Siz name kop icyarsiniz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Cay
33% (30 votes)
Kofiya
10% (9 votes)
Suw
18% (17 votes)
Arak
5% (5 votes)
Gaynan suw (yone suw hic icemok)
1% (1 vote)
Piwo
2% (2 votes)
Kakao
1% (1 vote)
Gazly suw, napitak, kolo,mola
20% (18 votes)
Chefir
2% (2 votes)
Benzin :)
8% (7 votes)
Jemi 92 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Merwezi, gayrat etde

Merwezi, gayrat etde signaturede surat goymsana?!
Hazir her kim bashlar sonra textler okar yali bolmayar, uns bolyar.

Shonun ucin shu eyrde hereket edyan texler, hereket edyan smileyler yok we texti renkli-renkli bezemek azajik kinrak. bolmasa biderek uns bolyar, yer tutyar we "caga oyunjagi" yali gorkezyar.

Düşünyan. Men yöne

Düşünyan. Men yöne barlamak üçin ulandym.

Enemlerin bir goşusy bardy,

Enemlerin bir gonşusy bardy, benzin "içyardi", burny bilen. Ysgap ysgap 1 kanistr benzini gutaryardy, bir oturanda :)..

anekdot

shuny anekdot blogynda yazayin-la sonurak :)

"Sok" ya-da "Mive shiresi"

"Sok" ya-da "Mive shiresi" diyip ayri goyaymalyda, oda kop ichilyara...
Men onler 2.5 lt pepsi ichyadim hergun, indi sok ichyan, pepsi ichimi agyrdyar gaty gazly bolany uchin !!

Dogry

1.Agajana
Miwe shiresi bolan bolsa,men yalaklar benzin diymezdi:)Eeee her gezek meng edyan zadym yok bolup chykya seng achan ses berilshigingde.Gechen gezekde sheyle boldy.:):):)
2.Men ing kop miwe shiresi(juice)ichyan.Semyam Mormon bolansonglar,olara chay we kofe ichmek gadagan.Yone oyung ejesi(enesi) meng uchin her gun irden chay tayyarlap beryar.Kofede kan halap baramok.Bular dinge miwe shiresi,ichinde chay we kofe bolmadyk zatlary ichyaler.

suyt b/n gatygam bolmaly

suyt b/n gatygam bolmaly ekeni.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

cyndanam suyt oyde wagtym

cyndanam suyt oyde wagtym icyardim.BArda suydun tagamam yok ekeni.Ay 2% suyt az gowyrak.yone beyleki 1%suyt diyyanini icer yaly dal.Turkmensitandaky hakyky suyt yaly dal ekeni barde.

Aý menem bir ýuwan süyt

Aý menem bir ýuwan süyt aldym ýakynda, içip bilmän zyňdym.
Köplenç "whole milk" alýan, süýt içmäni halamsoň. Olam kän öwrenişmämsoň içimi geçirýä :(
Bagyşlaň, şu günem zürrükläp geçdimow... :(
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

cay

Nahardan son men-a cay icmesem bolanok. Hemisede caydan kan yuz owurmezek men:)

merw mena kola

merw
mena kola öwrenişipdirin yazdyryp almalammbolsa futbol oynanymdan son alyp içyan

Kefir köp içyan sebabi

Kefir köp içyan sebabi kefirde kalsiya köp.Yöne suw içyan,eger arassa bolsa.Köplenç gaynan suw içyan,içindaki mikroplari öldüryar.Hem gaynan suw gaynan wagty bar suwdaki hapaligi gidiryar.

:)

kefirin duzuminde nameler bar-a? Asyl-a, kefir name?

Bir wagtlar gullukdakak :) suwyn icine gury tiken atyp gaynadyp cay yerine iciripdiler, sebabi, icini gecirenokmysh, peydasam bolyardy :)
Men hem caysyz bir gunim gecse kemcilik bar yaly goryan.

Taze pol achypp bolonokmay?

Taze pol achypp bolonokmay?

sorag

Quote:

Taze pol achypp bolonokmay?

Men sheyle hem taze blog kop acyan, jigilerim bolsa muny 2-de 1 kakdyryp yazyalar, sag bolsunlar, a belki ozumiz acarys-ha!?

Ata aga men muny size jogap

Ata aga men muny size jogap hökmünde yazmadym:) Yöne umuman soradym. Offtopic.

hmm,

sonky wagtlar sheyle gaharjan bolupdyryn, kop zady ozume cekyan, name ucinligini hem bilemok, sahel zada hynrap duran ite menzap, ay, azajyk sabyr, ensalla, bagyshla, Muhammet!

