Taryh

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sahaba mazarlyklary...

Bilşiniz yali bizin yurdumyzda hem 2 sany sahabanyn mazary bar.
Hudaya şükür bizin töwereklerimize çenli şol adamlar gelipdirler. Gelmedik bolsalar biz musulmançylygy nireden öwrenerdik? (Şol san-da Türkler hem.)

Garaz gepi uzadyp oturman Pygamberimizin Bayramalyda gubury bolan Büreyde bin Huseyb hakynda aydan sözlerini yazayin.( Belki köpüniz bilyansiniz.)
Pygamberimiz:
"Ashabımdan bir zat , bir memlekette vefat edecektir.
O , Kıyamet Gününde , o memleketin nuru ve önderi olacaktır." buyuryar.
( İbn-i Esir, A.g.e. , c.1 , s. 176 - Salih Suruç " Kainatın efendisi- Peygamberimizin hayatı")

Hatyra güni...

Bilşiniz yali Türkmenbaşi ayinin 12-sine Hatyra güni.

Şonun üçin hem kim bilyan bolsa , bir Fatiha ( Alham ) süresini okap töwir galdyraysa kem-a bolmazdy. Ayat-töwirleriniz kabul bolsun.

Serhet meselesi...

http://www.turkmensahra.org/turkmen/index.php

Shu linkde eyran bilen aramyzdaky serhedin hachan chekilendigi barada we kabir beyleki taryhy maglumatlar yazilipdir. İsleyan girip , okap biler. Taryhchylar we taryhy halayanlar uchin gyzykly maglumatlar bar.

Gadymy Ürgenç

Köneürgenç: Gadymy Horezm döwleti hakynda käbir maglumatlar Eýrandaky dag gaýalaryndaky ýazgylarda, Zaratuştra dininiň esasy kitaby bolan Awestada, pählewi edebiýatynda, grek--latyn, weHytaý ýazuw çeşmelerinde duş gelýär. Emma diňe bu maglumatlar Horezmiň şöhratly ozalky keşbini dikeltmek üçin asla ýeterlik däldir. Orta Aziýa, Ýakyn we Orta Gündogaryň Gadymky halklarynyň döreden döwletleriniň ykbalynda uly rol oýnan Horezmiň wakalara baý taryhynyň ençeme sahypalary nämälim bolany üçin, baryp 1937-nji ýylda SSSR Ylymlar akadeiýasynyň «Horezm arheologik ekspedissiýasy» döredilipdi.

Her bir türkmening bilmeli zady

Gökdepe Söweşinde türkmenler uruşmaly dal ekeni,goni boyun bolmaly eken diyyanler kan. Yone ol wagtky türkmenlering düşünjesi şu wagtky bilen deng dal. Ol wagtlar türkmening özüne gaty göwni yetyar eken. Parslang,tatarlang sanyny seretmen uruşyar eken. Orslar gelende hem şeyle bolypdyr.Ak patyşang "Yenilmezek" goşuny,türkmenlering tehnologiki taydan yza galandygyna garamazdan türkmen topraklarynda almytyny alyar. Güyçler deng dal eken. Yany Gökdepe Söweşini gürrüng beryan makala okadym. http://www.turkmenlik.org/186.htm Hemme türkmen hem okamaly diyip ynanyan. Şol uruşy görüp, şol wagtky türkmenlering nahili ejiz yagdayda bolandygyna için yanyar.Türkmenlering 10-13 asyrlarda ing guychli tehnologya eye bolan Seljuklylaryng nesilidigine ynanasyn gelenok.Biz ösjek bolmaly, Gökdepedakilering yagdayina düşmejek bolsak.Gaytam biz marylylar Gökdepe urşynda gaçypdyrlarmy gaçmandyrlarmy diyip şonyng dushmanchylygyny etyas. Kim bilya belki Buşyn "Hudayi" onga bir gun türkmening elinden topragyny almaly diyer.

Mekdep yillary & Sowuk

Yene Bashkentdaki gunlerim yadyma dushup bashlady, aslynda dowam etyar :D Oyum gaty sowuk. Dem alanda deming bugaryar, ay mena chydayan,yone turk gorguljukler ölayjek bolyar. Ing kyn tarapa meng uchin suwa dushmek,her 2-3 gunden dushmeseng ozunu birhili duyip bashlayan.Onsong koplench yakynrakdaky dos oglanlanka gityan, shapka da yok, sachymyng ölligine gaytyan. Bolmasa da öyde natjek. Ay gaty geng göryaler, bardakiler,sowuk suwda suwa dushyan weli.
Olimpiada wagtlary ne gunler göryadik. Goshgyda bara

Quote:

Gyshyna otaglary sowuk bolar
Otagyng apishgesem dowuk bolar
"Sowgy bahana eden donuk bolar"

"Kod Dawinca" filimina garayshynyz

Mena gordum welin duhsundumem welin bashga bir dine yagny Hristian dinine ya Ysa pygambere dil yetiresim gelenok. Yone dogrudanam sho zatlar gurnalanymka ya-da inlis razwetkasynyn "wahab"lary doredishine menzejek bolyan bir hekayat bolyarmy? sizin pikiriniz.
Mena 14 yashymda. Ululardan maslahat sorayan.

Wah Altymyrat

Ey türkmen aga name diysen şoy diy yöne gaty talantly millet şü. Dünya belli adamlar çykyar şu taydan. Mysal üçin Altymyrat. Yadynyza düşyami birnaçe gezeek dünya çempiony bolan diyyar ştanga galdyrmakda. Ay yöne üns berilmanson pahyr öldi gitdida yaş wagtda. Nuryşkadama agzayar ol hakda onda munda. Şu wagt hem az dal goldasan olimpiyadalaryn medallaryny çöplap getirjek aadamlar. Yöne alaç yok-da. Haçan bizde sporta, ylymly bilimli yaş oglanlara, talantly mugallymlara, işi diyip janyny berjek işgarlere gadyr sarpa goyarlarka?

Syndicate content