Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýatlama güni!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Türkmenistanda "Ýatlama güni" bellenilýän bolmaly.

1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabrynda ir säher bn 9 töweregi bal ululgynaky ýer titremde janlaryny ýitiren müňlerçe pidalarymyz ýatlanylýan bolmaly.

Gör, näçe ýaşlar, ýaşulylar, zenanlar we ş.m. wepat bolandyr. Ölümiň geliş wagty, hili belli bolanok. BU babatda, pikirkmçe, pikirlendirýän şu ýatlama gününden hem oňat peýdalanmaly, tw-lerde oňat programmalar alyp barmaly we ş.m.

Yslam dini boýunça soraglar we jogaplar-2

Allahyň salamy we merhemeti hemişe Allaha ynananlara we ynanjaklara bolsun!

Bismillah - bu her haýryň başydyr. Men hem şonuň bn, ýagny, Allahyň ady bn başlaýaryn!
Hem şonuň şanyna, soraljak soraglara doly, dogry, delilli we kanagatlandyryjy jogaplaryň biz tarapyndan berilmeginde bizi başarnykly etmegini Biribardan dileýärin!

Ilkinjiler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kellä bir pikir geldi kä zatlar barada oýlanyp.

Aslynda, blogyň esasy mowzugy şu ýerdäki agzalar üçin diýseňem boljak. Ýöne, elbetde, mundan öň hem birnäçe ynsanlar üçin degişli bolandyr, emma göwrüm we mukdar taýdan şu asyra has degişli ýaly bolup dur.

Bloga göni biz barada başlaman, ilki degişli wakalar we göreldeli şahsyýetler barada mysallar getirip başlajak.

Bu babatda sizem öz pikirdir mysallaryňyzy ýazyp bilersiňiz!

Ana, onda men-ä başladym aşakda:)

Mübärek Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!

Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ediljek ybadatlaryň gazandyrýan sogaplarynyň beýleki wagtlardakylara görä esse-esse köp bolmagy;
3. Ylahy rehmetiň bütin älemi gurşap almagy;
4. Allahyň bagyşlama mukdarynyň köpelmegi;

Bugün Miraç gijesi - gutly mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin!

Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

PS: Aşakda Miraç gijesi barada maglumat goýmakçy.

Oz yurdumizi oz halkimizdan tanamak

Mumkincilik bolan yagdayinda shu website'a girip nameler bolup gecyar okayan ve kamahallar diysen gowy zatlar hakinda gurrun edilyar. Meselem ozum baradami yada oz yurdum baradami diylen tema diysen gowy temalardan biridi.Men yenede bir tema hakinda debate edesim gelyar yone ony indiki gezege goymakci. Olda Turkiyede okan okuwcilar bn Russiyada okan okuwcilarin tapawudy barada pikir alip berisesim gelyar butun agzalardan mumkin boldugica. Geleli esasi temama. Biz oz yurdumuz hakinda nameler bilyas.

Regaib kandiliňiz mübärek bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu gije juma gününe baglaýan gije bolanlygy mynasybetli, Regaib Kandilidir. Bu kandil, dinimizde "Mübärek üç aýlar" hökmünde bilinen Rejep aýy bilen başlap, Şaban aýy bilen dowam eden, rehmeti, feýzi we bereketi bol bolan Remazan aýy bilen gutarýan hözir we ruhy möwsimine girýänligimiziň hem habarçysydyr.

Regaib kandili barada has giňişleýin türkmençe maglumaty hiç kim goýmasa, bugün-erte, enşallah, özüm goýmakçy!

Häzir bolsa, bir-birimizi bu babatda gutlap bileris! Ilkinji gutlag we dileg menden:

Dokuzy düzüw näme diýmek?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak" sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. Sizem bu babatda bilýänleriňizi meň/biziň bn paýlaşaýsaňyz!

Men aşakda ýazmakçy!

Sag boluň!

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

Uslybyň ähmiýeti barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene diplomadyň açan bloglaryndaky bolan gyzgalaňly jedelleri ýada salyp, soňam Monte-Kristo-nyň açan blogyny, aýratynam, poahf atly agzamyzyň ýazan altyndan gymmatly ýazgysyny okap, şu blogy açaýyn diýen pikir aklyma geldi we açdym :)

Ilki bn dini mowzuklarda iki üýtgeşik diniň agzalary arasyndaky ýazgylaryň hörpiniň nähili bolmalydygy barada poahf-yň ýazgysyny bärigem goýmak isleýärin:

Syndicate content