Habar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler üçin

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler meň bilen habarlaşsynlar.

Bir kiçiräk göwrümli uniwersitede bir tanyşym professor bolup alyndy, nesip bolsa Sentýabr 2012-de başlaýar. Häzir ol master we PhD etjek zehinli ýaşlary gözleýär. Ugry elektriki injenerlik. Isleg bildirýänler habarlaşsynlar!

Soraglaram ýazybermeli.

"Lokomotiw" Ýaraslawl we "Ýak-42"

7-nji sentýabrda Kontinental hokkeý ligasynyň 1-njy turynyň oýuny üçin Minsk şäheriniň Dinamosy bilen duşuşmaga ýola düşen, düzüminde ýaraslawlyň Lokomatiwiniň esasy düzümi bolan Ýak-42 uçary ýaraslawlyň Tunoşna aeraportyndan uçup ugranyndan tehniki sebäplere görä ýykyldy. Bortda 45 adam – 37 passažir we 8sany ekipažyň çleni bardy (şonuň 11-si daşary ýurtly).

Iş Mümkinçilikleri, !!!

Sizden meniň etjek haýyşdym her kimiň bilýan peýdaly maslahatlarydyr,iş mümkinçiliklerini ýa-da siziň bilýän şuňa meňzeş web saýtlaryňyz bar bolsa şu ýere ýazmagyňyz!(TM üçin)

Bilşiňiz ýaly Türkmenistanda Iş berýän ýe iş gözleýänleriň duşuşma ýeri internette,gazetalarda ýok.Ýa- da baram bolsa men bilemmok.Sebäbi men ykdysadyýetten (Narhozda) ekzamen (dlýa utwerjdeniýe diploma) tabşyranymda Tm-da işsiz diýlip zat ýok diýipdi bize sapak beren Dekan.
Ekonomikamyz gaty gowy eger kitap we jurnallardan seretseň.

gowy habar

Hbary terjime etmage yaltanyan, yone nireden alinanligi bar. Ruscasi hem bar sho yerde.

27.09.10 09:26
Turkmenistan reduces conscription age limit
The National Parliament of Turkmenistan approved the draft law "On Military Duty and Military Service", according to which the age limit for military service in Turkmenistan has been reduced from 30 to 27 years. The conscription age in Turkmenistan is determined at 18.

Amerikada PhD

Mugallymam sonunda PhD uchin amerikanyng yollarynda. Nesip bolsa 4. Awgustda Jackson State Uniwersitetine PhD etmage gelyar.
Guvanchmyrat Paytakov

Turkmenistan Telefon Kodlary (belki peydasy bolar)

Ahal WELAYATY
Gypjak 8001 392****
Bäherden 8001 31*****
Gökdepe 8001 32*****
Kaka 8001 33*****
Sarahs 8001 34*****
Tejen 8001 35*****
Babadaýhan 8001 36*****
Änew 8001 37*****
Abadan 8001 38*****
BALKAN WELAYATY
TÜRKMENBAŞY 8002 43*****
Hazar (ÇELEKEN) 8002 40*****
Gumdag 8002 41*****
Etrek (Gyzyletrek) 8002 42*****
Balkanabat (Nebitdag)8002 22*****
Türkmenbaşy 8002 444****
Esenguly 8002 45*****
Serdar (Gyzylarbat) 8002 46*****
Bereket (Gazanjyk) 8002 47*****
Magtymguly (Garrygala) 8002 48*****
Daşoguz WELAYATY
Daşoguz 8003 22*****
Tagta 8003 40*****

Turkmen harbylary Moskvada, paradda

Ýekşenbe güni Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda Beýik Ýeňşiň 65 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen harby parada Türkmenistanyň hem harbylary gatnaşdylar.
Paraddan geçen Türkmenistanyň hormatly sakçylar rotasynyň öňüni bu rotanyň komandiri Pygy Baýrammyradow ak ahal-teke atyna münüp çekdi. Gyrat atly on bir ýaşar bu ahal-teke aty Türkmenistanda ýörite harby ýörişlere taýýarlanylan at.

TASA 2010 / 4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy

Hormatly agzalar!

Nesip bolsa, bu ýylky simpoziumyň açylyş dabarasy Kolumbus, Ohio'da geçiriljek we ol 11-nji iýunda Ohio State Uniwersitetinde agşam nahary bilen başlanmakçy. 12-nji iýunda başlanjak simpoziumyň umumy temasy "daşary ýurtlarda akademiýada üstünlik gazanmagyň tärleri" bolmaly. Çykyş etjekleriň arasynda daşary ýurtlarda üstünlikli işläp ýören ýaşulylarymyz Yusup Azmun, Allaberen Aşyralyýew, Araz Toumadje we Edward Wells (bu ýaşuly hem türkmen ekeni) dagy bar. Mundan başga ýaş oglanlarymyzdan hem gyzykly temalarda çykyş etjekler bar.

Moskwanyn metro stansiyalarynda terakt boldy!

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=79213

shu yerde bolan waka hakynda (eger rusca bilyan bolsanyz) maglumat alyp bilersiniz! Bu waka hakynda sizin pikirlerinizi bilesim gelyar, eger mumkin bolsa name pikir etyaninizem kyn gorman yazsanyz gowy bolar diyip umyt etyan.

Talyp gozeli 2010

Ine shu sahypada "Talyp gozeli 2010" basleshigi we yenijileri barada habar okadym

http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=8&id=100309c

Beyleki temalarda 1-2 turkmen gyzyn goz suratlary barada olushik bolanson, barde-de owadan gyzlary tapyp bolar oytdum welin, gynansagam dine 1 yenijinin surady bar ekeni.
Basleshik barada bilyan bar bolsa, ya surat bashga-da bar bolsa, goysanyzlan shu yere.

Syndicate content