Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Zaman 2008 Turkmen edebiyaty barada

Turkmenistanda hem edibiyat ayaga galyp bashlana menzeyar. Men Zamanda bir makala okadym ol barada...ine shonun gysga teksti ashakda. Kim name diyyar bu barada?

2008: Edebiýatymyzyň esasy wakalary

...2008-nji ýyla hem edil şu ýylky ýaly, uly umytlar, ýagşy arzuwlar bilen başlanymyz ýadymda. Şol umytlaryň, arzuwlaryň bir bölegi bolsa, edebiýatymyz bilen baglydy. Tüweleme, geçen 2008-nji ýyl öňki ýyllara garanyňda edebiýatymyz üçin «hasylly ýyl» boldy diýip äginmän aýdyp bolar.

biza bilmedik, siz name diyyaniz?

Türkmenler baglasa, bir yere bili,
Gurudar Gulzumy, deryäyy Nili,

(Magtymguly)

Adamlar name üçin "gurudar" diyip negatif mysal beripdir? Name üçin gurujy dalde yykyjy bir işlik ulanyar?

Magtymgulynyň goşgularyna sözlük we düşündiriş

Çeşme: Magtymguly. Saylanan eserler. Yaşlar üçin. – Magaryf, 1983
Magtymguly. Saylanan eserler. Aşgabat. 1993

A
Ab – suw
Aba – 1. erkekleriň geýýan ýeňsiz, yüňden dokalan giň oýluk kysymly üstki eşigi, 2. ata, kaka

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Görogly dessanynyn gelip çykyşy

Görogly bilmeyanimiza az-azdyr, köpimiz Görogly eposyny okandyrys, epos birnaçe şahadan ybarat, belki her şahasynda ya-da kabir bölümlerinde yerler üytgeyandir welin yöne wakalaryn bolup geçen yerlerinin köpüsi Türkiyanin territoriyasy bilen baglanyşya, türklerde Köroğlu diyip bilinya we Köroğlu dessanam bar, Göroglyn asyl ady türklerde Rüşen Ali(bizdakide çagalyk ady Röwşen), Baly beg=Bolu beg, çardagly çandibilem bolu dagldary bolup biler, yöne Görogly dessanynyn werisyalary kan bolan öytyan(kawkaz, öz

Soyguliler Gununi Gutlajaklar Uchin

Ozuma gutlap bilemok Soyguliler gununi soyyanim bolmany uchin welin wagtynda yasan zadym, umyt edyan koplerin ishini gorer!!!

HOŞAMAÝ SÖÝGİ SÖZLERİ

Ø Söýgi, gülü dikeni bilen ellemäge meňzär! Elleriň gana bulanar emma dikenleriň etmişini gülden soramarsyň

İň gowy deňiz gidilmedigidir, iň päk çaga heniz ulalmady, iň şadyýan günlerim seň bilendir we saňa diýmek islän iň mylaýym sözüm heniz aýdylan däldir: SENİ SÖÝÝÄN...

Düşegiňi gül ýapraklary bilen, düýşleriňi gülälekler bilen bezedim

In beyik ussat(goşgy)

Şu dünyade senden yakyn adam yok,
Şu dünyade senden eziz zadam yok.
Watan diysen sen düşyarsin yadyma,
Eje diysem watan yetyar dadyma.

Gurban bolsam ene diyen adyna,
Ol at bat goşyandyr badyma.
Uzakda-Mermer denzin alkymynda,
Oglyna oya batdy ay yalkymynda..

..Men bir danedim üzüm salkymynda
Ukydan doymazdym dang salkynynda.
Gonşylar başlandyr keçe kakyşyp,
A sen otyransyn mana garaşyp.

Daş-töwerek galsa-da gapyşyp,
Sen berk durdyn, çagalanna yapyşyp.
Hem eje hem kaka bolmak ansat dal,
Yürek çydamayar, gaty ging zat dal.

ynha, bu sahypa gaty göwne jaý oturdy.

Biziň çagalyk ýyllarymyzda türkmen poeziýasyna gaty uly üns berilýärdi.Belki-de şu wagtam şeýledir emma,70-80-90 ýyllar aralygynda türkmen döredijiligi gaty kämil derejede ösen ve yazyjy-şahyrlaryn ylhamynyň joşan ýyllarymyka diýýän menä özümçe.Men türkmen döredijiligini gaty söýýän we çagalykdan çeper edebiýat bilen ýakyndan gyzyklanýanym üçin,göwnümden turan bir goşgyny okasam derrew yat tutmaga çalyşardym.O wagtlar poeziýa älemine bagyşlanan 'Garagum' žurnaly çap edilýärdi ve o žurnalyň her sanyny sypdyrman okardym.

Ýaz Galamym

Her degişin sesini hasrat dokaýan nagyşçyñ eşidýän, ýürekleri dokaýan bir galamym bolsa... Hem bu galam, ýüregimiñ umytsyz ýakaryşlaryny, dertlerimi, gaýgy-gussalarymy beýan etse.. ony Beýik Dawwanyñ emrine bersem we şeýle seslensem: Ýaz Galamym; güller bilen dikenleriñ asyrlary gurşap alan söweşini ýaz. Tewhid bilen şirk arasyndaky turan sowuk tupanlary, Many ärleriniñ, diñe jismi görýän ýeke gözlüler bilen urşuny ýaz. Barlyk bilen ýoklugyñ söweşini serp setirlere . . .

Gadagan edilen Tolstoý

Tolstoý hakykaty gözläp geçen adam bolupdyr. Şonuň üçin hem onyň käbir gymmatly ýazgylary hem tsar Nikolaý II döwründe hem Sowýetlerde gadagan edilipdir.

Meselem:

  1. Sosializme garşy
  2. Rewolusiýa garşy
  3. Nikolaýyň ölüm jezasyna garşy
  4. Patriotizme garşy

Syndicate content