Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

eşidenje tazeliklerimi paylaşayin diydim-de yazdym...

1-2 günlikde tm-dan bir ynamdar(!) tanyş geldi. şon bilen bir salym dertleşdik weli bir-iki gulaga yakymly habar aytdy. şolary size yetireyin diydim.( yalnyşym bolsa düzedin, name-de bolsa resmi habar dal:)
1. tm-da dollar düşipdir, 14000 manat bolupdyr (ozal 14250 manatdy) ( taz pul bn nace bolya bilemok)

Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!

Radio işgari we Turkmen Cafe sahypasynyn agzasy, Diktor Döwlet Annageldiyewin aytmagyna göra, türkmen estradasynyn ussa aydymçysy Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!
Mena integem ynanyp bilemok!!!
Atam yatan yerin yagty jayin jennet bolsun!!! (((

University Graduate Fellow Award'y aldym

Bilýän, eýýäm ýadadandyryn :D Ýöne täzeje tema açsam ýene belki gowja telpek toplap bolar?!

University Outstanding Graduate Fellow diýen baýragy aldym. Bu eýýäm fakultetleriň arasynda bolan baýrak öýdýän, ýagny bütin uniwersitet baýragy. Ýok, gynansagam pul berenoklar :D, ýöne fellowşip berýäler, a oň mukdary häzirki aýlygymdan kän däl.
Ýöne esasy tarapy pul däl, esasy... dogry, resume (CV) goýmak!

Elizabeth Dyer Teaching Award'y aldym

Şu gün begendiriji habar. Teaching Assistant hökmünde Elizabeth Dyer Teaching Award diýen baýragy aldym. $250 pul berdiler welin, puldan has gymmatly bolan baýragyň özi.
Ilki bilenä, professorlaryň we okuwçylaryň meniň gowy mugallymdygyma ynanýandygyny görkezýäler, ikinjidenem, men indi bu baýragy alanlygymy CV'mde (resume) ýazyp bilerin. Şuň ýaly baýraklar gaty wajyp.

Höwri köp bolsun!

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Ýene-de habarlardan.

"МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УБИЛ ЧЕЛОВЕКА.
Житель Китая погиб из-за взорвавшегося в его кармане мобильного телефона. Как выяснилось, причиной взрыва стал неисправный аккумулятор.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şü günki bolan parahatlyk we erkinlik bilen geçen Prezident çalyşygy...

Şü gün ABŞ-da 44-nji Prezident hökmünde Barak Huseýin Obama president bolmaga kasam içdi we Prezidentligi kabul etdi.

Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan
Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.

wideo

Olimpiyadan resmi web sahypasy
3rd International Computer Project Olympiad!

Етип гелен тазе йылыныз билен!!!

Худайжан хемманиз учин бу йылы хайырлы эйлесин!!
Арзувларыныз хасыл болсун!!
Хемманиз учн душумли бир йыл болсун!!

Online hyzmatlar !

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Syndicate content