Edebiýat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze dostlarym bilen paylasasym geldi.

Bu Yary

Güler ýüzlu Aý-melek, güler yüzün soldurma
Gözýaşlaryň seçeläp, jiger bagrym syzdyrma
Aglap entek yaşajyk, ýürek odym söndurme
Aglama Sen aglasan, agladarsyn Bu ýary

Şiri saňa haýrandyr, sensiz dunye weýrandyr
Seni ýada salanda, dili suýjäp saýrandyr
Sen bagtyňa şadyýan, şowsuzlygyna girýandyr
Bagtly bolsaň Ezizim, şad edersin Bu ýary

Abdyrahman Jamydan bir hekaýat.

Bir sopynyň Käbä gidesi geldi,
Oňa “gitme” diýen enesi boldy.

Enesi näsagdy, takwa sopy hem
Enesini togap ederdi her dem.

Ene öldi, sopy satdy öýüni,
Ýene-de ol Käbä berdi küýüni.

Elli dinar boldy öýden düşen pul,
Hasa alyp ýola düşdi bu ogul.

Barýar sähra bilen geýip nagleýin,
Teşnelige boýun, açlyga boýun.

Ýöredi, ýöredi, menziller aşdy,
Bir gün welin, galtamana sataşdy.

Ol diýdi: “Eý, sopy, kisäňde näm bar?
Gapjygyňy ýyrtjak bolýarmy dinar.

Jahankeşde sopy – dogruçyl ogul,

Magtymguly Pyragy we Kerim Gurbannepesow

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr.
Adam bar mung tumen iydirsen azdyr
Bardyr adam iyen nanyna degmez...

17- nji asyry Magtymgulysyz, 20-nji asyry Kerim Gurbannepesowsyz goz onune getirip bolmaz diyaler. bu hakda siz name diyaniz?

Enäniň ýaşy

Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp – eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: “Özüň et oň ýaly işi!”
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme balam..”
Ogly bolsa enä çenedi daşy.
“Wah, nätsemkäm?” Emma günäsin ötdi.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

Ýigrimi ýaşyny doldurdy ogul.
Gapak ýaly boldy tüýlüje döşi.
“Indi ata bolduň, adam bol, oglum!”

Ýunus Emre

Janym gurban bolsun seniň ýoluňa,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.
Şefagat eýlesin kemter guluna,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Mümin bolanlaryň çohdur jefasy,
Ahyretde bolar, zowky-safasy.
On sekiz müň älemniň mustafasy,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Ýedi gat gökleri seýran eýleýen,
Kürsiň üstünde jöwlan eýleýen,
Magrajynda ymmatyny dileýen,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Dört çaryýar onuň gökçek ýarydyr,
Ony söýen günälerden bäridir.
On sekiz müň älemniň soltanydyr,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

kerim aga

diydiler diydiler diydiler kan zat.
Kabirisi angsat kopusi kyn zat.
Angsadyn hemmeler bashar diydiler.
Kynyn basharmakda ish bar diydiler.
Kynam bolsa shudur wesyet diydiler.
DINE KYN ZAT SHOL MUKADDES DIYDILER...

Yetimler barada ýerine ýetirilen beýik iş

Youtube-da aýlanyp ýörkäm ýetimler barada gowy wideo gabat geldim. Siziň bilen paýlaşmak isledim. Gaty gowy iş edipdir kim eden hem bolsa.
http://www.youtube.com/watch?v=2BdWXG3EGss

"Tilimiz"

men şu sayda her gün bolmayanda günaşa giryan bir okayjy.
başlayan okamaga...
göwnüme bolmasa okayan sözlemlerim türkmençe yazylanam bolsa aslynda türkçe,orsça belkem inlisce(köp halatda türkçe) yaly bolup dur. Göraymage türkmençe sözler yazylypdyr emma sözlem birhili türkmença menzanokda, türkçe sözlerin yerine öz sözlerimiz goyulan yaly .
Men şeyle kemçiligi özümdede göryan. Türkmen dilinde doly gepleşip, yazyşyp bilemzokmykak diyyan.

Gyzyklyja hekayalar

salam hormatly agzalar! sag aman otyrmysynyz?!

bugun kellame sheylerak pikir geldi... men teswirlere-de wagtal wagtal giryan welin yone barden ayrilip bilemok. son anyrdan gowja zatlary ogurlamagy gownume duwdum :D

anyrda her hekayany ayri bir tema edip achyalar, hemmsini birleshtirmek uchinem moderleri yetenok, agza bir aglalyk edyar. ine menem gowja goren hekayalarymy barik yelmejek, hemmesini bir uchegin ashagynda :D hokman teswirlerden alynmaly diyen zat yok, sizem gowy gorenlerinizi goyarsynyz, yaltanmasam ozumem terjime edenlerimi yazarin...

KALENDAR

HEMMELERE SALAM! kellame şeyle pikir geldi.gelin gündelik kalendar düzelin.içinde günün sözi,ayaty,hadysy,esasy wakalar,sizin üçin ayratyn manyly günler,doglan günleri we sizin pikirinize göra yene başga peydaly zatlar barada yazalyn.bu pikir iskender palanyn(bir takvime sahip olmak)atly yazgysyny okap otyrkam geldi.şo yazgyny aşakda türkçe aslynda goyjak terjime etmane yaltandym:)biraz tasirli yazgy.name diyyaniz. aslynda muny sahypanyn bir burçunda ayratyn edip hem goyup bileris.

Syndicate content