Yoklay Atamyrat aga

Yoklay Atamyrat aga nadyanay,bizde göwün garyn yokla diyen bolayn:)

Shutayda otyryp türkmençam

Shutayda otyryp türkmençam gowylaşyar,bashda türkmençe zordan yazyadym,pikirlenip pikirlenip,indi bolsa kawagt türklere de türkmençe jogap beryan,yalnyshyp,sögemde de türkmençe sögyan,gowy tarapy hiç kim düşünenok:)

:)

menzeshdir how, in gowusy sowmezlik, men hem bashda sygyrlaryma kop sowyadim, goymak ansat bolmady, ilki bada "hak, senin bir" diyip duryan, sonam erbetligini duhunip "ejen 100 yashasyn!" diyyadim, son sygyr pahyr 100 yashaysa oran kyn bolar, yatan yerinden turup bilman gorgi bolar diyip "20 yashasyn" diymage bashladym, belli wagt gecenson, onam goydum, maslahat beryan :)

kola name özüne bagly

kola name özüne bagly edyarmay? men hergün yaman köp kola içyan weli son içmedik wagtym agşam kola yadyma düşyar weli gidip kloa içmesem onup bilemokda.. ay tiryek baglaya diyip eşitdik, gerre baglaya diyip eşitdim yöne "kola baglaya" diyiba eşitmedim weli men-a şeyle..

kola chyndanam baglayar

kola chyndanam baglayar ozune.yone onun beterrak taraplary bar.kola strong acid.shon uchinem ziyanly.
amerikada yol policeyleri bir yashshik kola b/n gezyarler diyip eshitdim,birden avariya gayry bolaysa yoldan gany yuwar yaly.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

zyyanlydygyn-a bilyan weli

zyyanlydygyn-a bilyan weli yaman gowy zatda, barybir iyyan zadymyzyn köpisi zyyanlylay, men azajyk kilo allyyn diyip içip öwrenişdim ilki weli kilo milo alan zadym yok

Kola ichmeli dal, ziyanli

Kola ichmeli dal, ziyanli diyip 1 gezek eshitdim. Okuwda.
Sonra ziyanli diyip mail almaga bashladym, yalnyshmasam tm_olimp-e hem iberdiler.
Ondan bashgada nace sany sahypa dush geldim. Meselem http://www.killercoke.org/

Nirak barsam her kim kola ziyanli diyyar.
Sheyle bir kop eshitdim. Sheyle bir kop eshitdim.

Bolyar indi kabul edyan kola ziyanli yone menin icesim gelyar (Gadyryn gonshy temasyna mysal)

Okuwda kantindaki bellapdir bilemok nadip (1000lerce okuwcy bar) mana sheyle diydi:
"Sen kola kop icyan, kop icme ziyanli" diyip. Menem bor diyip icmedim nace wagtlap.

Sonra yene icesim geldi welin kantindaki yenede diydi "Sen yene icip bashladynmy?!?!" diyip.
Yenede aydayin 1000lerce okuwcy bar bilemok meni nadip yadinda sakladi.

Shu bolan zatlari oydakilere aytdypdym kantindaki kola icme diydi 2 gezek diyip. Name jogap
berendir oydyaniz? "Yok cyndanam kola icmegin kop". Bolya hoooooowwwww

Bir dostym on icyardi, Biologiya/Himiya sapaklara gidip bashlaly bari indi olam ichme diyyar.

siz hem bir gezek "kola icayme" diyseniz...;)

p.s. hepdede 2-3 stakan icyandirin.

eeeeeyyy komment yazyancam

eeeeeyyy komment yazyancam eyyam icman diyip yazipdirlar!!!1 telpek!

name ony arak içen yaly

name ony arak içen yaly etdipdirlerlay, içyanimiz-a bir kola, onam wapşe "gerkules" (gerionşik) edip goyma diysene.. bor zyyanlydyr weli beylede dalhow wara.. biz içiwerelilay Atam..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gerkules üçin :D"

Dört burçam bir yilan

Dört burçam bir yilan bormay:P

SUwda mikropdan başga hem

SUwda mikropdan başga hem hapa köpmi? :D
Meniň pikirimçe, mikroplary öldürýä gaýnadylanda, ýöne başga näme bolsa hem oňa peýdasy ýok. Gaýtam tersine, hapany eredýändir
PS Beý diýsem ýalňyş düşünmäň, gaýnadyp içmek gowy, özümem şeýdýän!
Gaýnanda
1. mikroplar ölýä
2. suwdaky hlor uçýa
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Haha :D Ay sende-de her hili

Haha :D Ay sende-de her hili oýun barow :D
Kolalaryň häzirki durkunda turşylyk(asitlik) az, ýöne 1980nji ýyllarda hakykatdanam gaty turşy(asidik) ekeni.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram shu yil birinji

Bayram shu yil birinji sem'de himiya we biologiyany gechdik.haysynda bilemok yone biz strong acid diyip gechdik.ol mashynlar barada bolsa orslan bir saytynda okadym shon uchin dogrulygyna guwa gechip biljek dal.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Maşynlar ýalandyr, näme,

Maşynlar ýalandyr, näme, başga erediji tapmazlarmy?(rastworitel)
Özem gany Kola ýuwmaýmasa.
A asitlik derejesi barada men aýtdyma, belki siziň mugallym 1989nji ýyl töweregiň gürrüňini edýändir. Häzir edil beýle däl.
Sähel-mähel asidik bolsa hem beýle zyýanly dälmikä diýýän, aşgazan suwynda has güýçli kislota bara...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ine Wikiden The Coca-Cola

Ine Wikiden
The Coca-Cola Company has been criticized for the alleged adverse health effects of its flagship product. However, a common criticism of Coke based on its allegedly toxic acidity levels has been found to be baseless by most researchers; lawsuits based on these criticisms have been dismissed by several American courts for this reason.

