Allaberen(Aşyraliyew) aga bilen Söhbetdeşlik guramakçy bolyas

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.Allaberen (Aşyralyýew) aga hakda köpüňüz eşidensiňiz.Şuwagt meniň uniwersitedimde, professor bolup işleýär.Ýaş talyplar,ýaş akademikler üçin peýdaly bolar niýedi bilen söhbetdeşlik guramakçy bolýarys.

Özi hakda menem birazyrak bilýän.Allaberen agaň öýüne myhmançylyga gidemizde ýa da ofisine otyrmaga baranymyzda özi barada gyzykly gürrüňler aýdyp beryar Ynha şu ýerden CVsini görüp bilersiňiz. Matematikada ylmy makala ýazmak gaty kyn,Harezmiden sorap göräýiň bilmeýän bolsaňyz.Googlede gozledip gorün yaman kan zat çykyar. Amazon.com da kitaby satylyar. Kabirlerinin aytmagyna göra Türkiyedaki in güyçli matematiklerin biri.
Men ýöne öz aýdyp beren gürrüňlerinden ýadyma düşenleri ýazaýyn, maglumatlar takyk bolman biler(ýalňyş yadymda galan bolup biler).Ol uniwersitedi Magtymgulyda gutarýar.Ondan soňra Woronezhda aspirantura okaýar.Ol ýerde ýewreýler köp okaýar eken,ýewreýleriň institudy ýaly. Woronezhda ýylyň akademigi diýen ada mynasyp bolýar. Şol wagda çenli matematikadan yilyn akademigi seçilen az eken. Şonda ýewreýler aýdypdyr-Ilkinji sapar bizden bolmaýan biri (ýewreý bolmaýan) özem matematikada ýylyň akademigi seçilýär.
Allaberen agaň adamçylyk tarapy ylmy üstünlüklerinden has hem belentde.Maňa dagy kömek etjek bolup elinden gelenini etýar.Uniwersitetdäki türkmen okuwçylary öýüne çagyrýar, şolaryň biri aýtmyşlaýyn Türkiýede ýeke Allaberen agaň öýünde öz öýümüze gelen ýaly duýýas.
Indi söhbetdeşligi nahili alyp baralyng name soralyng?
PS: Harezmi, Allaberen agang akademiki tarapyny özünüz yazsanyz has hem gowy bolardy,sizin öz ugrynyz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bu yerdaki gornusi has

Bu yerdaki gornusi has okamak ansadyrak we dusnukli.

Soraglar.
Ylymda beyle ustunliklere yetmeginize nameler sebap boldy, kimlere uly pay dushyar we nahili komek etdiler?

Biz yaslara berjek maslahatlariniz?

sonra yenede yazaryn...

p.s. Soraglara jogap bermage razy bolupdyr we sohbetdeslik ucin biomurgaply-ada Allaberen agada onunden sag bolsyn aydasim gelyar!

p.s.2. Shatlyk (bu yerde agza, ogly) su wagt METU-da Computer Engineering okayan birinji turkmenlerin biri, ol entek 15 yasinda!

Onat

Muhammet eger Allaberen mugallym bilen sohbetdeşlik edip bolsa kem bolmaz.Men hem Allaberen mugallym bilen gaty yakyndan bolmasada geçen yyl bir neme aragatnaşygymyz boldy.Diyşin yaly adamçylygy diysen gowy.Haçan Allaberen mugallymyn yanyna baranymyzda hokmany suratda simit bilen çay içiryar.Ay name oyle nahar wagty gelyança bir neme gargyrnmak erbet hem bolanok.Ylmy işlerii barada bolsa Harezmi bizden has kop bilyar.Menin ha bilyanim Germaniyada çap edilen we nusgasy bizin universitedimizde bolan Differential equatinsa adly kitaby bar.Mundan başgada Turkiye dowletinin tapawutly yerlerinde matematika we alyp baryan ylmy işleri barada konfereanslar beryar

sohbetdeshlik etseniz,

sohbetdeshlik etseniz, menden kop-kop salam aydin

Gayrat eding,sizem goşulyng

Gayrat eding,sizem goşulyng sohbetdeshlige. Naçe adam kan sorag berse şonça da gornüşi artar,her hili adam bar, her kiming uytgeşigrak pikir edişi bar. Yöne beydiysem baglanshyksyz sorag soramalyng. Menem tayyarlap yörün soraglarymy.

men soragym;
türkmenistana

men soragym;
türkmenistana dolanmakçymy? eger şeyle bolsa haçan? yada dolanmak islemeyan bolsa sebapleri?

