ata's quotes

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sahypadaky bar bolan agzybirligi jebisleshdirelin, bolup bilayjek agzalalyga-da rugsat bermalin!

Magtymguly Pyragy:
"Turkmenler baglasak bir yere bili,
Gurudarys Gulzumy, deryayi Nili." - diyipdir.

Uyshup Nil deryasyny guratmasagam, ensallah, birlikde Turkmenistan Watanymyz ucin, shol bir sanda, bir-birimiz ucin peydaly zatlar ederis diyip umyt edyarin! Bu babatda bir-birimizin, bar bolsa, ayiplaryny ortmek, kemciliklerini duzeltmek, basharnyklygyna begenip owmek we owunmek, cykgynsyz yagdayda galan bolsa komek bermek, islese maslahat bermek ya-da almak, bir-birlerini oz yerlerinde gezdirmek, sapak we sh.m. zatlarda birek-birege goltgy bermek yaly zatlar etse bolar. Yagny, bir beden mysaly yaly....
Doly okamak ucin shu yere basyn!

Telpekler (5 kisiden 11 sany)

Bu yazgi ucin

 • vatan 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "sagja bol aga !!!"
 • mermaks 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "al agam toyda gey.. mende çüyrap gitmesin.."

— ata

Remezan bayramynyz bilen gutlayarys!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilshiniz yaly, ertir Remezan bayramy! Shol mynasybetli, hemmanizi yetip gelen mubarek Remezan bayramy bilen tuys yurekden gutlayarys! Gozellik, birlikdelik, doganlyk, dostluk, yardamlashma, bayramlashma we sh.m. gowy ahlaklara sebap boljak, hemishekilerden has gowy boljak enceme Remezan bayramlaryna gowushmak dilegi bilen!

— tmolympiad.org

Oraza tutanlar barada bir hadys

“Oraza perdedir. Biriňiz bir gün oraza tutanda, erbet söz diýmesin, gygyryp azgyrylmasyn! Biri özüne betgelşik söz aýtjak bolsa ýa-da uruşmakçy bolsa:”Men orazaly!” diýsin (we oňa ähmiýet bermesin)!”

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

— Hadys

Gunun sozi - beyik shahsiyetlerin sozlerinden

Men nebsimi aklamaryn. Cunki ol hemishe erbetligi islar. Biribaryn dilemegi munyn dashynda!

Hz.Yusup

has kop okamak ucin shu yere basyn!

— ata

Günüñ nakyly - Yagşylyk etmek barada

Ýagşylyk et, derýa nan at; balyk biler, Balyk bilmese Halyk biler!

— nakyl

BERAAT KANDILINIZ GUTLY BOLSUN!

Bugün Beraat kandili!

Allahyň razylygy, bereketi we rehmeti hem-de Hz.Muhammediň (SAW) şepagaty we goňşulygy siziň bilen bolsun! Ýüzüňiz aýdyň, makamyňyz Firdöws jenneti, dilegleriňiz, haýyrlaryňyz we ybadatlaryňyz kabul bolsun!

Beraat kandiliňiz mübärek bolsun!

— tmolympiad.org

Turkmensitanda we Dashary yurtlarda okayan Turkmenistanyn talyp rayatlaryna yuzlenme!

Turkmensitanda we dashary yurtlarda okayan Turkmenistanyn her bir talyp rayaty Turkmenistanda we dashary yurtlarda:
1-Ozi;
2-Mashgalasy(ene-ata);
3-Mugallymlary(orta mekdep, TTM, ...,);
4-watany;
5-Dap-dessury;
6-Ynanjy;
7-Dost-yarlary we sh.m.adyna oz sapaklarydyr ahlagyndaky basharnyklygy ya-da basharnyksyzlygy bilen cykysh edyar we netijede sholaryn hemmesinin yuzuni ya al-asmana galdyryar, ya-da yere salyar!

Shol zatlary her bir Turkmenistanly talyp pikir edip, shona gora-de okamaly, calyshmaly we wagtynda gutaryp, sholara peydaly bir ynsan, rayat, bala, talyp,..., bolmaly!

Bu babatda has kop yazgy ucin, shu yere we shu yere seredin!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

— ata

Germaniýanyň şazadasy Bismarkyñ Pygamberimiz barada aýdan sözi

“Eý, Muhammed(SAW), Seniň mugallymlygyny we neşirjiligini edýän bu kitabyň(Gurhan) Seňki däldir! Onuň Seňkiligini kabul etmek, bar bolan hakyky bilimleriň ýalanlygyny kabul etmek ýaly gülkünçdir! Bu sebäpli, ynsanlyk älemi Seniň ýaly birini bir gezek görendir we mundan soňra-da görüp bilmez!”

— Bismark

Gadyr aganyň duşuşyklar baradaky tekliplerinden.

Dushushyklar has ykjam gechirilmeli.

Menin pikirimche tanyshmak dostlashmak maksat bolup biler yone maksatdan bashga-da warra-sharra zatlar has kop bolayjak yali bolup dur. Eger dususyklaryn maksady zady ashakdaky zatlar anyk bolsa geljeklerem kopelermika diyyan.. Esasanam gyzlar yone tanyshmak uchin dusuyga gelmage ikirjinlenyarler.. Bu hakda olara hak beryan men-a.. Onsonam kabir agzalaryn arassa pikirleri ozunden bulashyberyar birneme.. Shol sebapli shular anyk we takyk edilmelimika diyyan..

1. Gun tertibi onunden belli bolmaly. Hachan bashlanyar? Nachede? Nirede?

2. Anyklamaly meseleler belli bolmaly? Meselem:Yetimler barada name chareler edilmeli? Pikirler nahili?

3. Chykysh etjek agzalar belli bolmaly? Kim haysi mowzuk ady bilen name barada nache wagt gurlemeli?

4. Tmolympiad'yn gelejegi barada taze proyektler bellenmeli we bu barada pikirler ara alnyp maslahatlashylmaly..

We sh.m.

has köp maglumat üçin shu yere basyn!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "mmmmm"

— Gadyr

Miraç Kandili gutlagy

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi gyzgyn gutlaýarys! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýäris! Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "sagja bol:D"

— tmolympiad.org

Syndicate content