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ýöne ýokarda aýdyşym

Ýöne ýokarda aýdyşym ýaly, edil şol ýerde-de bar: Amerikadaky Kola has gowy, saglyga zyýansyz. Emma meselem Hindistanda saglyga GATY ZYÝANLY Kola çykarypmyşlar. Mümkin siziň ýerlerde, TMda hem şeýledir :(
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

hindistanyn dogry bolmana

hindistanyn dogry bolmana chemeli.ine shu http://urbanlegends.about.com/library/bl_coca_cola.htm yerde bir waka gurrun berilyar.hindistanda bir yarysh gechiryarler,kim kop kola ichmeshek.in kop(8 chuyshe)ichen adam olyarmishin.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Turkmenistanda suwlar gaty

Turkmenistanda suwlar gaty arassa dalmikan diyyan.

Agajan o name etdin

Agajan o name etdin Profil-in bilen?? Hytay dilini owrenmekcimi dostum??

Waaah, chaydan govy zat yoklaa ...

Ay mena Amerika gelenimden son kop chay ichemok. Sebabi yukyozin chay ichmage hezil dal! :((
Yone yene TM baramda INSHALLAH chay ichip ovrenerin! Merjen!

a sen YUKyozin ishmeda

a sen YUKyozin ishmeda hahhahaa

bah..

mena hergun 1 lt yalyrak cola içyan owrenipdirisda
yone gök çay tapsam çökyan başyna...

Ey benzin içyan kimay?

Ey benzin içyan kimay? Zaprawkada işleyanmi how?!

ha-ha-ha

tuweleme, benzin icip olman yoren hem barmay, men-a TM in kop cay icyarmika diyip bilyan :)
Gysgacasy, menin benzinim-a cay :)

suw köp içyan.. aslynda

suw köp içyan..
aslynda hemmanizem suw köp içyandirde.. yöne dine "ing köp içmegi halayan" zadynyzy yazan bolaymasanyz.

1. Gara Cay 2. Milo, Cola,

1. Gara Cay
2. Milo, Cola, Ice tea we s.m.
3. Suw

Name tapsam içyan diyip

Name tapsam içyan diyip yokmay?:D

Kolada nikotin bar.

Kolada nikotin bar.

solyarka! dine!

solyarka! dine!

chefir diymek name bolyar

chefir diymek name bolyar dusinman gecdimay su poll acylany bari dusindirayinnda biriniz.

wiy yadymdan cykdy.seredin

wiy yadymdan cykdy.seredin bir gezek yaman interesnyy zat gordum su kola barada.menin bir tanysym labda isleyardi onson olar dasardan gelen zatlary test edyraler.Sol kolany bagyryn ustune guyyarlar welin ol ereyardi.Mena cool diydim.Yone men sol koladaky Co2 denmika diydim sol wagt.

.....

içinizde gyrgyzlan yada gazaklan içyan kymyz diyyan zatlaryny içeniniz bamy???
içayman 40 kilometr ygladyar...:)

Tagana:

Quote:

Merwezi, ady Muhammet :)

yokardan gozlap, Merwezinin "Fi taryhynda" yazan commentini tapdym, yone senin postun bn onun posty arasynda 1 baglanyshyk gormamson yazypdym :)

Coca Colada, gaty az

Coca Colada, gaty az mukdarda bolsa hem, alcohol, yagny spirt bar ekeni. Yany inetde okadym
PS Onun asitliginin CO2den gelmeyandigine ynanyan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Cay

Garaja caya gowy goryan (seylonskiy:)
Nahardan uc sagat sonra gijeleri icyan kitabyn basynda...:)
Okuwda esasan suw icyan.;)
Ay benzina icemok yone :(yurek bulanjı kim spisoga gosday ony...

CO, CO2 we agaçalaryn gepi

CO, CO2 we agaçalaryn gepi köp edilipdir. Men hem şular barada bilyanjelerimi aydyp galayyn.

Menin bilişime göra CO adamy zaherleyar. Hatda azajyk mukdary adamy öldüryar. CO bilen zaherlenip ölen adamlaryn bedeni gyzylymtyl renkde bolyar.

CO2 bilen adam öldürmek üçin ukyda yatan adamyn (krowatda dal, yerde yatan) yatan otagyna in azyndan 20-25 kilo "gury buz" (Dry ice) goymaly bolyar. Şeyle yagdayda öldürülen adamyn bedeni hem gyzylymtyl renkde bolyar. Yöne CO-daki yaly zaherlenmeden dal üşemekden bolyar.

Yokardaky maglymatlary bir gören kinomdan aldym, dogrylygyny bilemok.

Agaçlar bolsa dine fotosintez edyarkaler CO2 alyp O2 beryarler. Geçen gün awtobusta iki student gepleşip otyrdy. Şolaryn gepinin arasynda geçişine göra agaçlar gyşyn güni O2 alyp CO2 çykaryarmyş. Bu bolsa "global warminge" sebap bolyarmyş.

biolobiyany kan gowy bilemok

Fotosintez yshyksyz gechmeya. Hloroplast, hlorofil yaly zatlaram bolmasa gechmeya. Ol dogry, YONE siz O2 alyp CO2 goyberyar diyeninize dushunemok. O2 alyandyr, yone yzyna CO2 goyberyamika? Hm... haysy reaksiya beylenetije beryarka!?...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

menem yadyma dusyra kabir

menem yadyma dusyra kabir zatlar.agaclar photosynthesisem etyarler welin olaram respirationam etyarler.menin yadym dusyani olar yagtyda photosynthesis garankyda bolsa respiration edyarler.altynjy bilen yedinji klaslaryn kitabynda bar.turk mekdepler ucin kitaplarda.