Salam aydyn Allaberen Aga

Salam aydyn Allaberen Aga mendenem!
Menin ozum yalta hem bolsam turkmenchiligi soyyan adam men, turkmenin adyny, turkmenin medeniyetini beyige galdyryana uly sarpa goyyan!

Menden soraglar:
1. Turkler onun adamkarchiligine hayran galyalarmy? Durmush filosofiyasyna, turkmenlerin yashayshina hayran galyalarmy? Name diyyaler?
2. Turkmenchilik hakynda umumy pikiri nahili? Shu zat gerekmi ya Yewropalashmak has onatmy? Eger turkmenchilik diyen zat, bizin medeniyetimiz gerek bolsa, onda haysy zatlar has mohum bizin medeniyetimizde? Haysylaryny saklap alyp galsak onat bolar? Nadip biz medeniyetimizi gorap bileris?
3. Ozi dap-dessurlarymyza nahili seredyar? Sylayany, hormat goyyany barmy aralarynda? Bar bolsa name uchin?
4. Shahyrlaryn ishine nahili seredya? Magtymguly we Kerim Aga hakynda name pikir edya? Sebabi menin oz pikirimche shahyrlaryn 95% biderek, manysyz goshgulary yazyalar: yaz geldi, owadan boldy yene yene...
5. Turkmenistanyn ilaty yene nache yildan durmusha garayshyny uytgeder? Bu bir takmynan zat, bilyan, shonda-da. Shu pikirlerini uytgedip, turkmenchilige sygmajak zatlary etman, haramlyga bash goshman yashamak mumkinmi geljekde ya bizin uchin ol indi utopiyamy? Eger mumkin bolsa nadip shony chaltlashdyrsa bolar?
Ine menin soraglarym, kop soramayin diyyan, bolmasa menin soraglarym doldyrar :).
PS Ozum bir sohbetdeshlik etmek islardim Allaberen Aga bilen...

Berekella diyaymesek

Yaşuly CV -sina artykmaçlygy bilen doldurypdyr.
Turkmenistany ine şeyle tanatmaly DUNYA.

Hawa, dogry aydyan. Men kop

Hawa, dogry aydyan. Men kop ulanmagy halayan sozum bar - turkmenden turkmenin atam abrayly, item! :D
Hem guwanyan itimize we atymyza, hemem bizin adamlarymyzyn sheyle meshhur bolmadygyna gynanyan...

Turkmenchilik sistemasynda

Turkmenchilik sistemasynda gozden gechirmeli yerlerimiz kop. Shu sistema birine "Turkmenin kichisi bolandan orsun gurjisi bol" hem diydiripdir.

Haha... halayan shol sozi,

Haha... halayan shol sozi, gaty owadan duzupdirler.
Yone bulam indi taryh boldy, turkmenin kichisi bilen ulysynyn arasynda tapawudam yok.
Sen ine teklip edyan shuny gozden gechireli diyip. Nahili bolsa onat bolardy?

Ay by bir gin tema. Men bir

Ay by bir gin tema. Men bir garny yasyplap geleyin hazir, yazarin kella gelyanleri.

Men oyun in kichisi bolanim

Men oyun in kichisi bolanim uchin kamahal shol sozi ulanyan,yone Turkmenlerde korpe chaganyn yaman govy gorulyandigini hem hemme adam bilya...

men ony tanayarin

Allaberen aga bilen sohbet etjek bolsanyz, menden salam aydin. Ol menin okan universitenimde okadyar su wagt, birnace gezek oyune hem baryp gordum - gowy palow bisiryar ozem:)

Atamyrat: mana onun kontakt detaylari mail etsene, gayrat edip

ana men shony aytman otyrdym

ana men shony aytman otyrdym ozum korpe bolmamson, yone korpe inimi nahili lalik saklandyrklaryny gorup yorun...

Turkmenlerde jemgiyedin

Turkmenlerde jemgiyedin duybi mashgaladan bashlanya. Mashgalan yashulysynyn aydany bolmaly bolya. Yashuly hem oz yashulysynyn owredip gidenlerini etdirmeli bolya. Bu bir tarapdan gowy zat. Yone dunya hazirki wagtda gaty chalt ozgerip duranson, onsonam globallasmak diyilen zat yuze chykanson Turkmenchiligin duybi bolup duran shu "mashgala" ozune taze goshulan agzalarinin "dunya garayshina gozyetim" hodurlemekde yetersiz. Shol sebapli hem MTV gorup "mudeniyet shu ekenow" diyip yorenler kop.

