Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Goşgulary söýýänleriň burçy 7

Salam agzalar we myhmanlar!

Sahypada köp goşgy goýuldy, içinde türkmen şahyrlarymyzyñ goşgularyndan we tmolympiad'yñ höwesjeñ ýaş şahyrlarynyñky hem bar. Yöne näçe goýulsa-da, tüweleme ýene-de köp. Goý, şeýle-de bolsun. Ine-de bu temanyñ 7-nji bölümine ýetdik.
Geliñ, bu temada halan goşgularymyzy ya-da içinde halan käbir bentlerini goýup, öz pikirlerimizem yazyp duralyñ!
Degişmeli, satiriki goşgulary bilýäniñiz bar bolsa ony hem goýup bileris!

Ine soz beren blogum. "Zakazlara yagny isleglere gora gosgular"

Hawa seyle blogy acjakdygyma onurak kabir kisilere soz beripdim. Ine-de sol beren sozum. Hemmanizi blogumda hos gorduk!
Ilki bilen size bir zat bildiresim gelyar. Su blokda her kimin hayysy boyunca isleg bildirlen temadan gosgy duzuljek yada sol temada yazylan gosgular goyuljakdyr. Her kimin hayysyna yetisilman biliner yone eger menden basgada isleg bildirlen kisa gosgy goyup biljek bar bolsa olara hayysym mana goldag berseler oran minnetdar bolardym. Hawa indi hayyslary alyberelin yone sol bir temadan 1 den kop isleg gelse onki goyulan gosgyny gorkezerin.

Sahyr we ylham.

Tazeden bari yagny, sonky dowurde Turkmenistanda yuzley sahyrlar dorap ugrady, yagny yazyan zadynda tagam tagsyr yok. Name ucin?

Men pikirime gora gosgyny ylham bilen yazjak bolmaly, men sahyrlan yalhamy barada aydyandyran, eger ylham gelmeyan bolsa , bir zat edip ylham salmalymyka diyyan. yagny yazylan gosguda duyguny , manyny duymak gerek. Duymak ucin bolsa yazyan zadyn barada kop zat bilmelimika diyyan. Gosgyn oran cylsyrymly we ceper bolmagy mohum dal, esasy zat mazmunynda cunnurlyk gerek. Mysal ucin Yunus Emre
"Ylym, ylym bilmekdir,
Ylym, ozuni bilmekdir
Sen ozuni bimesen,

duysh-hush-olum

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

Şahyrlarymyzyň, aýdym sözi edip ulanylan goşgylary.

Şeýle gowy şahyrlarymyz we olaryň köp sanly gowy goşgylary bar emma täze çykýan aýdymlaryň sözlerinde hiç hili many ýok, munuň sebäbi goşga saz dälde, taýýar(ogrlyk) saza söz düzýändikleri bolaýmasa!
Kompozitorlarymyz saz ogrlamak dälde, goşgylara saz düzmäge synanşsalar gowja netijeler çykarmyka diýýän. Gowy netijeler çykýaram, men häzir aşakda bilýänjelerimi, sözleri bilen ýazjak! siz bilýänleriňizi ýazyp duruň!

Aýna we finlandiýaly elf

Çagyrylmadyk myhman

Ýer ýarylmаdy...

Ýer ýarylmаdy...

Hаýa nämä gеrеkkä, bihаýalаrаm gül ýaly ýaşаşyp ýörä?
Bihаýalyk bilеn hаýa hаkyndа gürrüňе bаşlаdym. Bаşlаdymаm hаýa hаkyndа gürrüň etmеgiň özüniň bihаýalykdygyny duýdum. Özüm kim, hаýa hаkyndа gürrüň аçаrçа?! Аkyldаryň "Köwşüni pаlçygа bulаn аdаm bаtgаdаn gоrkmаz" diýеn sözüni gаlkаn edinip, dеgеnе gözüm mеndеn däl edibеrsеmеm bоrdy. Suwuň gаdyryny çöldе gаlаn tеşnе bilеr, bеlki, hаýa hаkyndа bihаýanyň sözlеrini оkаmаk hаs gyzyklydyr.

Hydyr Amangeldiniň "Dogulmadyklaryň portreti"

Iň soňky görnüşini goýýan. Okaň, lezzet alyň we dilegleriňizi Hydyr aga iberiň! Pikirleriňizem beýleki temada ýazyň!

Heýjan

Dogulmadyklaryň portreti

Pygamberimiz (s.a.w.):
“Dünýä bir pursatdan ybaratdyr” buýurdy.

Menin Arzuwym

Salam.Turkmenlerde 1 nakyl bar ,,Ganat syz gush bolmaz, arzuwsyz adam."Gelin bizem bir-birimiz bilen arzuwlarmyzy payalashalyn.1 bilen men bashlayan:
Menin 1 arzuwym herbir ynanchly adamynky yaly,Beyik Biribaryn razylygyny gazanmak.Sonra bolsa eje kakam hemishe mana seredip buysanmaklarny isleyan.Sonam turkmenistanda dunya derejesine chyp biljek kinolary dushurmek.
INDI GEZEK SIZDE...

Hydyr Amangeldiniň "Dogulmadyklaryň porteti" barada gürrüňdeşlik

Hydyr Aganyň özi bärde, belki beren soraglaryňyza jogap berer.
Aý sorag hökmanam däl, roman barada pikirleriňizi, duýgylaryňyzy şu ýerde paýlaşalyň. Beýleki tema gaty uzyn boldy, oňaýsyz bolar ol ýerde gürrüň etmek.

Syndicate content