:)

Himiyadan-a gomukdirin welin, yokardaky iki yagdayi gorup "bah" diydim:

1-

Quote:

Gysh dalde gije bolaymasyn? Gun bar wagty fotosintez, gun yok wagty tersine.

(sapaklarda bu babatda "+" zatlar aydylyardy);

2-

Quote:

agachlar yashyl yerleri bilen,yapraklary b/n fotosintez edyar.gyshyna yapraklary dushyar shon uchin olar esasan dem alyarlar,yagny 02 alyp C02 goyberyarler.

(sapaklarda bu babatda-da "+" zatlar aydylyardy).

Diymek, ikisi hem dogry bolmaly :)

Bayramyn hemme aydanlary ucin quote etmeli boljakdy, shol sebapli almadym, islanler yokaryk tazeden jyklasynlar :)

hmm

Muhammet nireden cykday, men-a onun bu jelagaylarda (yakyn wagtda) postyny gormedim!?

Haha... menem bir

Haha... menem bir üýtgeşik nik almakçydym başda şu ýere gelemde...
Merwezi Merwezi diýlip tanalýamy indi?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Düşünmedimlay.. Öza men

Düşünmedimlay.. Öza men hakda gürrüng gidyar:D Name diyjek bolyanyz?:)

ha-ha

bah, gyzlaram erbet gyzyklandyryalar-how, men-a nace okasamam dushunmezmikam diyyan, ozi aydyanca, yone, gen zatlar-a bar how kabir agzalarymyzda!?

Hany, 1 multikde bardy:"Dostlar-a kan welin, akyllysy az!" diyip :))

Ata aga düşünemok biraz

Ata aga düşünemok biraz ginişrak düşindiraying:)

Hachan yazdymay? Haysy

Hachan yazdymay? Haysy yazgym?

hmm

men Bayramyn postlaryndan son, Taganyn ashakdaky yazgysyny okap yazypdym :

Quote:

Reakciyan denlemesini yazdym, şertlerini yazmadym. :)
Şertleri STP daldigi belli, biologlar has gowy bilaymese, Muhammet!!! )))

Tagan, sen nireden cykardyn Muhammedi!? diyen manyda yazypdym, elbetde, men dushunen daldirin-da !?

Haaa dushundim. Taganyn o

Haaa dushundim. Taganyn o yazayny görmandirn:)

Dogrudyr, ýöne içen

Dogrudyr, ýöne içen Kolaň bagryňa guýulman garnyňa gidýä...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Hawa dogrydyr.Mana shu

Hawa dogrydyr.
Mana shu habary yatlatdy.
http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=434568
Tübitak inceledi; 10 gazozda alkol çıktı

Ulker onumleri halal diyilip bilinyarde we ynanylyardy. Her kimin shok bolaninin sebabi, Ulkerin onumlerinde hem spirt tapmaklary.

Meselem shu kommentlere seredin

Quote:

Ne İçeceğiz?
Tübitak'ın incelediği bu olaydan sonra biz ne içeceğiz çok merak ediyorum.Hele güvendiğimiz ülker çamlıca.Diyecek bir söz bulamıyorum yazıklar olsun ayıp ediyo...
Abdullah Beran

ULKER e ne oldu
bir zamanlar cok guvendigimiz. bir marka olan ülker kredisini yavaş yavaş tüketiyordu. ve bu da sonu olmuştur. helal haramı gözetir dediğimiz bu firma lotarya...
erkan

Buda Ulkerin beren jogabi
http://www.ulker.com.tr/ulkerportal/haberler/info.cfm?iid=868

Quote:

Ethanol doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunur. Zira, meyve ve sebzeler olgunlaştıkça oluşan fermantasyon sırasında yan ürün olarak belirli oranlarda ethanol ortaya çıkar. Ayrıca, ekmek, yoğurt gibi maya içeren gıdalarda yine doğal olarak ethanol bulunur. Gıda ve içecek sektöründe kullanılan doğal aromaların bir çoğunda doğal olarak oluşmuş ethanol mevcuttur. Bütün dünyada gıda regülasyonlarında ethanolün belirli oranlarda yer alması doğal kabul edilmektedir.

wii.benzin ichende yuregin

wii.benzin ichende yuregin bulanany uchin ichenokmy indi?

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Gysh dalde gije bolaymasyn?

Gysh dalde gije bolaymasyn? Gun bar wagty fotosintez, gun yok wagty tersine.

haysy reakciya b/n digini

haysy reakciya b/n digini bilemok,yone edil adamdaky yalak oydyan.yone agachlan photosintez arkaly chykaryan O2-si iki esse kop oydyan chykyan CO2-den.kellamde 6-njy klasdan galan zatlar.takyk bilyan barmyka?Merwezi dagy gayrat edaymese.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

wii,hawa.hayvanlaram

wii,hawa.hayvanlaram osumliklerem respiration edyar.shonda CO2 chykyan bolmaly.indi biraz yadyma dushyar.yone osumlikler 24 sagat CO2 chykaryar,a O2-ni bolsa dine yagtyda.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Merwezi, ady Muhammet :)

Merwezi, ady Muhammet :)

hmm

Merwezi jan, ilki sen "lilac"-yn yazan yazgysy bn senin baglanyshygyny dushundir, men hem sana oz yazgymy dushundireyin :)

jgp

Quote:

Düşünmedimlay.. Öza men hakda gürrüng gidyar:D Name diyjek bolyanyz?:)

!?