Medeniyet name? Men barde oz medeniyet baradaky in fundamental pikirimi aydayin. Menin garayshima gora medeniyet diyilyan zadyn in bashinda suw durya. Suw bar yerde jan bar. Sho sebapli hem bizin shu wagtky kop meselamizin ashagynda suw bilen doly upjun edilmeyishimizin (yada edilip bilmeyishimizin) yatandygyny pikirlenyan.

Yokarda mashgalanyn dunya garayshinda gozyetim bermek barada kemchiligini aydip gechdim. Munun bashyndada yene chagany terbiyeleyan enelerin terbiye baradaky kemciligi gelya. Gyzlarymyzyn okamagyny kan makullap baramyzok. Kop jemgiyetlerde terbiye meselesi dine ena goyulanok. Chaga ene terbiye bermekde yetersiz bolsa hem ona belli bir gozyetim gazandyrjak okuw sistemasy bar. Bizde hazirlikche bu ishinin kichijik bolumini turkmen-turk mekdepleri edyar.

:) Kichilik meselesinde ozuniz hemme bellap gechipchiniz. Korpe kichi yerine goyulmayar ahyryn. O mashgalany dowam etdirjek adam. In ulysy ya-da korpe bolmasan kichi bolyan mashgalada.

sheylemi? mena shol sozler

sheylemi? mena shol sozler korpeler uchin diyip yordum...
Hm... gowy teoriya

Yylda 10 makala cap edyar

Seredin Fatih Universitedinde 100 toweregi faculty member bar( prof, assoc prof, assistant prof). Her yyl Fatih 80 toweregi makala(Science Citiation Indexed) cap edyar, shonyn 10 sanysyny Allaberen Ashyralyev(ahtimal Fatih de ondan kop edyan yokdur) cap edyar. Bilyansiniz matematika da experiment bolmanson makala cap etmek kynrak. Shonun ucin yylda 10 makala gaty uly ustunlik.

Allaberen Asyralyevin matematika da ugry Partial Differential Equations, Numeric Analysis etc.

Biz shu vagt Geometriya'da

Biz shu vagt Geometriya'da ulanyas differential equations,yogsa entak ozel olarak gormedik...

Frenet'in reper'ini zadyny bilyansinlay..

Farabi wrote:

Menin garayshima gora medeniyet diyilyan zadyn in bashinda suw durya. Suw bar yerde jan bar. Sho sebapli hem bizin shu wagtky kop meselamizin ashagynda suw bilen doly upjun edilmeyishimizin (yada edilip bilmeyishimizin) yatandygyny pikirlenyan.

Suwyn kop bolsa medeniyetli bolyanmi ?? Medeniyet diyilen zat chaga terbiyesinede uly olchegde tasir bar, suw kop bolsa chagalar edepli bolyami ??
Gysgacha aydanin shol yazanini argumentirlaysen,yogsa ol halkin ach bolmazligi uchin yazilan yali bolup dur!!

Quote:

badboy wrote:

Suwyn kop bolsa medeniyetli bolyanmi ?? Medeniyet diyilen zat chaga terbiyesinede uly olchegde tasir bar, suw kop bolsa chagalar edepli bolyami ??
Gysgacha aydanin shol yazanini argumentirlaysen,yogsa ol halkin ach bolmazligi uchin yazilan yali bolup dur!!

Men suw bilen medeniyetin baglanishigi barada kabir argumentleri one surmezden on google-da "Water and civilization" diyip gozledip goreyin diydim welin bizden on hem bu barada yazilip-chizilan kop ekeni.

Yalnishmayan bolsam SSSR dowrunde, Sibirdaki suwy Orta-Aziya gonukdirmek barada bir proyekt bardy. Sho proyekde name boldyka?

Yogsada Allaberen agada shu suw meselesi ustunde ishlap gordumika?

Bah, hic kellame gelmandi

Bah, hic kellame gelmandi suw we civilization baglansigi.

Ine link:
http://www.euro-cscl.org/water/material/03_water_and_civilisation_html
(entek ozum okap bolmadim)

Turkmenler "Suw damjasy - Altyn danesi" diyyalera...

