Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sankt Peterburgdan gelen taryhymyz.

Salam agzalar!
Taryh institudymyza gadymy Turkmen taryhymyzyn suratlary gelipdir.Habarlarda eshittik ve tmolympiaddakilerem gorsun diyip goydum.Sany 10 yakin kabirleri shu vagt ayakta,kabirleri de yok bolup giden eken.Beylekilerem isleyan mana habar bersin.

Prezidentler barada...

"0" bilenn gutaryan yillarda saylanan US prezidentleri bilen ine name bolyar:
1840:William Garry Harrison-kabinetinde oldi
1860:Avraam Linkoln-oldurildi
1880:Jeyms Garfild-oldurildi
1900:William MakKinli-oldurildi
1920:Uorren Harding-kabinetinde oldi
1940:Frenklin Ruzvelt-kabinetinde oldi
1960:Jon Kennedi-oldurildi
1980:Ronald Reygan-olduriljek bolanda diri galdy
2000:Jorj Bush-arman gabat gelmedi:(...entak umyt bar:)

Yene-de shu sizi gyzyklandyryp biler.

Avraam Linkoln 1846-njy yilda Kongresse saylandy.
Jon Kennedi 1946-njy yilda Kongresse saylandy.

Remezan aýy we oraza barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 1-nji Sentýabrda Remezan aýynyň ilkinji güni başlaýanlygy mynasybetli, dykgatyňyza bu aý we oraza hakynda gerekli maglumatlary ýetirmegi ýa-da ýatlatmagy yslam.info jogapkärleri hökmünde makul gördük.

Yslamda Oraza

Baýyň ömri hiç bir haýra ýetmedi.

Baýyň ömri hiç bir haýra ýetmedi.

Şäherde bir baý adam bardy. Bir üýşmeleňde giden märekäniň içinde:”Meniň şäherde 50 sany öýüm, çölde 500 iri şahly malym, bankda 5 milýon dollarym, öýde 5 sany maşynym,..., başga-da birnäçe baýlykdyr mümkinçilik bar!” diýip magtanýardy. Märekäniň içinden bir ynsan örboýuna galyp:
- Eý, pylany! Bize öz şahsy baýlygyňdan söz etme! Şu wagta deňiç halka eden kömegiňden, beren zekatlaryňdan(sadaka) we haýyrlaryňdan söz et! – diýdi. Şonda şol baý adam az salym dymyp durdy-da

Biribaryň goldawyna sebäp bolan haýyr – ene-atalara hormat we olara hyzmat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňyja “Eden haýyrlarymyzy ýazalyň – görelde bolalyň!” atly blog açypdym. Şol mynasybetli, siziň bn bu babatda sahypamyzdaky dini bir hekaýany siziň bilen paylaşmakçy:

Biribaryň goldawyna sebäp bolan haýyr – ene-atalara hormat we olara hyzmat

Tehnologiya vs Nostalgiya

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda, tehnologiyan çalt ütgap gelişmegi bilen, durmuşymyzdan "yiten" gowy zatlar hakda yazmakçy.

Elbetde men tehnologiya garşy dal; yöne tehnologiya, adamzadyn duygularyny arka planda tutyarmyka diyyan. Adamlary robotlaşdyryar, yada goyunlaşdyryar...

Mysal üçin ön, söygüliler birbirine golyazma hatlar yazp, üstüne duhijik sepip, içine gülün yapragyny goyup, poçta bilen owadanja konvertda iberyardiler.

Oraza tutanlar barada bir hadys

“Oraza perdedir. Biriňiz bir gün oraza tutanda, erbet söz diýmesin, gygyryp azgyrylmasyn! Biri özüne betgelşik söz aýtjak bolsa ýa-da uruşmakçy bolsa:”Men orazaly!” diýsin (we oňa ähmiýet bermesin)!”

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

— Hadys

HALKYN İÇİNDE PREZİDENT

Turkmenbaşy halkyn içine şu şekilde çykayrmyş.
Çynmy yalanmy ony bilemok

Ynha shu yerde

Telpek goyTelpek goy

Erkekmi ýa-da zenan maşgala üstün, ýa-da olar hemme taraplayin bir-birlerine deňmi?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde zenan we erkek deňligi diýip bir zat ýok. Yslam we däp-dessurymyzyň hukuklaryna görä şeýle deňlik, elbetde, bar, ýagny, hukuk taýdan kuwwat adalatda, adalat kuwwatda däl! Şeýle-de bolmaly! Ony etmeýänler bolsa, degişli jogapkär ynsanlar bolup biler, günäsi hem olaryň boýnuna, elbetde!

salammm!!!!

Salammmm!
Gowja yer eken!!! Yone wagt oldurmage. Gidip yatyn ya sapak okan, sheylemi indi studentler?!!??!
Wagtyny oldurmegem hezilll :)

Syndicate content