Kör diyyan welin, gaty

Kör diyyan welin, gaty göryan-da, Muhammetjan :D

Garnyna gitmanka bogazyn hem

Garnyna gitmanka bogazyn hem enesini uvreyalay shol, kamahala burnyndanam chykyar gazy, gozunde yash peyda bolup gidyar :)))

Hmm... Ülkeriň jogaby

Hmm... Ülkeriň jogaby ýaman däl. Emma Kola 100% emeli içgi, ýagny çykarýanlar spirdi goşýalar. Spirdiň roly näme biljek däl, emma mukdary gaty az...
Aý içseň bolýandyrla...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

agachlar yashyl yerleri

agachlar yashyl yerleri bilen,yapraklary b/n fotosintez edyar.gyshyna yapraklary dushyar shon uchin olar esasan dem alyarlar,yagny 02 alyp C02 goyberyarler.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

adam agach dal, has

adam agach dal, has chylshyrymly biosystema! Agach dineje bir reaksiya(mehanizmine girmesen) bilen diyen yali CO2 alyp O2 beryar, adamda bolsa bashga hili bolya.
O2 alynya, gana giryar, organizma dargayar. Bashga yerde bolsa bashga reaksiyalaryn netijesinde CO2 onup dur. Bu zatlar parallel gidya.
Gysgacha, agajyn O2 alyp CO2 bermegi adamynky yaly bolmaga haky yok
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Link beraysene mena

Link beraysene mena tapmadym:)

ha-ha

Kör diyyan welin, gaty göryan-da, Muhammetjan :D

Tagan jan, sheyle gysga we gulkunc yazgylary tapmak ucin kop oylanyanmy ya sende adaty zatmy bu, doganyn-a beyle daldi-how !?

hmm

ynancda kopi gadagan edilen zadyn azy hem gadagan kadasy bar, ynanyanlar shonun ucin janygyp yazandyrlar.

Men ony lilaca yazmadyma.

Men ony lilaca yazmadyma. Tagan +Bayram + sen ing ashaky postlarda gepleşyaniz. Şony soradym.

Real(hakyky) durmuşda beyle

Real(hakyky) durmuşda beyle dal men. Virtual dünyade yrsarap galayin diyyan-da :D.. Birem biri mana naçe yakyn(samimi) bolsa, şonça köp degişyan, limitleri geçman :). Muhammedi jigim yaly göryan + zolotoy oglan(reklama:D), yaman gin, bulujyn(hajyn) balagy yaly..

Doganym ayratyn dünya, ol zolotoylaryn zolotoyi :D. Onun yaly bolup bilaysem(fiziki taydan dal, ruhy taydan :D) nasini aydyan. Ehh, biz pahyr ol yerleri entak düyşümizde-de göremzok :D

Muhammedin özem bilyandir menin nahilidigimi. Poladyn(JanPolat) bişiren sarymsakly palawyny iyipdik üyşüp :D.. Şonda menin kimdigimi gördi(gorkdy) :)))

Meň pikirimçe, arak içesi

Meň pikirimçe, arak içesi gelen adam "Kolany köp içip hemmeleri we Allany aldap arak içdigim bolsun" diyip içmezmikä diýýän, dogry dälmi?! Serhoş etmejek zat Kola, kefir ýaly zatlar, içesim gelse beýtmän bir çüýşe arak almarynmy??
Onsoňam Ülkeriň aýdanlaryna üns ber, etanol tebigy prosessler zerarly mydama MIKROmukdarda önüp dur, miwelerde zatda hem bolýa. Munda mikromukdar bar diýip iýmejek, içmejek bolsaň näbileýindä...
Analitika geljekde öňe gitse soň NANOmukdary kesgitläp başlasalar soň nanomukdarly spirtli zatlaram iýmeseň kyn günlere düşersiň...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ensalla

ensalla, bir gunem men seni gorerin, hatda, kop-hemme agzalar bolup ya menden ya JanPoaltdan TM palaw iyip gurleshsek diyip umyt edyan.
doganyn hem senin yaly kici gowunli, ediljek sen yaly, ya sen onun yaly, hem beden hem ruhy taydan bir-birinize has menzeyaniz.

Ay yokla Ata aga, bey diyme.

Ay yokla Ata aga, bey diyme. Ol 100 kile men 76 kile, arada ummasyz uly tapawut bar :D:D(yüz keşbimiz az-da kan-de menzese, agram tapawudy uly :D)
Men + çişik yegenim ikimizin agramy < Merdanyn(doganym) agramy :D
Yöne şu wagt biraz horlanan yaly :))

Dursana ballym, senin agan

Dursana ballym, senin agan Washington DCdemi ya yok?!
Shu yerde bir Merdan agany tanayan, shol senin agan bolaymasyn?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

yok-la

onun agasy TM-de bir ttm-de ishlap yor, US-da dal, bu 2=nji gezek aydyshym oydyan :)

CO2 + H2O H2CO3 (yagdaya

CO2 + H2O <-> H2CO3 (yagdaya göra saga ya-da çepe shift edyan reakciya)

Carbonic acid emele gelip bilyar(4 atm pressure & low temperature, kak raz :D), bulam gaty güyçli(HCl we H2SO4) bolmasa-da güyçli(strong) kislotalaryn hataryna giryar..
Garnyny yakmasa-da in azyndan gyjyklar :D..