Yenede bellemeli,
Medeniyet

Yenede bellemeli,

Medeniyet - Culture bolyar.
Civilization basga oydyan.

Gysgaca tapawudini yazsaniz, Wikipedia gitmekden halas edersiniz.

p.s. medeniyet - edenini et diyip degisme bardi :)

turkmenler ikisine-de

turkmenler ikisine-de medeniyet diyyaler. Jeytun medeniyeti, Altyn depe medeniyeti etc. civilization manysynda, "medeniyetli bolalyn!" hem kul'turniy bolalyn diyen manyda.

PS imho

Allaberen aga akademiki soraglar

1. Paul Erdos( shu wagta cenli in kop makala yazan matematik, 1000+ oydyan) gunde 17 sagadyny akademiya sarp edyar eken. Allaberen aga gunde nace sagadyny akademiya sarp edyar?

2. Research leri haysy yerlerde ulanylyar(apply-uygulama)?

3. 2000 lerde matematiklerin arasynda meshur bolmana baslan Mathematical Finance ugry hakynda name pikir edyar? Yash matematiklere shu ugry maslahat beryar mi?

4. Yash oglanlara PhD dowam edyarka oylenmegi maslahat beryar mi ;)
Umuman shu tema garaysy nahili?

Bayram eyyam jogap beripdir.

Bayram eyyam jogap beripdir. Yene-de bir zady bellap geceyin civilizationyn (Turkmencede orschadaki "sivilizassiya" hem ulanilyar) bolmagy uchin medeniyedin (culture) bolmagy hokmany. Yagny sivilizassiya medeniyedin onumi diysek yalnish bolmazmyka diyyan.

Oglanalar, beyle soraglar

Oglanalar, beyle soraglar sorasanyz, menin tanayan kakamyn gahary geler, jogap bermez.

haysy? matematika degishlimi

haysy? matematika degishlimi ya Turkmenistana degishlimi?

garaz eger Turkmenistana

garaz eger Turkmenistana degishli soraglary halamayn bolsa menin soraglarymy ayiray Muhammet

Turkmenistana degishli

Turkmenistana degishli diyenimde. meselem: yzynyzy dolanmakcymy? hacan? yali soraglar..

ha...
ay menin soraglarym

ha...
ay menin soraglarym bir onatmy? gorshun yali meni gyzyklandyryan mesele :)
PS Men millionerem bolsam huday bar dasahry yurtda yashap biljek dal butin omrumi... Bilemok hemme deost yarlarymy, garyndashlarymy gochurip getirsem mumkin. Men turkmenchiligi halayan...

Turkmenciligi halanok diyan

Turkmenciligi halanok diyan yok.. Yone onunden aydayin beyle soraglary halayan daldir.. Isleseniz soran. Odasindan cikarip kowmajaga belli....

Sohbetdeslik/Interview ansat

Sohbetdeslik/Interview ansat is dal. Ansat gorunsede dal. Sebapleri kop.

Men meselem onarmayan.

biomurgaply, belki yazip soraris?!

sen name ol yerdemi? sen

sen name ol yerdemi? sen Singapurda dalmi? sen soramarsynlay...

Ay garaz Muhammet ozun gor...
PS Ay gorubeli. Bolsa bolar, bolmasa bahbit bolsun ;)

Muhammete onunden duydurayin

Muhammete onunden duydurayin diydim on azajik tejribam bolani ucin.

Gornusi yali ansat daldigini we islesen yazip soray diyjek boldum.

aslynda yazyp sorabam

aslynda yazyp sorabam bolar.Men aydamda Allaberen aga yazyp sorarys oytdu. Yone yazyp sorasak soraglary kirillicada yazmaly.Onson Allaberen aga hem kirillica klawyatura gerek bor,ondan ozum baryp yazanym ya da ses yazgy edenim has ansat.

hawa, sheyday.
PS Kirillica

hawa, sheyday.
PS Kirillica barada dushunmedim. Taze elipbiyi bilenokmy yashuly?

gowy bilenok diyen yaly

gowy bilenok diyen yaly etdi.

Kim diydi gowy bilenok

Kim diydi gowy bilenok diyip.. Gul yali bilya. Arkayin soraberin taze elipbiyde

Mana ha biraz problemalyrak

Mana ha biraz problemalyrak diydi.

