Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

::owadan nomerler::

Salam hormatly agzalar! Size düyn agşam yazyp goyan blogymy hödürlemekçi.. TM' e gelenimde tel no almaly boldum.. emma nomer saylamak baradaky talandymyn yokdugyny bolsa boynuma almaly boldum.. sizin pikirinizçe haysy nomerler (maşyn ya telefon) owadan ya da yatda galdyrmak ansat .. bolya.. şony aydayayyn diyip geldim saglygynyz..:D

bir oglab 66 - 906090 gözlap yördi ..:d tapyp bolmazmyka diyip..
köp kişi simetri bolmagyny isleyar emma kabirinin bolsa hususy sanlary bolya..:D

66 996699 ya da 66 66 66 66 ya da 65566556 yaly..:D

Garalama1-Melek (dowamy)

Günüň jadylaýjy şöhleleri. Säher. Asman göm-gök. Adamlar entek ýatir. Köne dostum- ýanýodaniň boýy bilen ýöräp barýan. Nähili owadan dünýä. Parahat. Şu wagt dogup barýan altyn güni saňa meňzedýän. Teniňi gyzyla garyşan täze gök reňkine.. Şöhleleri ganatlaryňa.. Melegim, bu günem geçer gider, edil düýnki ýaly.

Garalama1

Bu bir garalamadir, tehniki yalnishlar bolup biler. Yone siz bilen paylashayayin diydim.

:: öwrenişmek ::

Waleyk salam hormatly agzalar! Göni tema geçjek men a aylap oturman.. Bizin mollumlarymyzy öye zada myhmançylyga çagyranymyzda nahili lezzetli nahar bişirsegem iyip bilmeyanleri hemmamize malim bolsa gerek.. Kabir türkde (ya da daşary yurtda:) okan bolan bolan bolup gelen oglanlaram iymediksiran bolyamy ya da çyndanam öwrenşip bilenokmy?

Yslamda (dinde) aglamak we gulmek meselesi (terkidunyalik barada)

Men kopden bari yazmadym, indi bir pikir gelende yazayin diydim.
Yslamda kop sozler bar ki, olaryn kabiri aglamagy gulmekden has kop nesihat edyaler. Hatda gulmegi dine yilgirmak bilen chaklendirmek hem maslahat berilyar. Aglamak, pikir etmek we dushunmek. Munyn adama pozitiw tasirinin barlygyny inkar etmekchi dal, jedel etmega hijem kella gelenok.

Dokuzy düzüw näme diýmek?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak" sözüne.

Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?!
9-yň içine nämeler girýärkä?!

Öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. Sizem bu babatda bilýänleriňizi meň/biziň bn paýlaşaýsaňyz!

Men aşakda ýazmakçy!

Sag boluň!

Yaşayan In Beyik Intellektuallar

Geçenlerde dünyan in uly intellektual adamlary saylandy.

1-jisinden başlap 10-jysyna çenli barysy Musulman asylly adamlar. Köpüsem Yslam filosofy hasap edilyar.

Bu saylawdan çykan netijeleri görüp mena begenyan, Hudaya şükür Musulmanlar intellekt taydan has galkynan diyip buysanyan.

Ine ilk 10 adam:

1- Fethullah Gülen >>> Din Alymy (Türkiya)
2- Muhammad Yunus >>> Ykdysadyyatçy (Bangladeş)
3- Yusuf Al Qaradawi >>> Din Alymy (Müsür/Katar)
4- Orhan Pamuk >>> Edebiyatçy (Türkiya)
5- Aitzas Ahsan >>> Hukukçy (Pakistan)
6- Amr Khaled >>> Din Alymy (Müsür)

::bugünlerde...::

Hawa bugünlerde.. Neme bugünlerde diymegimin sebabi bugünler gaty üytgeşik... ya bize şeyle gelyarmika..ya da dünya öndenem şunun yaly bulam bujardymyka.. Her nahilem bolsa sorajak kabir soraglarym bar.. önler obada daşarda yatardyk.. bolyan yerlerinizde yyldyzlara seredip yatyp bilyanizmi.. ya da yssylan wagtynyz derrew çümüp çykyp bilayjek yap ya da alaşa we ş.m.. barmy? ya da önki günlerimizden nameler üytgedi.. ?

Uslybyň ähmiýeti barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýene diplomadyň açan bloglaryndaky bolan gyzgalaňly jedelleri ýada salyp, soňam Monte-Kristo-nyň açan blogyny, aýratynam, poahf atly agzamyzyň ýazan altyndan gymmatly ýazgysyny okap, şu blogy açaýyn diýen pikir aklyma geldi we açdym :)

Ilki bn dini mowzuklarda iki üýtgeşik diniň agzalary arasyndaky ýazgylaryň hörpiniň nähili bolmalydygy barada poahf-yň ýazgysyny bärigem goýmak isleýärin:

Aşk ve Osuruk

Ine size soygi barada yazylan gaty uytgesik we gyzykly yazgy(dili Turkce gynanyan)
Men dine bir bolegini shu yerde yazjak hemmesini in ashakda beren linkimden okan.

Gri atly oglan halayan gyzyny onkusi yaly soyup bilenok. Ona bolan duygularynyn sonup baslandygyny duyyar. We munyn sebabini bilmek ucin psihology Dr. Mavi bilen dususmana gidyar. Original Turkce bolan shu yazgy shu setirler bilen baslanyar:

Syndicate content