P.S. Türkler "Gapagyny açyp goyma, asidi gider"(Kapağını açık bırakma asidi kaçar :D) şonun üçin diyyan bolsalar gerek..

Gorsun yaly, CO2 zahersiz

Gorsun yaly, CO2 zahersiz gaz. CO gandaky demiri baglaya, gemoglobini yok edyar, yikyar. Shol zerarly adam zaherlenyar. Yssyz we renksiz gaz bolany uchin adam duymayaram, dine yikilip galyar belli bir konsentrasiyasynyn tasirinde bolsa.
PS Agachlaryn global warming'e goshant goshyanyny birinji gezek eshidyan... Agachlaryn chykaryan CO2si elmydama bardy, onun mukdary antropogen CO2den has az
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bah.. :D Gündiz

Bah.. :D

Gündiz öne(forward) gidyan reaction gije terslikgin( reverse) gidyandir-da :)))

CO2 + H2O -> CnH2nOn + O2 (sentez)

bolşy yaly

CnH2nOn + O2 -> CO2 + H2O (yanma)

n-(2n)-n (alkane) yerine n-(2n+2)-n (alkene) ya-da n-(2n-2)-n (alkyne) hem bolup bilyar, köplenç 2n(fotosintezisda)

Su benzin meselesinden sonra

Su benzin meselesinden sonra yone kellame"agajanh name ucun onu list e gosduka" diyen pikir gelip durdu.

sonra okuwa gidip gelenimden sonra oy isi mi tayyarlap otyrkam kellame bir utgesik (agajanh ninki yaljak) bir original'ja pikir geldi.

aslynda bu pikirin goraymane o "context" bilen hic baglansygy yok yaly gorunyardi

(aslynda bardy we hic kimin grasmadygy yerden gizlinje bir baglansyk bardy (nadip kellame gelenine men hem hayran su wagt, ay kawagt bolayyada sunun yaly ,yone tutup yetismek kyn,men a gyzygyp pikirlenip oturyan icinden cykyp bilman yagny icindedigimi bilemok (suwun icindaki balygyn suwun icindedigini bilmeyisi yaly (kaska sol pikirleri save edip bolsady da ;) ay yakynda onam ederis da biraz ustunde islemek gerek ;)

sonra derrewjek yazyp bir gezegem gozden gecirip "upload" etdim (mugallyma iberdim)...

Şu wagt gözlemäge

Şu wagt gözlemäge ýaltanýan, şoň üçin diňe gysgaça bellik. CnH2nOn'lar ol ýerde alkan/alken/alkin dal, olar saccaridler, ýangny şekerler.
Ikinjisem bolsa, fotosintez beýle reaksiýalar bilen ýeňiljek geçenok, gaty çylşyrymly prosess. Ilki bir gapdalda suw O2 katalizlenen reaksiýa bilen öwrülýä, soň başga ýerde CO2 şekere.
Tersine prosessem diňe ýanmak däldir, ATP zat bilen baglanyşykly zat bolaýmasa, CO2 çykýanam bolsa enzim katalizlenen reaksiýa netijesindedir
PS Iň soňky paragraf diňe pikirlerim
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sonra bugun mugallym hemme

Sonra bugun mugallym hemme kisinkini kontrol etdigini kop kisini 100 aldygyny aytdy we gulup mana seredip dur :)

Ay men hem name bolday muna diyip birhili boldum.Sonra yanyma gelip "nirden bunun yaly pikirler kellane gelyar "diyip sorady...

Men hem oz icinde bar bolaymasa basga yer bilena hic connection yok diydim.:)

sonra "dowamyna garasyas munun yaly original solution laryn" diydi.Gidp bahama seretdim welin 100+10(10-bonus) eken;)

Ay aslynda ol cozuwun kanbir beylekilerinkiden tapawudam yoklay ,tapawudy dine beylekilerinkiden tapawutly bolmasy ;)

Garaz ol bonus agajanh senin ;)
Sen benzini list e gosmadyk bolsan belkide boyle pikir kella gelmezdi ;)Goreli belki gelejekde gowja islere yarap biler ;)

PS: "Gandalf, jorap we o yerdaki geplesilip duran tema" ucusunun arasynda name baglansyk barday ??? ;)
Gizlije bolsa yazmada ;)
Sonra menin gulagyma aydarsyn...;)

Reakciyan denlemesini

Reakciyan denlemesini yazdym, şertlerini yazmadym. :)
Şertleri STP daldigi belli, biologlar has gowy bilaymese, Muhammet!!! )))

Gandalf namay? Kakyp

Gandalf namay?

