_desc
Ýagny Gurbanmuhammedow Türkmen mediasynyň işiniň pesligini aýdýa we... ministre muny düzeltmegi buýurýa.
1. Ministr näme gazetlerde näme çykýanyny düzeldip bilýärmi? Bilýän bolsa, nädip?!
2. Siziň pikiriňizçe, türkmen mediýasy, gazet-jurnallar we ş. m. gowy işleýämi? Nädip düzeldip bolar?

Moderlige saýlanyşyk

Salawmaleýkimler!
Dostlar, gadyrdan agzalar!
Men öňki temany tapyp bilmän, şuny açdym. Tapmaga wagty ýok, gije üçüň ýary bärde edil şu wagt. Gepiň tümmegi, aktiw däl moderleriň ýerine moder gözlenýär.
Birinji bilen, öz ýerime. Mümkin göwnejaý bolsa, ýene bir ýere moder bolup bilner. Özümiň wagtym ýok ola birinji sebäbi, ikinjisem, men indi garrapdyryn :)

Yaslarda osush bar! (Turkmen cagalary ABS' de)

Ynha size yene yokumlymy bilemok welin bir genje habar, hany bir okap gorun!

wickedlocal.com/concord/news/education/x635408972/Home-away-from-home-Towns-welcome-Turkmen-students

Facebook

Onunden turkce bolandygy ucin bagyslan diyeyin ! Tejribeli biri bar bolsa turkmenca terjime ederse gaty hosal bolardym !

'' --Facebook'u kullanarak, kişisel verilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasına ve orada işlenmesine izin vermiş olursun...
-- Facebook'a girdiğinde tarayıcının türünü ve IP adresini alırız. Facebook ziyaretçilerinin tümünden bu bilgiler alınır

Türkmenistandan gelýän habarlaryň analizi

Men, dogrymy aýtsam, köpden bäri Türkmenistanyň täzeliklerini okaman gezdim. Turkmenistan.ru kompýuterime ýat bolupdyr, adresi tananogam. Sebäbi? Sebäbi men köplenç gynanýan ýa gaharlanýan habarlary okap. Indi şu gün ýene seretdim, kellämden geçen pikirlerem şu ýere ýazmakçy.
1. Gaz ýatagynyň mukdarynyň ululygy subut edilipdir. Bu örän begendiriji habar elbetde. Gazymyz bar, alyjylaram nobada dursynlar.

Söýgi


Söýgi
(bu makalanyň çeşmesi: www_turkmenhh.org websaýtydyr)

[i][size=16]“Biz Hudaýyň özümize bolan söýgüsine düşündik, oňa ynandyk. Hudaý söýgüdir, kim söýgüde galýan bolsa, ol Hudaýda, Hudaý hem onda galýandyr…”

Müslüman olarak İsa Peygamber'i, Rab olarak gördüğüm İsa'dan daha çok sevdim...

Salam gadyrly Tmolympiad agzalary.Ilki bn goyjak yazgym Turk dilinde bolany uchin bagyshlan, terjime etmage yagdayym ve wagtym yok...Men shugun internetden gazyet okap otyrkam bir sohbetdeshlige dush geldim, bu sohbetdeshlik sonky vagtlar din barada gidyan jedellerin sonunda chykan we chykjak kop soraga jogap bolar diyip pikir edyan...Hemmanizden uns berip okamagynyzy hayysht edyan, egerde Turkche bilmeyan bar bolsa , aramyzdan biri terjime edip goyup biler...Sohbetdeshlik gechirilen kishin suratam bar, yone nadip goymalydygyny bilemok...
Sag bolun...

Syndicate content