Kabirine owresnisyan

Seret, Allaberen mugallym hemme makalaryny diyen yaly Inlis dilinde cap edyar. Inlis elipbiyi name latindirda. Bir birine prefer etyandir o basga zat...

To Biomurgaply: Muhammet,

To Biomurgaply: Muhammet, sen yanlis dushinensin. Turkmen elipbiyinde problemi bolmaly dal..

Hawa yöne bizing taze

Hawa yöne bizing taze harplarymyz bara ae, ng sholary diyen bolaymasa

yok owww, turkmencedaki

yok owww, turkmencedaki harplarin hemmesi diyen yali turkcede bar. Yokardaky 2 harp welin, olar problema dal.. Kakam Turkiya 1999 yilinda geldi. Elipbiy bolsa, yalnishmayan bolsam 1995 yilinda cikdi. Problemasy yok diyyan, Arkayin bolun...

Uniwersitedimdaki türkmenler

Şutaydan seredip bilersiniz

To Biomurgaply: Ol yerdaki

To Biomurgaply: Ol yerdaki suratda hic turkmen yoga. Fatihdaky turkmenleri tanayan. Hany Turayev, hany Artur. Baydagin yeri hakda: Turkmen Baydagi her wagt sheyle yerlere mynasyp.

Şol baydak türkmenleri

Şol baydak türkmenleri görkezyar(temsil etyar), şonung üçin diydim.

Sohbetdeslik name boldy?

Sohbetdeslik name boldy?

Bolyar şugun ya ertir,elim

Bolyar şugun ya ertir,elim degenok :(

eger gitcek bolsaniz bu

eger gitcek bolsaniz bu fakirem unutmarsiniz dal mi, meni canpolat tanaya, hokman habarlasin, beyle turkmenlerin bar bolmagi gati govi, buysandirya...

Muhammet (Biomurgaply),

Muhammet (Biomurgaply), sohbetdeslik hacan?

Yakynda,nesip bolsa

Yakynda,nesip bolsa ertir....Bugun kakang sapagy kan. Agşama garaşsamam bolya weli awtobusa gija galyan

Yangy Allaberen agang

Yangy Allaberen agang yanynda otyryp gaytdym. Hayran galyan bara. Aslynda kan gidesim gelya yanyna otyrmana yone wagtyny alarn oytyan:( Yaman akylly adam. Ozem gaty patriot. Yewreylere palaw bişirmani öwredipdir, gaty kop tanadypdyr. Onyng bir advisor diyilyami namemi, mollymy oytyan,Sabolevski diyip.Sabolevski her yil diyen yaly gelyar oytyan Turkiya Allaberen agany gormane. Ozi Izraelde. Şol Sabolevskinin ayaly,gyzy, ozi turkmen palaw bişirmani bilya diyya:)
Allaberen agang International publicationlaryng birinde çap edilen bir kitaby bar,amazon.comda da bar oytyan, şonda Halkara turkmen turk uniwersitedinin adyny beripdir. Ylmy makalalarynda hem HTTUnyng adyny yazdyryar,yagny Turkmenistan adyna gityar oytyan.

wii sohbetdeşligem angry

wii sohbetdeşligem angry gitse 2. gune tayyar bolar nesip bolsa.

bizem garashyp yatyrys shu

bizem garashyp yatyrys shu yerde yaziljak zatlara!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam

hawa bizde garashyarys shu yerde yazyljak zatlara?????????

sohbetdeslik?!

ay oglanlar name ettiniza. sohbetdeslik 3 yil ozal boljakdy velin. :D boldi mi?!

Yokarda yazan 3 link'ime

Yokarda yazan 3 link'ime jyklap gor, sohbetdeshlik sholarda goyulypdy...

begendim sheyle

begendim sheyle alymlarymyzyn bardygyna. yone ashakdaky soraglar yaman birhililay.
yokarda Allaberen aga hakynda gysgaca yazilipdir we ugry barada maglumat berilipdir.
soraglara seredin
-turkmencilige garayshy,dap dessurlar barada pikiri
-shahirlar barada name pikir edya
-türkmenistana dolanmakçymy?
w$m.
bu soraglar hem soralip biler,soralmaly dal diyemmok.
yone men pikirimce yeten derejelerine nadip yetenligi, alymlyk yolundaky kyncylyklary, oz ugrundan eden i$leri,bu yolda ba$dan geciren gyzykly hekayasi yali soraglar bermelimika diyyan.