Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Käbir ulanýan sözlerimiziň gözbaşy

Türmeler bizde ruslardan öň ýokdy, azyndan, men şeýle bilýän. Türmeler bilen "fene", ýagny türme we zona jargony gelipdir. Türmelerde düzgüni "worlar" saklapdyrlar, olar 30-njy ýyllarda çykan ekenler.
"Worlara" "zakonnik", "pahan" ýaly atlaram ulanylýa, olar türme awtoriteti, halk arasynda "wor w zakone" diýlip bilinýä. Türkmenistandaky iň soňky wor Aýmyrat Nuryýew bolan, Änewde ýaşan. 1992-nji ýylda atuw bilen ölüm jezasy berlen we TWde atylmagyndan öň ýanyndan we soň ýanyndan görkezilen. Bu barada Mergen sorady, ýöne men jogap berip oturmadym.

Iň täze taryhyň şahsyýetleri

Şu ýerde iň soňky 1 asyryň içinde(töwerekleýin) ýaşap geçen dünýä belli şahsyýetlerden bilýänlerimizi ýatlalyň we näme üçin beýik adam bolandygyny, näme üçin ýatlanýandygyny aýdalyň!
Ine biri
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut#World_War_II_and_the_firebombing_of_Dresden
Amerikan ýazyjy Kurt Vonnegut, şu ýyl ýogalypdyr.
Ilkinji gezek Fransiýa tarap uçup barýarkam(tranzit üçin) ýolda jurnalda pikirlerini okadym we haýran galdym. Soň internede seretsem, gaty meşhur adam ekeni. Google'da gözläp görüň, isleseňiz!

Ahmet Kotil we men ýa-da meniň iň zalym mugallymym bilen täzeden duşuşyk [türkçe]

Ine şu ýerde Baýramaly türkmen-türk mekdebinde işlän mugallymym bilen täzelikdäki gürrüňlerimi ýazmakçy.
Ady Ahmet Kotil. Baýramalyda okanlar üçin ady ýetikdir. Bilmeýänler üçin, bolsa, meniň başdan geçirmelerimi okamagy maslahat berýän. Gözlegde "Ahmet Kotil" diýip gözläň, meniň ýatlamalary taparsyňyz.
Gaty gyzykly boldy!
Belki käbirleri köp zady netije çykararlar, ýöne gürrüňimiz türkçe boldy, sebäbi ol türk.

BUŞLUK

Hormatly agzalar!

Men sahypamyza bırlay syn etdim we sahypamyzyn şu gowy yerlerını haladym:
- sahypada her tarapdan erkınlık bar, ka yerlerde ote gecılmeler bar - ensalla olaram aradan ayrylar.
- yazylan pıkırler, garayyslar durlı-durlı, kan zat owrense bolyar.
- howeslendırmek ucın telpek sıstemasy bar, berekella

Merw

Merw (Farsi dilinde: مرو) – (Marguş, Merw) häzirki Mary şäheriniñ ady, Fars dilinde häzir hem şeýle ulanylýar. Türküstanyñ (Merkezi Aziýanyñ) iñ gadymy şäheri bolup häzirki Baýramaly şäheriniñ ýanynda ýerleşendir. “Mary”, “Merw” atlary tutuş daş töweregi gurşap alyp duran ýerler hem göteripdir. Merw şäheri biziñ eramyzdan öñki VII asyrda öñki Erk-gala şäherçesiniñ ýerinde döräpdir we gysga wagtyñ içinde tutuş wahanyñ (oazisiñ) paýtagty bolýar hem-de Ahmedinleriñ döwletiniñ bir bölegi bolýar. B.e.

Gadymy Ürgenç

Köneürgenç: Gadymy Horezm döwleti hakynda käbir maglumatlar Eýrandaky dag gaýalaryndaky ýazgylarda, Zaratuştra dininiň esasy kitaby bolan Awestada, pählewi edebiýatynda, grek--latyn, weHytaý ýazuw çeşmelerinde duş gelýär. Emma diňe bu maglumatlar Horezmiň şöhratly ozalky keşbini dikeltmek üçin asla ýeterlik däldir.

Kim bilyar?

Salam oglan gyzlar!
Soltan Sanjaryn nesili we onyn garyndaslarynyn nesili nirde yasayar? Bilyan bar my?

TARYH

Salam Talyplar!
Belki ichinizde taryhy govy bilyan bardyr. Menin size sheyle soragym boljak:
Oguzlarmy Turklerden gelip yogsa Turklermi Oguzlardan gelip chykdy? Yagny taryhda haysysy birinji orta chykdy???

Gozel Yurt

Bejnurdyň Jawadiýe mikroraýonynda ýaşaýan türkmen doganlarymyza namaz okamaga bir metjit gerekdi. Olar bir bölek ýer satyn alyp, onyň dokumentlerini düzetmek üçin bir topary bellediler. Bu topar (2003) 1382-nji ýyldan başlap öz bar güýji bilen bu işe girişýär, netijede metjidiň gurulmak rugsat haty taýyn bolup oňa diňe gaýraky Horasanyň metjit gurmak jogapkäriniň goly ýetmezlik edýär.Bu topar köp talaşdan soň tamsyny üzüp Tährana ýuz tutýar we Tährandan hem hiç bir netije bolmaýar.

Gadymy Merv

Aşgabatda Beýik Britaniýanyň ilçihanasy on ýyl mundan ozal açylypdy. Şol wagt, ilkinji gelen adamlaryň biride Halkara Merw Taslamasyndan Doktor Georgiana Herman-dyr. Şondan bäri hem, Beýik Britaniýanyň ilçihanasy Merwde arheologiýa işlerini geçirmek üçin, Türkmenistana gelýän britan topary bilen aragatnaşyk saklaýar. Merw dünýä mirasy bolup, b.e.ö. VI asyrdan XVI asyra çenli takmynan 2500 ýyl örňän we giňän şäher bolupdyr. Merw Günorta-günbatar Merkezi Aziýada uly şäher hem-de ähmiýetli Yslam merkezi bolupdyr.

Syndicate content