Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Biz hazir ahyrzamanadamy ya kiyamatda :)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Onurak 1-2 agza bn bir meselede dushuniship bilmedik!
Men hazir ahyrzamanada yashap yorus diyyan, olar bolsa kiyamat diyip bilyas diyyaler :)

Shu kiyamat we ahyrzamana sozleri barada oz pikirlerinizi yazaysanyz, goy, shol agzalar hem namanin nameligine goz yetirsinler!

sag bolun!

Oykelemek, has takygy, gaty gormek

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Shu sahypada, gor, eyyam 1000-e yakyn agza bar.
Bularyn arasynda aram-aram pikir taydan dushunishmeyanler bolyar. Shol sebapli, hem bir-birlerini hem-de umumy agzalary gynandyryp bilyarler. Men atma-at yazyp oturjak dal, sheyle aktiw gyz-oglan agzalar bir-birlerinin gowunlerine degdiler. Ka sozlerine oykelediler, bu yagdayi hem, umumy yerde yazyp bildirdiler, belki, PM bn hem has onat bildirdiler, a kabirleri bolsa, ne umumy, ne-de PM bn bildirendirler, iclerine gomendirler.

Türkmen atynyn patenti

name uchindir turkmen ahal teke atlary dunyade arap atlary diyilip tanalyar.sovyetler satilan atlarymyzy birinji araplar alan bolmagy ahtimalyny dushunyan.Bilyansiniz.Turkmen halysy ve alabayininam yagdaylary Turkmen atynynka menzesh.Bu barada pikiri bolan agzalar.paylashalin

Özüm barada=)

Reschik ýazýar:

Ay menem shumahal gulup tasdan yarylyadym 10-juk M-ýewiçe...edil shumahal saytda aktif ishleyan ilerde BATYR bolma hyyaly bolan JONNUN baradamyka diyyan:)

15 telpek halal bolsun.

Özüm barada bilmeýänimi öwrendim.

Bu ýerde:

1.Hiç hili özümi reklama etmek,tanatmak maksadym ýokdy,tersine köperiň biziň aktiwligimize şeýle niýet bilen edilýän ýaly düşünýändigine, munuň bolsa ajy hakykatdygyna Siziň ünsiňizi çekmekdi.

Her işde bir hayyr bardyr

Her işde bir hayyr bardyr

Birwagtlar Afrikadaky bir yurtda hökümdarlyk edyan bır patyşa bardy. Hökümdar, çagalykdan bıle önüp-ösen dostuny hiç yanyndan ayyrmazdy. Nira gitse, ony-da öz yany bilen akiderdi. Patyşanyn bu dostunyn bolsa, üytgeşik bir hasiyeti bardy. Isle öz başyna gelsin, isle başgasynyn; isle onat bolsun, isle onsuz – her hadysa garşysynda hemişe şol bir sözüni gaytalardy:

- Munda-da bir hayyr bardyr!

Kim näme etse özune eder!

Salam hormatly agzalar!

Size bolan bir wakany aydyp bermekci, men hem birinden eshidipdim. Waka TC-de bolup gecyar!

Guycli bir doktor bardy. ol oran tanymal we sarpaly biridi. Ogluna "prawa"(license) almalydy we bu babatda oz welayatlaryndaky iñ jogapkar adam hem oz tanyshydy. Shona yuz tutdy, yekeje telefon yeterlik bolupdy.

Ikinji jahan urshy

Men onem aydypdym, taryh kop wagtlarda populistiki we siyasy zat diyip. Yone sonky dowur arhiwlerden alynan informasiyalary ulanylyp yazylan kitaplara azajyk ynamym yokarlandy. Arhiwem yone doly achman, ya bolekleyin achyp ya-da yok edip bolyar. Yone onunde-sonunda bir zatlara ynanmaly, dogry dalmi?

BERAAT KANDILININ GELIP CYKYSHY

BERAAT KANDILI

Hijri ýylynyň Şaban aýynyň 15-nji gijesi Beraat kandilidir. Bu gije birnäçe möhüm wakalaryň bolup geçen , aýratynam, Pygamberimize (SAW) "doly şepagat" aýratynlygyny berlen mübärek gijedir.

BERAAT KANDILINIZ GUTLY BOLSUN!

Bugün Beraat kandili!

Allahyň razylygy, bereketi we rehmeti hem-de Hz.Muhammediň (SAW) şepagaty we goňşulygy siziň bilen bolsun! Ýüzüňiz aýdyň, makamyňyz Firdöws jenneti, dilegleriňiz, haýyrlaryňyz we ybadatlaryňyz kabul bolsun!

Beraat kandiliňiz mübärek bolsun!

— tmolympiad.org

Owgi - bu bir zada layiklygyn ysharatymy ya ruhy taydan boyun onrulmagy?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilshiniz yaly, adamzat taryhyndan bari kabir ynsanlar kabir hasiyetleri, wezipeleri, baylyklary, ayratynlyklary we sh.m. sebaplerden oturi owulipdirler, hazirem sheyle, mundan son hem sheyle bolar!

Syndicate content