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Aý köplenç diagonaldan

Aý köplenç diagonaldan okap düşünýän welin, seň ýazanlaryňy üç gezegem okap düşünmedim... beh... ýa ýazanyň garym-gatym, ýa şu wagt meň kelläm şeýle.
Bahaň bilen gutalaýmak galýa :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Haysi "pikir" hakda gidyaray

Haysi "pikir" hakda gidyaray gurrun ?? Mugallyma name upload edip iberdin ?? Ya-da "keypini paylashma" yali birzat edaydinmi 110 almagyn begenji bilen ?? Mena dushunip bilen daldirin.....

sorag

colanyn duzuminde erkekleri we ayallary gysyrlashdyryan madda bar diylip bir yerde okapdym, shyltakmyka ya dogrumyka!?
Cola birem bagymly edyar ozune, kop dostum aydyar.
Hindistan we yene bir ulke (Musur oydyan) dowlet bolup gadagan etdi
ay, garaz, icman shol merezi, arak bolmasa-da!

bah goysanay, gitdigiçe

bah goysanay, gitdigiçe erbetleşip baryar, kola içmani goymasam boljak dal yaly ..:-)

Myş-myş barada täze tema

Myş-myş barada täze tema açmaly öýdýän. Biri bir zat diýse, dünýäniň o çetinde has beter bolup çykýa.
Ynansaňyz, Amerikanlar ýaly saglyga üns berýänler azdyr. Kola zyýanly, emma ŞEÝLE zyýanly bolsa olaram içmezdiler, çykarmaga hem rugsat bermezdiler.
Emma onuň az-kem zyýanlydygy 100%! Esasy zat KÖP içmezlik, az-azdan içseň kän bir zyýany görünmezmikä diýýän. Ýöne goturgulap, ýöne içip ýatsaň onuňam zyýany köpdür, her zadyň aşasy erbet!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ýöne ýene bir zat bar,

Ýöne ýene bir zat bar, Amerikada çykýan Kolaň hili TMyň Kolasynyň hilinden oňat, şol sebäpli hem ägä bolmaly!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

"Myş-myş barada täze tema

"Myş-myş barada täze tema açmaly öýdýän. Biri bir zat diýse, dünýäniň o çetinde has beter bolup çykýa.
Ynansaňyz, Amerikanlar ýaly saglyga üns berýänler azdyr. Kola zyýanly, emma ŞEÝLE zyýanly bolsa olaram içmezdiler, çykarmaga hem rugsat bermezdiler.
Emma onuň az-kem zyýanlydygy 100%! Esasy zat KÖP içmezlik, az-azdan içseň kän bir zyýany görünmezmikä diýýän. Ýöne goturgulap, ýöne içip ýatsaň onuňam zyýany köpdür, her zadyň aşasy erbet!"

Bayram usa'da mekdeplerde cagalar gazly icgiler gadagan, hokumet tarapyndan gadaganylan. Mekdepde satmagam gadagan.

Dasardada saglygyna uns beryan adamlar icenok, icyanlerem ciysik bolyarlar kopusu.

Bilyan ziyanlydygyny Hint:

Bilyan ziyanlydygyny
Hint: Ozumem ichemok sholary. Dine suyt we chay, kawagt suw :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Wiy, yone men adamy gysyr

Wiy, yone men adamy gysyr goyya diyen gurrune gulkim tutup aytdym, gany Kola bilen yuwyalar diyenlerine. Bu ashda dalmay?
Bir wagtlar chagakak "Eyran we Turkiyanin sakgychlaryny yaksan gan chykyamysh, cheynemeli dal" diyip gurrun chykdy. Sakgychlaryn gowy hilli dalligi belli welin, ol bir gulkunch yalana!
Edil shu gysyrlyk hem yalanmyka diyyan
PS Yone aydyshym yali, Kolany chykaryan dowlede bagly. TMda hich kim seredenok diyip belki kan uns beryan daldirler namani na dereje garanlaryny, emma Yewropa we ABSHda Kolanyn yokardaky kabir sanalan zatlar yaly bolmaga haky yok
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram abi adamy gysyr

Bayram abi adamy gysyr goyyar diymek namay?men otayda betondaky gany yuwmak uchin gozogunde tutupdym.
men duyn inetda seredishdirdim,colanyn ph-i 3,4 diyyar bir nache yerde.men ozumuna kan gaty bir bashym chykanok,shu gaty guychli acidmi?wikipediada beyle acidik dal diyyar gaytam.ay yone okayshima gora colanyn kompaniyasy para gysgananok oydyan hich yerde.onsanam CO2 gana sinyar diyyaler.muny men bir kursdashym(biolog) aytdy.shol Atashyn beren yerinde kop zat bar ekeni.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Gysyr goyya diymek nesilsiz

Gysyr goyya diymek nesilsiz galdyrya, yagny chagan bolmaya diymek.
pH 3-4 guychli kislota.
Yone Colanyn ziyany kopem bolsa bir topar yalan mysh mysham bardyr ichinde, meselem CO2nin gana sinmegi we sh. m.
PS Yone bir tarapdanam dogry, bizinki yali yurtlara chykdajy etman arzan, hili pes we has howply Cola chykaryp satyalar, hich kim kop alada edenok. Shon uchin osen dowletde yashamayan bolsanyz ICHMAN!
Osen dowletde yashayan bolsanyzam chakyny bilip ichin!
PSPS dine toychylykda 1-2 priem elli-elliden :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ay CO2 gana sinip name

Ay CO2 gana sinip name edyamish? Onsonam garnynda gan yoga siner yali...
Ay bula yalan.
Men Colany goramakchy dal, durshyna emeli, artificial, yagny tebigy dal ichgi, adama ziyani bar, azam bolsa. Kop ichsen kop ziyani bar.
Amerikada ondurulen Colany ichsen beyle ziyanly daldir
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

a men mekdepde ogrendim

a men mekdepde ogrendim seyle bizdaki kola saglyga kop zyan yetirenok beyleki yurtlardaky kolalar yaly sebabi olarda edil beylekilerdaki yaly kop CO2 yokdiyip.

