Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dumanlyk

Salam gadyrly myhmanlar we agzalar!!!

Hachan siz bagtlydygynyzy duyyarsynyz?

Salam hormatly agzalar!
Shu gun dang bilen aynalary achyshdyryp, Kopetdagdan gaydyan ajayip howadan dem alanymda, yakymly yelin shuglasyny duyanymda, mawy asmanyng pakligini we arassalygyny duyanymda, ozuming nahili bagtlydygymy duydum! Yanymda agzybir mashgalam, saglyk-amanlyk, bereketli sachak, parahatlyk... Bu zatlaryng ahlisine men eye! Gor nahili bagt!

Degirmen dashlary

Degirmen daşlary
Dunya iki sani degirmen daşy. Sen bugday. Bugday yaly kämil, owadan.
Degirmen daşlary bolsa şeýle gödeňsi, gelşiksiz.
Bugdaýam degirmen daşlarynyň arasyna düşeninde iňleýär.
Dostum, bu jany degirmene tabşyrman nädip wepaňy görkezjek?
-Degiirmen.Degermen! Degemde ýürejigiňi ezer men.
-Degirmen. Degirmen!.Men bu daşlara janymy dözmen.
Dur,dur! Nirä gaçýäň?

Tokar Tugurova bagyshlap

Ýagyş ýagýar

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝET GÜNLERİ

MAGTYMGULY SÖZLE HER NE BİLENİÑ,
ÖZÜÑE KEMLİK BİL, AÝTMAN ÖLENİÑ.
TARAŞLAP ŞAGLATGYN KÖÑLE GELENİÑ,
SENDEN SOÑKYLARA ÝADYGAR GALAR.

Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr,
Erer ol erkan mydam, budur ki türkmen binasy.

Terki-dünýä eýleýip, gelse rakyplar gaşyna,
Bil, polatdan bina bolgan, budur türkmen galasy.

Teke, ýomut, ýazyr, gökleň, Ahal ili bir bolup.
Kylsa bir jaýga ýörişni, açylar gül lälesi.
* * * *
Köňüller, ýürekler bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,

Daglar

DAGLAR

Daga golaý baramda,
Allanyň emri bilen
Oglun Taňra hödürlän
Ybraýym düşýär ýadyma.

Allanyň sadyk dosty,
Biziň iman atamyz,
Ak patanyň çeşmesi
Ybraýym düşýär ýadyma.

Daga gözüm aýlamda,
Müsür şasyndan gaçyp,
Sionda goýun bakan
Musa düşýär ýadyma.

Allanyň pygamberi,
Halkynyň halasgäri,
Kanunyň howandary
Musa düşýär ýadyma.

Dagy synlap duramda,
Duşmanlaryndan gaçyp,
Gowakdan haraý gözlän
Dawut düşýär ýadyma.

Ysraýylyň patyşasy,

Birahat ýürek

BIRAHAT ÝÜREK
http://www.turkmenhh.org/2009/07/07/birahat-yurek/

Näme üçin aglaýaň gussaly ýürek.
Sag-aman öreniňe begenmä derek.
Durmuş girdabyna berk düşen bolsaň,
Hudaýyň öňünde dyza çökmegiň gerek.

Bu dünýäň gerdişine özüň oýnadyp,
Baýlygyň yzynda gezdiň ganat galgadyp,
Duzaga düşeňde galdyň aňňalyp,
Çykalgany Rebden tapmagyň gerek.

Ynsan gursagyňda nalap, perwana bolýaň.
Kapasa düşen dek, her ýan urunýaň.
Haraý gözläp daşyňa intizar bakýaň.

Uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryň!!!

Uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryň!!!

Eý köňlüm niçin gama batar sen?
Taze ýola düṣdi seniň batlaryň.
Ýat illerde galdyň bu gün hossarsyz,
Uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryň!

Bagla biliň beýik Kadyr Allaha,
Ony mydam durmuṣyňda pena bil!
Gursagyňda mesgen tutsyn imanyň,
Imanyňy ömür baky sena bil!

Ýollar uzak, geçilmeli menzil köp,
Halal bolsun alyn deriň her wagt.
Ýagṣylaryň hataryndan çykmasaň,
Ýagty durmuṣ hemdem bolar bir wagt.

Ýadyňa sal, ähli ýakyn-ýadyňy,
Sen olara elmydama sadyk bol.
Hiç bir iṣde bähbidiňi arama,

Üç Myhman...

Üç Myhman

(Töwratdan alyndy)

[size=18]Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi.
2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi.
3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden turan bolsam, onda öz guluňyzyň duşundan sowlup geçmäň.

Syndicate content