Sungat

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

DÜNÝÄ NURMÄMMEDOWA yaş sazanda dörediji

Dünýä hakda käbir aýdylanlardan:

“Dünýä ýerine ýetirijiliginde tebigy bir talantdyr, ol pianinony guýmagursak zehini bilen ussat, tehniki derejesi ösen, tebigy mukamly, çadylaýyjy kämillik bilen çalýar. Ol biziň köpçülige hödürleýän günortan we agşamky konsertlerimizde bütin okuwynyň dowamynda hem iki bolup, hem ýeke özi, hem käte çykyş edýän ansablymyza goşulyp, hemişe aýratyn bir öwüşginli, ussatlyk bilen saz çaldy. Ol bu okuwa giren wagtyndan, 2002-nji ýyldan bäri ýerine ýetirijilik ussatlygyny örän kämilleşdirdi. ”

The Godfather

Şu günler belli klassiki kinolar bolan The Godfather we The Godfather II görýän. Diýseň gowy kinolar.

Ünsümi çeken zat, ikinji bölüminde haly ogurlaýalara, şol ogurlaýan halylary türkmen halymy ýa meň gözüme ters göründimi?

Ogurlap aydan türkmen aydymcylary barada name pikir edyaniz?

Gadyrly oglan we gyzlar, türkmenimizin aydym saz sungaty S.Niyazowyn Ruhnamada hem bellak geçişi yali gin bolup, muna şayat bolup biljek bizin aydym saz sungatymyza uly bir miras goyyp giden kompoziter we aydymcylaram şayatdyr..Mysal bermeli bolsa Nury Halmametden tut, Annaberdi Atdanow, dutarda Sahy Jepbardan tut Mylly aga, we yenede mysal getirip boljak bir naçe talantly ussat kompozitot, aydymcy we sazandarlarymyz bar.

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


Nemkrut'dan Rap Ylahy - Hz. Muhammet

Türkmenlerin ilkinji rap ylahysyny Nemkrut çykardy.

Aydymyn ady "Hz. Muhammet (saw)", dinlalin, lezzet alalyn ;-)

Ine link: Nemkrut - Hz.Muhammet (S.A.W)

Respect Nemkrut!!!

Turkmencafeniň iň gowulary (diňlemeliler)

Salawmaleýkimler!
Şu türkmenkafe gaty gowy sahypa bolsa-da, şoňa meňzeş sahypalar bolsa-da, köplenç giremok. Sebäbi? Sebäbi haýsy aýdymy diňlejegimi bilemok, gaty kän aýdym bar.

Geliň şu temada hökman diňläýmeli super aýdymlary goýalyň!

Maňa düýn-öňňinlikde Babamyrat Hamdamow barada aýtdylar. Şoň aýdymlaryny diňledim, gaty gowy ekeni, neşäm oturdy.

http://www.turkmencafe.com/play-4575-aylama-babamyrat-hamdamow.html

Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!

Radio işgari we Turkmen Cafe sahypasynyn agzasy, Diktor Döwlet Annageldiyewin aytmagyna göra, türkmen estradasynyn ussa aydymçysy Atabay Çargulyyew aradan çykypdyr!
Mena integem ynanyp bilemok!!!
Atam yatan yerin yagty jayin jennet bolsun!!! (((

Turkmen TV

Hormatly agzalar, Turkmen TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.

Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor - Degişme (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin, Döwranyň başdan geçirenleri, Aşyr Aganyň Hötjetligi, Mal da Udal (Ýartygulak), Aldar Köse)

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Syndicate content