Men pikir edip oturşyma

Men pikir edip oturşyma CO2niň BIRJIGEM zyýanyny tapyp bilemok. Turşylygy, kislotnosty, asitligi berýän asyl zat fosfor kislotasy, mena karbon diokisidiň näme zyýanly rolynyň barlygyna hiç düşünýän däldirin...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

men sunyn icinde ing

men sunyn icinde ing zyyanly zat bolan CO2 diyip bilyardim.Ay men aylnys bilyan bolmagym mumkin.yada ters dusinendirin bolmagym mumkin.

Maýsa, adam demini daşyna

Maýsa, adam demini daşyna berende kömürturşy gazyny göýberýä, ýagny CO2. Onuň zyýany ýardyr öýdemok...
CO zäherli gaz, az mukdaram adamy bogýa. Ýöne CO2den zyýan gelýänini menä bilemok...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

men Co2 diyip yalnys

men Co2 diyip yalnys yazypdyryn.

düşünmedim... Kolada CO2

düşünmedim... Kolada CO2 bar, ol hakykat! Onda elbetde CO yok, bolsa adam içip ölerdi...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

menem sanga ters

menem sanga ters dusindim.Sne men yalnys yazdym diyyramikan diydim.Co2 diyip yazanyma.sen diydin Co2 zarralydal.Co zararly. a sen seret onda name ucin biz igdanin asagynda kop dursak onda bir zatalr bolyar casyas ol bu bilen baglansykly dalmi?

Men igde barada zat bilemok,

Men igde barada zat bilemok, kim çaşypdyr igde zerarly?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Igde uytgeshik agach, ol

Igde uytgeshik agach, ol Komurturshy gazy alyp, yerine oxygen(kislorodmy orscha ??) chykaranok beyleki agachlar yali, edil adamyn dem alyshy yali oxygen alyar, ve komurturshy gaz chykaryar...Shonyn uchin onyn ashagynda yatsan, C02 chykaryp, C02 alyp duran yali bolyan ve adam beyle yagdayda chashyp bilyar oxygen yetmezchiliginden...

Mümkin, men ondan habarsyz.

Mümkin, men ondan habarsyz. Kislorod konsentrasiyasy azrak gelip çaşmagyň mümkin, ýöne kömürturşy gazy zäherli däl gazlaryň hataryna goşulýa.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Komurturshy gaz chykaryp,

Komurturshy gaz chykaryp, ony hem yzyna alsan chashyan oxygen level'in azalany uchin, icheriden achylmayan holodilnik'lerde zatda galyan chagalar 30 sagat yali vagtyn ichinde hovasyzlykdan olyar ekenler, sovukdan yana donup olenoklar ekeni...

Elbetde, ony aýtmagam gerek

Elbetde, ony aýtmagam gerek däl. Common sense diýýän zat aýdyp dura, adam kislorodsyz oňanok. Bärde CO2niň roly ýok hiç hili, kislorod ýetmezçiliginiň roly bar.
Şonda-da men ylmy makala okamasam düşünemok, ol nähili igde karbondioksid alýaram, yzyna göýberýärem?! Munda logika barmy näme? Alyp nätsin yzyna göýberjek bolsa?! Nonsense...
Onsoňam baglaryň hemmesi fotosintez edýä, ol igde fotosintez etmän ýaşaýamy?! Ýene nonsense...
Şunyň doly düşündürişini okamasam ynanamok.
PS Meň bilşime görä hemme agaçlaram bir mukdar kislorod alýalar...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

CO2

igde agajy hem CO2 alyp hem CO2 cykaryar diymandir-a Mergen, o2 alyp, co2 cykaryar diyipdir, ynsanlar yaly. Elbetde, ylmy makala has ynandyryjy bolar, yone obalarda-da igdanin ashagynda kop oturyan we yatyp galyanyn essinden gitmegi adaty kabul edilyar, 02 yetmezliginden. Shol sebapli, garry ene-atalar ya eje-kakalar oz cagalaryny igdan ashagynda gormek islanoklar, bu babatda 1 degsihmede yazypdym, gadym wagtlarda (bu sahypa ilki gelayen wagtlarym)

Atamyrat aga, başga sebäbi

Atamyrat aga, başga sebäbi bardyr. Mümkin başga bir himikat göýberýändir.
A Mergen bolsa

Quote:

Igde uytgeshik agach, ol Komurturshy gazy alyp, yerine oxygen(kislorodmy orscha ??) chykaranok beyleki agachlar yali, edil adamyn dem alyshy yali oxygen alyar, ve komurturshy gaz chykaryar...

diýdi, gowja okasaň :)
Men şu zatlara kän düşünmedim.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!