Name etmeli...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hemmamiz yaş bir döwletin rayatlary.Köpümiz daşary yurtda okayar(tapawudy yok). Döwlete öz professiansynda kamilleşen kadrlar gerek.Her temada...Yuridika,medisina,tehnologiya...indi daşary yurtlar bn aragatnaşyk yygylanyar.Söwda-satuwy ösdürmeli,beyleki döwletler bn syyasy-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaly,halkara sport-medeni carelere gatnasyp watanymyzy tanatmaly we ş.m. Şu nukday nazardan bize ylym-an taydan ösen adamlar gerek.Şeyle adamlar yurdumyzda yeterlik derejede barmy sizin pikrinizce?yöne hökman bolaymaly.diyjek bolyanym:biz bu ugurda göreşmeli.hemmamizin şu pursata muna köööp mumkinciligimiz bar.men göryan, köp oglanlar ya okuwlaryny taşlap başga pişeler bn meşgullanyp yörendir, ya köp sapaklaryny geçip bilman gynanyp yörendir, ya-da işleyandir.
eger biz yanky düşünjeler bn okuwumyza hyjuw bn yapyşsak, onda şeyle kamil derejde kadrlaryn öz-özünden yüze çykjagyna men-a ynanyan. Şeyle yagdayda döwletimizem öser, halkyn umumy hal-yagdayy hem gowlasar.Bizin yurdumyz pul barada kynçylyk çekenok.Ony yerinde ulanmakda azjyk kynçylyk çekyar.eger baylyklarymyzy tygşytly we yerli yerinde ulansak 5-10 yyl son skandinaw döwletleri yaly bolup bileris.
gelin hemmamiz kellamizde watan duygusy bn okalyn,ownujak zatlar uçin biri-birimizi ynjytmalyn(iymalin:)edip bilsek watana peydamyz degsin...
Yurdumyza abadançylyk,taze prezidente abray, size-de üstünlik dileyan

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Men-a muna telpek bermekden bashga cykalga gormedim,ensalla,dileglerin hasyl bolar, bizem shonda rol oynarys! "
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
  • Balkan 1 telpek goyyar we yazyar: "Sypyryp aldyngay barja telpegimi....:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sagbol. Dogry aytyarsyng.

Sagbol. Dogry aytyarsyng.

dileg!

Taze prezidentimiz yokardaky commente layiklykda watanymyzdaky we dashary yurtlarda okayan talyplarymyza eye cykarys, olara yeterlik mumkincilik dorederis diyen yaly edipdi, ensalla, shol sozuni tutsa, kimin nama ynanyanyna garamazdan (elbetde, ynanc, mohum zat, doly ynam ucin) oz professiyasynda/ugrunda in onat bolanlary secip ishlere yerleshdirse, hic zat bilmeyan oz tanyshlaryny almasa, ona yetesi name bar!?
Biz hem bu babatda, oz elimizden gelyanini gaygyrmalyn, edip biljek zatlarymyz bn Turkmenistan Watanymyzyn tizlik bn gullap osmegine goshant goshalyn!

Wolf-Chaikoff-yn dilegleri bn!

belki

sag bol atamyrat aga. sizem bilyanize yagdaylan sheyledigini. Geçen yyla çenli şu zatlary gördüniz.Belki prezident bize mumkinçilik berer.yöne şu okamayan oglanlarym ahli mumkinçilikleri bar.yekeje zat belki pikiri jemlap bilmezlik diyip pikir edyan. name bolmasa pul yagdaylary erbet dal.zehinli oglanlar. köpüsi türkmen-türk mekdeplerinde her dürli derejeler alan oglanlar.onda name ucin beyle bolyar?mekdepdekak hemişe okuwa gyzyklandyryardylar,gün tertibiz bellidi,dissiplin bardy. a instutda name, etjegini edibermeli,hiç kime bagly dal,okuwa gelmedin diyip zhurnala ''nb'' goyyan yok. ine gynansagam şu şertlere erk edip bilyanimiz az.

Hawa, menem sen aydanlaryna

Hawa, menem sen aydanlaryna goshulyan.
SHunam menden goshayin: islan Watany uchin, islan ene-atasy, islan ozi uchin okasyn, tapawudy yok. Yone oz ugrunda nol dal adam bolup yetishjek bolsun! Bu hem ozi uchin, hemem Watan uchin, hemem yakynlary uchin gowy.
Kabir mugallymlar oz ugruny tekiz bilenoklar, sholar dine ugruny bilmezlik bilen chaklenman ishde hyjuwsyzlyk gorkezyaler. Shu mugallymlar dushunmeli, sholaryn yetishdiryan okuwchylary yurda tasir edyar, eger biderek yetishdiren bolsa ziyani ozlerine-de degyar...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Offtopic:Atamyrat taze

Offtopic:Atamyrat taze telpek goshup bolonokmay? Mende derrew gutaryar. Ya da men alyp bilemok. Dowleding pul basyshy yaly senem telpek basyp bilenokmy?:)

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Shony onat aydypsyn, Muhammet jan, me hem yakynda "iflas" bayragyny cekerin :)"
  • maysa 2 telpek goyyar we yazyar: "ine sandam telpek"

Telpegin hummeti/bahasy pese

Telpegin hummeti/bahasy pese duhserda yerden cikip yatsa. Gowja komment yazda, cople!
There's no free lunch! ;))

p.s. menin ozumdede telpek yok. saklap duranlar paylap ciksa gowy bolardi.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • maysa 2 telpek goyyar we yazyar: "men telpek paylamak yadymdan cykyar henizem ogrenismedim sona."

Dogry aytyang:D. Inflation

Dogry aytyang:D. Inflation bolmasyn.

dogry,dürüst we işengngir insan bolarsak döwletimiz öser !

egride dok görmedim,
dogruda (insanlarda) aç.
egri ok elde galar,
menzil alar dogru ok!!!

celalettin rumi (mevlana hz.)diyipdir.
bizem menzil almamyz için dogru dürüst bolalyng !