Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýaz Galamym

Her degişin sesini hasrat dokaýan nagyşçyñ eşidýän, ýürekleri dokaýan bir galamym bolsa... Hem bu galam, ýüregimiñ umytsyz ýakaryşlaryny, dertlerimi, gaýgy-gussalarymy beýan etse.. ony Beýik Dawwanyñ emrine bersem we şeýle seslensem: Ýaz Galamym; güller bilen dikenleriñ asyrlary gurşap alan söweşini ýaz. Tewhid bilen şirk arasyndaky turan sowuk tupanlary, Many ärleriniñ, diñe jismi görýän ýeke gözlüler bilen urşuny ýaz. Barlyk bilen ýoklugyñ söweşini serp setirlere . . .

Olaryň şan-şöhratlary bakydyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bize il-halkyň öňünde iş bitiren adamlara belent hormat goýmagyň nusgasyny görkezýär.

Hormatly Agazlar!!! Şu gün 'Hatyra Günü!!!'

Hormatly agzalar, şu gün 'Yatlama Günü!'
hiçkimin yadyna düşenok öydyan..
Gökdepe söweşinde mertlerçe jan beren TÜRKMEN ar-yigit, ayal-gyz ve çagajyklaryn ruhuna!!!
Yatan yerleri yagty Bolsun Hudayjan!!!

PS: Ölüsini sylamadyk, dirisini sylamaz...

Gokdepe, Skobelew we masonlar

Käbir maglumatlara görä 19-njy asyryň ikinji ýarymyna çenli orslaryň patyşa maşgalasy gowy edip zaýalanypdyr, hapa işler bilen meşgul bolypdyrlar *Akunin*. Köpsi Fransiýa bilen ýakyn aragatnaşyk gurup masonlyga goşulypdyr.

Milletiň içinde hem nigilizm (ymansyzlyk) *Dostoýewski*, soň bolshewizme geçip giden keseli ýaýrapdyr. Bularyň barsy, Fransuz rewolýusiýasyndan soň Fransiýany bir pikir merkezi diýyip kabul etmeklerinden *Gertsen* başlapdyr elbetde.

Watany soymek kynmy?

Men dushunip bilemok!? Name ucin kabir turkmen, ozem, ozune kop bilyandir oydup yoren turkmen oz milletine gowni yetenok? Gen gorman, men seyle yagdaya kop dusyan. Hol gun unwersitede Ruhnamany alyp gitdim. Rusca duzme yazmaly bolanda. Ruhnamadan mysal bermek isledim. Ruhnamandan mysal getirenim ucin mugallym meni owdi, yone bile okap yoren turkmen oglanlarymyn kabiri "Name sen samsykmy? Ruhnama barde nama gerek?" diyip gulusyarler. Eyse menki yalnyshmy.Oz watanyny, oz kitabyny ozun tanatmasan hickim tanamayar. Yada ozune turkmen diyip guwanmany basharanok. Name ucin?

Şahyrlarymyzyň, aýdym sözi edip ulanylan goşgylary.

Şeýle gowy şahyrlarymyz we olaryň köp sanly gowy goşgylary bar emma täze çykýan aýdymlaryň sözlerinde hiç hili many ýok, munuň sebäbi goşga saz dälde, taýýar(ogrlyk) saza söz düzýändikleri bolaýmasa!
Kompozitorlarymyz saz ogrlamak dälde, goşgylara saz düzmäge synanşsalar gowja netijeler çykarmyka diýýän. Gowy netijeler çykýaram, men häzir aşakda bilýänjelerimi, sözleri bilen ýazjak! siz bilýänleriňizi ýazyp duruň!

Türkmenistanyň döwlet gimni barada

Aslynda muny ses berişlik edesim gelýärdi welin, Atamyrat aganyň açan täze ses berişligine wagt kän geçmänsoň päsgel beresim gelenok.
Emma meň pikirimçe wagt geler we biziň gimnimiz üýtgär. Sebäp köp. Birinjisi ol döwre görä gimndi, bir adam guranmyş, olam öldi. Ikinjidenem, dogrusyndan gelsek, sözleri bir üýtgeşik çuňňur manylam däl. Başga ýurt dillerine terjime et diýseler, utanaryn menä dogrymy aýtsam.

Ses berişlikde şeýle wariantlary goýmakçydym:
1. Magtymguly "Türkmeniň"
2. Seýdi "Dönmenem begler"
3. Zelili "Watanym Seni"

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda blogyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň çar tarapynda musulmanlaryň arasynda, şol bir sanda Türkmenistanda hem. Elbetde, täsirini beýleki ynançdakylar hem alar, ýagny, programmalara çagyrylyp, soýulan gurbanlaryň etlerinden paýlaryny alyp we ş.m.

Ahal-teke atlarymyzyň maşgala daragt kitaby

- - - - - - - - - -

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän blog açmadym welin, dogan sahypamyzda bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar:

Yslamyň ilkinji mugallymy - Musab bin Ümeýr

Musab bin Ümeýr hem ejesi hem-de kakasy tarapyndan Mekkäniň iň baý we abraýly masgalasyndandy. Baý bolandyklary sebäpli-de ol örän rahat bir durmusda ýaşaýardy. Orta boýly, owadan ýüzli, mylaýym edähetli we örän akylly bir adamdy.

Syndicate content